John 17

Jisas Godré dé wakwexéké, déka duré yikafre hurundéte

Jisas wungi wataka Godna getéfaré yasawara xéta dé angi wa, “Yafa, wuni hiyatewuka nukwa andé yae. Némbuli ména nyanka hambuk mé hwemét, du takwa xe bu déka ximbu harékénda. Di ména nyanré xe ména hambukéka akwi xékélakita di ména ximbu harékéte. Tale méni ména nyanré waméka dé ané héfambu rekwa du takwaka néma du re. Reta wunika hwemén atéfék du takwaka huli mawuli hwewut, di jémba retandi, wungi re wungi re. Di huli mawuli hérae angi xékélakitandi. Méni hafu méni néma du God méni. Méni waméka dé Jisas Krais ya. Wungi xékélakita jémba retandi, wungi re wungi re. Ané héfambu yawute wamén jémba wundé yawu. Yata wuni ména ximbu haréké. Hanja ané héfa baka téndéka wuni méni wali reta nukwa hanyikwa maki wuni re. Ménika wambula yiwut wamét wuni nukwa hanyikwa maki wambula retawuni.”

Jisas wungi wataka dé wa, “Hwemén duré ména xika wundé wakwewu. Wakwewuka di ménika xékélaki. Hanja di ané héfambu rendaka méni diré wunika méni hwe. Tale di ména du rendaka diré wunika hweméka di ména hundi jémba xéké. Némbuli di xékélaki, wuna jondu atéfék méni hwemén dé. Hwemén hundi wuni diré wuni hwe. Hwewuka di wun hundika jémba xéka xékélakita di wa, ‘Hanja Jisas God wali dé re. Rendéka God wandéka dé Jisas ané héfaré gaya. Wu mwi hundi dé.’ Wungi watandi.

“Némbuli méniré wuni wakwexéké, wunde duka. Ané héfana du takwaka wahambawuni. Méni wunika hwemén du takwaré yikafre huruméte wuni méniré wakwexéké. 10 Ména du takwa wuna du takwa di. Wuna du takwa ména du takwa di. Di wuna hundi xékétaka wuna jémba yandaka nawula du takwa xéta di wuna ximbu haréké. 11 Némbuli wuni ané héfambu yamba resékekéwuni. Rehafi yawut di ané héfambu retandi. Wuni ménika wambula yitawuni. Wuna yafa, méni yikafre du méni. Méniré wuni wakwexéké, wunde duka. Ména hambuk wundé hwemé, wunika. Némbuli méni hambuk yata dika jémba hatitaméni. Hatimét di ani natafa mawuli héranaka maki natafa mawuli hérae jémba retandi. Wungika wuni mawuli ye. 12 Méni hambuk hweméka wuni di wali reta wuni dika jémba hati. Jémba hatiwuka nawulak du diré haraki huruhambandi. Di jémba di re. Natafa du male fakutandé. Fakundét Godna nyingambu wun duka hayindan hundi mwi hundi yatandé.

13 “Némbuli ménika yatawuni. Wuni ané héfambu reta wun hundi wuni we, wuna du roohafi yata wuna mawuli hérae yikafre mawuli yandate. 14 Ména hundi dika wawuka di xéké. Di ané héfana du yingafwe. Wuni akwi ané héfana du yingafwe. Nani wungi rembeka ané héfana du takwa di nanika hélék ye. 15 Wuni diré ané héfambu hérae ména getéfaré hura yaméte, wahambawuni. Méni diré satanéna tambambu rendamboka hatiméte wuni we. 16 Di ané héfana du yingafwe. Wungi maki wuni ané héfana du yingafwe. 17 Ména hundi mwi hundi dé. Méni wamét wuna du ména mwi hundi male xékéta ména du retandi. 18 Hanja méni waméka wuni ané héfambu rekwa du takwaka gaya. Wunika wamén maki wuni dika wa, di ané héfana du takwaka ye wuna hundi wandate. 19 Wuni ména hundi xékéta ména jémba male wuni ya. Wuna du xéta ména hundi xékéta ména jémba male yandate wuni wungi ya.

20 “Wuna yafa, wunde duka male ménika wakwexékéhambawuni. Wun du yita wuna hundi watandi, nawulak du takwaka. Watendaka hundi xékétaka wunika jémba sarékétekwa du takwaka akwi méniré wuni wakwexéké. 21 Di atéfék natafa mawuli hératandi. Wungi wuni mawuli ye. Yafa, méni wunimbu téméka wuni ménimbu téwuka maki, di animbu tétandi. Wungi téndat, ané héfana du takwa xe watandi, ‘God wandéka dé Jisas gaya. Wu mwi hundi dé.’ Wungi watandi. 22 Hanja méni wunika hambuk hwe, wuni jémba yawut nawulak du takwa wuna ximbu harékéndate. Hwemén maki wuni dika hambuk hwe. Di ani natafa mawuli héranaka maki natafa mawuli hérandate, wuni wun hambuk hwe. 23 Wuni dimbu téwuka méni wunimbu té. Wungi téta nani atéfék natafambu té. Témbet, ané héfana du takwa diré xéta xékélakita watandi, ‘God wandéka dé Jisas ané héfaré gaya. God Jisaska némafwimbu mawuli yandéka maki, Jisasna du takwaka akwi dé némafwimbu mawuli ye.’ Wungi watandi.

24 “Wuna yafa, wuni hwemén duka wuni méniré wakwexéké. Di wuni wali ména getéfambu sékéré rendate wuni mawuli ye. Hanja ané héfa baka téndéka méni wunika némafwimbu mawuli yata waméka wuni nukwa hanyikwa maki reta wuni ména getéfambu re. Nukwa hanyikwa maki wambula rewut di ména getéfaré yae xéndate wuni mawuli ye. 25 Wuna yafa, yikafre jémba male méni ya. Ané héfana du takwa ménika xékélakihambandi. Wuni ménika xékélakiwuka di wuna du akwi ménika di xékélaki. Méni waméka wuni gaya. Wungi di xékélaki. 26 Wuni diré ména xika wundé wakwewu. Wakwewuka di ménika xékélaki. Wambula wawut xékélakitandi. Wuni wawut méni wunika némafwimbu mawuli yaméka maki, di deka du nak nakéka némafwimbu mawuli yatandi. Mawuli yandat wuni deka mawulimbu tétawuni.” Wungi dé Jisas Godré wakwexéké.

Copyright information for `WOS