John 16

“Némbuli guni wunika jémba saréké. Guni wuna hundi yatakahafi yangute wuni wun hundi guniré we. Hukémbu néma du nawulak watandi, guni Godna hundi buléndaka ge yatakataka wun geré wambula wulayihafi yangute. Yatakangut du nawulak watandi, ‘Di haraki saraki sémbut hurukwa du di. Nani diré xiyaata nani Godna jémba me ye.’ Wungi wata di guniré xiyatandi. Wunde du wuna yafa wali anika xékélakihambandi. Xékélakihafi yata di guniré haraki hurutandi. Némbuli guniré wuni we, wun jooka. Hukémbu di guniré haraki hurundat guni watanguni, ‘Hanja Jisas dé naniré hundi wa, di naniré haraki hurutendakaka. Wandén maki némbuli wungi di huru.’ Wungi wata wuna hundika sarékétanguni.” Wungi dé Jisas wa.

Godna Hamwinya ané jémba yatandé

Wun hundi wataka dé wa, “Hanja guni wali téta wuni guniré wun hundi wahambawuni.
Némbuli guniré yatakanjoka huruta wuni guniré wun hundi we. Nawulak nukwa yindét wunika wandéka gayawun duka wambula yitawuni. Yitewukaka guna be nak wunika wakwexékéhambandé, ‘Méni yingiré yitaméni?’ Wungi wakwexékéhambandé. Ané wawuka hundi xékénguka guna mawuli xak dé ye.

“Némbuli mwi hundi wuni guniré we. Wuni yiwut, wu yikafre dé. Wuni yihafi yawut, guna mawuliré yikafre hurutekwa du yamba yakéndé. Wuni ye wawut, wun du yatandé. Wun du yae dé ané héfambu rekwa du takwaré watandé, deka hurundan haraki saraki sémbutka akwi, yikafre sémbutka akwi, God haraki sémbut hasa hwetendékaka akwi. Dé haraki saraki sémbutka angi watandé, ‘Guni Jisaska jémba sarékéhafi yata guni haraki saraki sémbut guni huru.’ 10 Wungi wataka dé wuna yikafre sémbutka angi watandé, ‘Jisas yikafre sémbut male hurutaka dé déka yafaka wambula yindéka guni déré xéhambanguni. Jisas déka yafa wali rendéka guni xékélaki, dé yikafre male sémbut hurukwa du dé.’ 11 Dé God haraki sémbut hasa hwetendékaka angi watandé, ‘God néma du reta satan hurundén sémbutka déré hasa hwetendékaka wundé wandé. Wandénka dé guna sémbutka akwi watandé.’ Guna mawuliré yikafre hurutekwa du wungi watandé.”

12 “Wuni séfélak hundi akwi guniré wanjoka wuni mawuli ye. Mawuli yawuka guni wuna hundika yamba hali xékékéngu. 13 Hukémbu Godna Hamwinya gunika yatandé. Dé mwi hundi male watandé. Yae mwi hundi wata guna mawuliré yikafre hurundét guni atéfék mwi hundika xékélakitanguni. Déka mawuli sarékémbu yamba wakéndé. Wuni ye wawut dé yae wawun hundi guniré watandé. Dé hukémbu xakutekwa jonduka guniré watandé. 14 Dé wuna jondu hérae wun jonduka guniré wakweta dé wuna ximbu harékétandé. 15 Wuna yafana atéfék jondu wuna dé. Wungi xékélakita wuni guniré we, ‘Godna Hamwinya wuna jondu hérae wun jonduka guniré wakwetandé.’” Wungi dé Jisas wa.

Mawuli xak yawuleka dé yikafre mawuli xakutandé

16 Wun hundi wataka dé Jisas angi wa, “Nawulak nukwa yindét guni wuniré yamba xékénguni. Hukémbu nawulak nukwa yindét wuniré wambula xétanguni.” 17 Wungi wandéka déka du nawulak di hafu angi bulé, “Jisas wandéka hundina mo hundi yingi dé? Angi dé wa, ‘Nawulak nukwa yindét guni wuniré yamba xékénguni. Hukémbu nawulak nukwa yindét wuniré wambula xétanguni.’ Wungi wataka nak hundi akwi dé wa, ‘Wuni wuna yafaka yitawuni.’” 18 Di wungi wataka di angi wa, “Métaka dé nawulak nukwaka dé wa? Nani déka hundina mo hundika yike me ye.” Wungi di wa.

19 Jisasré wun hundika wakwexékénjoka mawuli yandaka dé Jisas deka mawuli xékélakita dé diré wa, “Guniré wuni we, ‘Nawulak nukwa yindét guni wuniré yamba xékénguni. Hukémbu nawulak nukwa yindét wuniré wambula xétanguni.’ Wungi wawuka guni wuna hundika xékélakihafi yata, wun hundika guni guna hafu hundi bulé, o yingi maki dé? 20 Mwi hundi wuni guniré we. Wuni guniré yatakataka yiwut guni haraki mawuli xékéta gératanguni. Gérangut di ané héfambu rekwa du takwa mawuli sawuli yatandi. Tale guna mawuli xak yatandé. Hukémbu guna mawuli xak yawuleka yikafre mawuli xakutandé. 21 Takwa nyan héranjoka tale hangéli lé héra. Héraata mawuli sawuli yahambalé. Yahafi ye lé wun nyan hérataka wun hangélika wambula sarékéhambalé. Héralén nyanré xéta mawuli sawuli lé ya. 22 Guna mawuli wule takwana mawuli maki dé. Némbuli guna mawuli xak yandéka guni mawuli sawuli yahambanguni. Hukémbu wuni guniré wambula xéwut, guni yikafre mawuli yata mawuli sawuli yatanguni. Wambula raméwunka mawuli yangut di guna yikafre mawuliré haraki yamba hurukéndi.

23 “Guni yikafre mawuli yata wun nukwa wunika yamba wakwexékékénguni. Mwi hundi wuni guniré we. Guni wuna yafaka wuna ximbu wakwexékéngut dé xékétaka mawuli yanguka jondu hwetandé. 24 Hanja Godka wuna ximbu wakwexékéhambanguni. Némbuli wakwexékétanguni. Wakwexékéngut dé mawuli yanguka jondu hwendét guni yikafre mawuli yata némafwimbu mawuli sawuli yatanguni.”

Jisasna hambuk ané héfana hambukré dé sarékéngwandé

25 Jisas wungi wataka dé wa, “Wuni sataku hundimbu male wuni guniré we. Hukémbu sataku hundi wambula yamba wakéwuni. Wahafi yata guniré wafuke watawuni, wuna yafaka. 26 Wungi watewuka nukwambu guni wuna ximbu wuna yafaka wakwexékétanguni, guniré yikafre hurundéte. Wungi wata wuni angi wahambawuni, ‘Wuni déré wakwexékétawuni, dé guniré yikafre hurundéte.’ Yingafwe. Guni hafu déré wakwexékétanguni, 27 dé gunika némafwimbu mawuli yandékaka. Guni wuniré xéta guni wa, ‘Jisas God wali re dé gaya. Wu mwi hundi dé.’ Wungi wata guni wunika némafwimbu mawuli guni ye. Wungi mawuli yanguka wuna yafa gunika dé némafwimbu mawuli ye. 28 Hanja wuni wuna yafa wali re wuni ané héfaré gaya. Gaye re ané héfa yatakataka wuna yafaka wambula yitawuni.”

29 Dé wungi wandéka di déka du wa, “Méni sataku hundi wahafi yaméka némbuli nani ména hundi xékéta nani xékélaki. 30 Méni atéfék jonduka méni xékélaki. Xékélake du takwana hundika akwi xékélakiméka di huli hundi nak méniré yamba wakwexékékéndi. Wungi xékélakita nani ménika jémba saréké. Méni God wali re méni gaya. Wu mwi hundi dé.” Wungi di wa.

31 Wungi wandaka dé wa, “Némbuli male wunika guni jémba saréké wana? 32 Mé xéké. Naniré haraki hurutendaka nukwa andé yae. Yandét guni nak nak yaange yitanguni, guna geré. Guni wuniré yatakataka yaange yingut, wuni hafu tétawuni. Wuni hafu téhambwe, wuna yafa wuni wali dé té. 33 Wun hundi wuni guniré we, guni nakélak huru mawuli yangute. Ané héfambu rekwa du takwa guniré haraki hurutandi. Haraki hurutendakaka sarékéta guni rookénguni. Wuni néma du rewuka wuna hambuk deka hambukré dé sarékéngwandé. Sarékéngwandéndéka guni yikafre mawuli yatanguni.” Wungi dé Jisas wa.

Copyright information for `WOS