John 21

Jisasna du nawulak di déré xé

Hukémbu Jisasna du di taiberius tukwesekembu téndaka dé Jisas dika wambula yi, di déré jémba xéndate. Dika yindénéna hundi angi dé.

Saimon Pita, Tomas, déka nak xi Didimas, Kanambu yandé du Nataniel, Sebedina nyan yéték, Jisasna du yéték akwi wungi di wun tukweseke tufwambu té. Kana Galilimbu dé té. Saimon Pita dé diré wa, “Wuni xéri hamwi héranjoka yitawuni.” Wungi wandéka di déré wa, “Nani akwi méni wali yitame.” Wungi wataka di atéfék ye di gunjambé nakmbu wara di yi. Ye di wun gan atéfék di jémba yata xéri hamwi nawulak hérahambandi.

Xitélakéndéka Jisas yae dé tukweseke tufwambu té. Téndéka di déka du gunjambémbu reta déré xe di déka xékélakihambandi. Xékélakihafi yandaka dé diré wakwexéké, “Gunawa, xéri hamwi nawulak guni hérae wana?” Wungi wakwexékéndéka di wa, “Yingafwe.” Wungi wandaka dé wa, “Guni guna yika tamba sakumbu mara yakisandataka guni xéri hamwi hératanguni.” Wungi wandéka di mara yakisandandaka di séfélak xéri hamwi marambu wulaaye téndaka di témbéra hura warinjoka di hurufatiké.

Hurufatikéndaka dé Jisas mawuli mawuli yandén du dé Saimon Pitaré wa, “Dé nana Néma Du dé.” Wandéka xékétaka Pita jémba yanjoka lafindén nukwa wur wambula sandataka dé guré naande dé xéra yi. Di gu tufwa walémbambu di té. Afakémbu téhambandi (100 mita maki). Dé yindéka di gunjambémbu yita mara xéri hamwi wali témbéra hura yi.

Di ye tufwambu xaakwa di xé, ya nak yanéta rendéka. Xéri hamwi, bret wungi dé wun yambu yanéta re. 10 Rendéka dé Jisas diré wa, “Wayika male hérangun xéri hamwi nawulak mé hérae hura ya.” 11 Wungi wandéka Saimon Pita gunjambémbu wara dé mara lakéra hura ya, tufwaré. Séfélak (153) némafwi xéri hamwi di marakombu hwa. Hwandaka mara nékétihambandé.

12 Yandéka dé Jisas diré wa, “Guni mé yae sa.” Wungi wandéka di Jisasré “Méni héndé” naata wakwexékénjoka di roo. Di wundé xékélakinda. Dé deka Néma Du dé. 13 Jisas yae dé bret wali xéri hamwi wali hérae dé dika hwe.

14 Jisas hiyae raama tale nukwa yéték dé déka duna makambu xaakwa té. Némbuli xakundéka nukwa hufuk dé wa.

Jisas sataku hundi dé wa, Pita Jisasna du takwaka hatitendékaka

15 Bret xéri hamwi sataka dé Jisas Saimon Pitaré wa, “Saimon, Jonéna nyan, méni anémbu tékwa duré sarékéngwanda méni wunika némafwimbu mawuli ye?” Wungi wakwexékéndéka dé Pita wa, “Xéxé. Néma Du, méni xékélaki. Wuni ménika némafwimbu mawuli wuni ye.” Wungi wandéka dé Jisas wa, “Méni wuna sipsip bali nyanka hénoo mé hwe.” 16 Wungi wataka dé wambula wa, “Saimon, Jonéna nyan, wunika némafwimbu mawuli méni ye?” Wungi wandéka dé wa, “Xéxé. Néma Du, méni xékélaki. Wuni ménika némafwimbu mawuli wuni ye.” Wungi wandéka dé Jisas wa, “Méni wuna sipsip balika jémba mé hati.” 17 Wungi wataka dé wambula wa, “Saimon, Jonéna nyan, méni wunika némafwimbu mawuli méni ye?” Wungi wandéka dé déka mawuli xak dé ye, Jisas yambu hufuk wakwexékéndénka. Mawuli xak yandéka dé Jisasré wa, “Néma Du, méni atéfék jonduka méni xékélaki. Wunika akwi méni xékélaki. Wuni ménika némafwimbu mawuli wuni ye.” Wungi wandéka dé Jisas wa, “Méni wuna sipsip balika hénoo mé hwe. 18 Mwi hundi wuni méniré we. Hanja méni wayikana du téta méni nukwa wur naake méni mawuli yamén maki yitaka yataka. Hukémbu méni gwalefa xaakwa ména tamba harékémét nak du méniré gitandi. Gitaka yinjoka hélék yaméka hafwaré méniré hura yitandi.” 19 Wungi wata dé Pitaré xiyatendakaka dé hundi wa. Pitaré xiyandat hiyae dé Godna ximbu harékétandé. Wungi yatendékaka dé Jisas wun hundi wa. Wungi wataka dé Pitaré wambula wa, “Méni wuna hukémbu mé ya.” Wungi dé Jisas wa.

Jisas mawuli mawuli yandéka duka dé hundi wa

20 Jisas wungi wandéka Pita waleka dé xé, Jisas mawuli mawuli yandéka du bérka hukémbu yandéka. Hanja Jisas wali reta hénoo sata dé déré wakwexéké, “Néma Du, héndé méniré ména mama duka hwetandé?” Wungi dé wa. 21 Pita wun duré xe dé Jisaska wa, “Néma Du, wun du méta yatandé?” 22 Wungi wakwexékéndéka dé Jisas wa, “Dé rendéte mawuli yata wawut dé wambula yatewuka nukwaka haxétandé. Wungi wawut, wu déka jémba dé. Méni wun jooka yamba sarékékéméni. Méni wuna hukémbu mé ya.”

23 Dé wungi wandéka di déka hundi xékékwa du nawulak di wun duka wa, “Wun du yamba hiyakéndé.” Wungi di wa. Wandaka wun du hiyahafi yatendékaka Jisas Pitaré wahambandé. Angi male dé wa, “Dé rendéte mawuli yata wawut, dé wambula yatewuka nukwaka haxétandé. Wu déka jémba dé. Méni wun jooka yamba sarékékéméni.” Wungi male dé Jisas wun duka wa. Wun du wun nukwaka haxéndéte wahambandé.

24 Wuni Jisas yandén jémbaka haaye wuni wun du wuni. Wuni ané nyingambu mwi hundi wuni hayi. Nani xékélaki. Hayiwuka hundi wu mwi hundi dé.

25 Jisas yandén jémba séfélak dé. Yandén jémbaka atéfék hayihambawuni. Du nawulak yandén jémbaka atéfék hayindat, hayindan nyinga ané héfambu takandat, atéfék héfa sukwekétandé. Hafwa nak yamba rekéndé. Wungi wuni saréké.

Copyright information for `WOS