John 15

Jisas wain bangwi maki dé

Jisas dé angi wa, “Wuni yikafre male wain bangwi wuni. Wuna yafa God dé wun bangwika hatikwa du dé. Séfélak gali dé fuka, wun bangwimbu. Bangwina gali nawulak sék xakéhafi yandat, wuna yafa wun galiré xatéka yakitandé. Bangwina gali nawulak sék xakéndat, dé wun galina saalé male sénatandé, di séfélak sék xakéndate. Wuni gunika wawuka guni wawun hundi xékénguka guna mawuli yikafre dé té. Guni wunimbu téngut wuni gunimbu tétawuni. Wungi wuni mawuli ye. Bangwina gali ye bangwi wali téhafi yata sék nawulak yamba xakékéndé. Wungi maki guni wuni wali téhafi ye hénoo yamba xakékénguni.

“Wuni hafu wun wain bangwi wuni. Guni wun bangwina gali guni. Du nak wunimbu téndét wuni démbu téwut dé séfélak hénoo xakétandé. Dé wuniré yatakataka ye hafu te yikafre jémba yamba yakéndé. Du nawulak galiré xatékéndat, wun gali réka yatandé. Hukémbu wun gali natafambu takataka di yambu tutandi. Wun gali maki, du nak wuniré yatakataka ye hafu téndét, déré héreke yambu tutandi. Guni wunimbu téngut, wuna hundi guna mawulimbu téndét, Godré wakwexékéngut dé mawuli yanguka jondu atéfék hwetandé. Guni séfélak yikafre jémba yangut séfélak du takwa xéta watandi, ‘Jisasna jémba di ya. Déka du di. Wu mwi hundi dé.’ Wungi wata wuna yafana ximbu harékétandi.

“Wuna yafa wunika némafwimbu mawuli yandéka maki wuni gunika némafwimbu mawuli wuni ye. Guni wuna mawuli yawukambu mé wulaaye té. 10 Wuni wuna yafana hundi xékéta wandén maki huruta wuni déka mawuli yandékambu wuni té. Téwuka maki guni wuna hundi xékéta wawun maki huruta guni wuna mawuli yawukambu wulaaye tétanguni. 11 Guni yikafre mawuli yata mawuli sawuli yangute wuni guniré wun hundi we. Wuna yikafre mawuli guna mawulimbu sukwekéndéte wuni wungi we.

12 “Wuna hambuk hundi angi dé. Wuni gunika némafwimbu mawuli yawuka maki, guni akwi nak nakéka némafwimbu mawuli yatanguni. 13 Du nak déka nyayikaré yikafre hurunjoka hiyandét, nani xékélaki, dé déka nyayikaka dé némafwimbu mawuli ye. Déka mawuli ya atéfékna mawuli yaré dé sarékéngwandé. 14 Guni wuna hundi xéka wawun maki huruta guni wuna nyayikangu guni. 15 Némbuli wuni gunika wambula angi yamba wakéwuni: Guni wuna jémba yakwa du guni. Wungi yamba wakéwuni. Jémba yakwa du di deka néma duna mawulika xékélakihambandi. Wuna yafa wandén atéfék hundi xékétaka wuni guniré we. Wawuka guni wuna mawulika guni xékélaki. Xékélakinguka wuni we: Guni wuna nyayikangu guni. Wungi wuni guniré we.

16 “Guni wuniré wasékehambanguni. Wuni guniré wuni waséke, guni ye séfélak hénoo xakéngute. Xakéngut, guna hénoo wungi té wungi té tétandé. Téndét guni wuna yafaka wuna ximbu wangut, dé wangun joo hwetandé, gunika. 17 Ané hambuk hundi wuni guniré we. Guni nak nakéka némafwimbu mawuli yatanguni.”

Di Jisasna duka hélék yatandi

18 “Ané héfambu rekwa du takwa gunika hélék yandat, wu baka joo dé. Tale wunika wungi di hélék ya. Wungi guni xékélaki. Wunika hélék yata hukémbu gunika akwi hélék yatandi. 19 Guni ané héfana du takwa rengut, ané héfana du takwa gunika mawuli yatandi. Wuni guniré wundé wasékewu, guni ané héfa yatakangute. Guni ané héfana du takwa rehafi yanguka di ané héfana du takwa gunika hélék ye. 20 Guni hanja wawunka guni xékélaki? ‘Jémba yakwa du déka néma duré sarékéngwandéhafindé.’ Wawun makika jémba sarékétanguni. Di wuniré haraki hurundanéngala, guniré akwi haraki hurutandi. Di wuna hundi xékétaka wu guna hundi akwi xékétandi. 21 Di wunika wandéka yawun Godka xékélakihambandi. Xékélakihafi ye di wunika hélék ye guniré haraki hurutandi, guni wuna du rengukaka.

22 “Wuni yae diré hundi wahafi yawut, di deka haraki saraki sémbutka yamba xékélakikéndi. Wuni yae diré hundi wawuka hurundan haraki saraki sémbutka di xékélaki. Xékélakita angi yamba wakéndi, ‘Nani xékélakihafi ye me haraki saraki sémbut huru.’ Wungi yamba wakéndi. 23 Wunika hélék yakwa du takwa di wuna yafaka akwi di hélék ye. 24 Hanja du nawulak yae yawun maki jémba yahambandi. Wuni deka nyéndékmbu téta séfélak hanja xéhafi yandan hambuk jémba wuni ya. Wuni wun jémba yahafi yawut, di ané héfambu rekwa du takwa deka haraki saraki sémbutka yamba xékélakikéndi. Wuni wun jémba yawuka di xé. Xétaka deka haraki saraki sémbutka xékélakita di wuna yafa wali anika di hélék ye. 25 Wuni haraki saraki sémbut nawulak huruhafi yawuka di wunika baka hélék yandaka Godna nyingambu rekwa hundi nak némbuli mwi hundi dé ya. Hanja du nak angi dé hayi, “Wunika baka nyéndé di hélék ye.”

26 “Hukémbu wawut guniré yikafre hurutekwa du gunika yatandé. Némbuli dé wuna yafa wali dé re. Wuni wuna yafaré wawut, dé wandét yatandé. Wun du Godna Hamwinya dé. Mwi hundi male wata wunika du takwaré wakwetandé. 27 Guni akwi wunika diré watanguni. Hanja akwi némbuli akwi guni wuni wali reta wuna jémbaré wundé xéngu. Xéngunka guni diré akwi wakwetanguni.”

Copyright information for `WOS