Luke 18

Takwa hési kot xékékwa néma duré wakwexékélénka dé wa

Jisas ané sataku hundi dé déka duré wa. Di atéfék nukwambu God wali buléta déré wakwexékénjoka wendé nandamboka dé diré angi wa. “Néma getéfambu dé kot xékékwa néma du nak dé re. Wun du dé Godka roohafi yata, dé du takwaka akwi sarékéhafindé. Du hiyandé takwa hési lé wun getéfambu re. Reta lé kot xékékwa néma duka wambula wambula yita lé angi déré wa, ‘Wuna mama wuniré haraki hurunjoka dé huru. Méni hambuk hundimbu déré watéfiméte wuni mawuli ye.’ Wungi waléka wun du dé wa, ‘Yingafwe.’ Wataka tale léré yikafre hurunjoka hélék dé ya. Hélék yandéka lé séfélak nukwa yita déré wakwexékéléka hukémbu dé déka mawulimbu wa, ‘Wuni Godka roohafi yata, du takwaka akwi sarékéhambawuni. Sarékéhafi yata wuni wule takwa wunika wambula wambula yaata wuniré wakwexékélét wuni wendé natawuni. Lé wungi huruta wuna mawuliré haraki hurulémboka, wuni léka hundi xékéta léré yikafre hurutawuni.’ Wungi dé kot xékékwa néma du wa.”

Néma Du Jisas wun hundi wataka dé diré wa, “Guni wun haraki saraki sémbut huruta kot xékékwa néma du wandén hundika mé saréké. Wun du wungi hurundénka, God méta yatandé, déka wasékendén du takwa atéfék nukwa atéfék gan dé diré yikafre hurundéte déré wakwexékéndat? Dé deka hundi bari xékétandé o yingi maki dé? Guniré wuni we. Dé diré bari yikafre huruta deka mamaré hasa hwetandé. Ané jooka akwi mé saréké. Hukémbu wuni Duna Nyan wambula gayata Godka jémba sarékékwa du takwaré xétawuni wana?”

Farisina du bér Romka yéwa hérandé duka dé wa

Jisas dé xékélaki. Du takwa nawulak deka mawulimbu di wa, “Nani Godna makambu yikafre sémbut hurukwa du takwa nani re. Nawulak du takwa déka makambu haraki sémbut hurukwa du takwa di re.” Wungi wakwa duré dé Jisas ané sataku hundi wa: 10 “Du yéték God wali hundi bulénjoka bér tempelré wari. Wun du nak Farisina du dé. Nak Romka yéwa hérandé du dé. 11 Farisina du wumbu téta dé hafuré dé angi wa, ‘Méni God, wuni yikafre du rewukaka, wuni ménika diména nae. Wuni nawulak du takwa maki yingafwe. Di nak duna jondu sélé héraata di yénataka hundi wata, du nak duna takwa wali hwaata wungi huruta di haraki saraki sémbut huru. Wuni ambu tékwa Romka yéwa héraakwa du hurundéka maki huruhafi wuni. 12 Wuni atéfék wik wuni nukwa yéték hénoo sahafi wuni re. Reta wuni hérawuka atéfék jondu mune tamba yétina natafa també wuni ménika hwe.’ 13 Wungi wandéka dé Romka yéwa hérandé du afakémbu téta dé hurundén haraki saraki sémbutka sarékéta dé nyirré yasawara xénjoka dé roo. Roota dé hurundén sémbutka némafwimbu saréfa naata dé Godré angi wa, ‘Méni God, wuni haraki saraki sémbut hurukwa du wuni. Méni wunika mé saréfa naata wuniré yikafre huru.’ Wungi dé wa.”

14 “Guniré wuni we. Romka yéwa hérandé du wungi wandéka God hurundén haraki saraki sémbut yakwanyindéka dé Godna makambu yikafre du reta dé jémba yi, déka geré. Farisina du dé Godna makambu yikafre du rehambandé. Deka ximbu harékékwa du takwa hukémbu God deka xiré husandatandé. Deka ximbu harékéhafi yakwa du takwa hukémbu God deka ximbu harékétandé.” Wungi dé Jisas diré wa.

Jisas dé yikama nyangwalré yikafre huru

Mat 19:13-15; Mak 10:13-16

15 Du takwa di yikama nyangwalré Jisaska hura yi, dé diré séngétakandéte. Hura yindaka di Jisasna du xéta di diré haraki hundi wa. 16 Haraki hundi wandaka dé Jisas wun nyangwalré wa, di déka yandate. Wataka dé déka duré wa, “Yikama nyangwal wunika métaka yanda. Yandat guni diré watéfikénguni. Godna getéfaré wulayitekwa du takwa di wunde yikama nyangwal maki di. 17 Mwi hundi wuni guniré we. God néma du reta déka du takwaka jémba hatitandé. Yikama nyangwal maki, du takwa dé dika jémba hatitendékaka yikafre mawuli yata di déka getéfaré wulayitandi. Yikama nyangwal mawuli yandaka maki yikafre mawuli yahafi yakwa du takwa di déka getéfaré yamba wulayikéndi.” Wungi dé Jisas diré wa.

Xérénjuwi mama du dé Jisas wali hundi bulé

Mat 19:16-19; Mak 10:17-30

18 Néma du nak dé Jisasré wa, “Yikafre wakwekwa du, méni mé wa. Wuni huli mawuli hérae wungi re wungi re jémba renjoka méta joo hurutawuni?” 19 Wungi wandéka dé Jisas wa, “Métaka méni wunika ‘Yikafre du’ wa? God hafu dé yikafre du dé. 20 Méni ané hambuk hundika bu xékélakimé. ‘Méni nak duna takwa wali yamba hwakéméni. Du takwa hiyandate diré yamba xiyakéméni. Sélé yamba hérakéméni. Nak du hurundén jooka yénataka hundi yamba wakéméni. Méni ména yafa ayiwana hundi xékéta béniré yikafre hurutaméni.’ Wungi méni xékélaki.” 21 Wungi wandéka dé wa, “Wuni nyan rewun nukwa wuni wun hambuk hundi wuni xéké. Ané nukwa akwi wuni xéké.” 22 Wungi wandéka Jisas déka hundi xéka dé wa, “Méni nak joo akwi yataméni. Méni takamén atéfék jondu nak duka hwetaka yéwa hérae méni jambangwe du takwaka hwetaméni. Hweta méni Godna getéfambu yikafre male jondu hérataméni. Wungi hwetaka wambula yae wuna hukémbu yitaméni.” 23 Wungi wandéka wun hundi xékéndéka déka mawuli némafwimbu xak dé ya, dé séfélak xérénjuwi hérandénka.

24 Jisas wun duré xéta dé déka duré wa, “Xérénjuwi mama du takwa God néma du rendéka getéfaré wulayinjoka mawuli yata, wu weséka jémba yatandi. 25 Némafwi kamel bali nak nukwa wur hundafanéndaka ramina yambumbu wulayinjoka mawuli ye, wu yalefu jémba yatandé. Xérénjuwi mama du takwa God néma du rendéka getéfaré wulayinjoka mawuli ye, wu némafwi jémba yatandi.” 26 Wungi wandéka di wun hundi xékéndé du di wa, “Xérénjuwi mama du takwa wungi hurundat, héndé huli mawuli hérae wungi re wungi re retandi?” 27 Wungi wandaka dé wa, “Du takwa hurufatikéndaka joo God dé hali hurundé.”

28 Wun hundi wandéka dé Pita wa, “Mé xéké. Nani nana ge nana jondu akwi yatakataka nani ména hukémbu nani yi.” 29 Wungi wandéka dé diré wa, “Mwi hundi wuni guniré we. Du takwa di God néma du reta du takwaka hatitendékaka sarékéta Godna jémba yanjoka di deka ge, deka du, deka takwa, nyamangu, bandingu, yafa, ayiwa, nyangwalré yatakandat, 30 God némbuli dika séfélak yikafre jondu hasa hwetandé. Hukémbu dé diré yikafre hurutandé di jémba rendate, wungi re wungi re.” Wungi dé diré wa.

Jisas hiyae wambula ramétendékaka dé wambula wa

Mat 20:17; Mak 10:32-34

31 Jisas déka du tamba yéti manmbu yéték di wali male hundi buléta dé diré wa, “Mé xéké. Némbuli Jerusalemré nani wari. Warimbet di Godna profet hanja Duna Nyanka hayindan maki atéfék huruséketandi. 32 Jerusalemémbu di wuniré nak téfana duka hweta wunika bangwa hundi wata wuniré haraki huruta di wuniré simbar séxatandi. 33 Di wuniré rami yoombu xiyataka wuniré xiyatandi. Xiyandat hiyae nukwa hufuk wungi hwataka wuni wambula ramétawuni.” 34 Wungi wandéka déka du wun hundi atéfékéka yike di ya. God wun joo fakundéka di Jisas wandén hundika yike di ya.

Jisas dama hiyandé duré dé huréhaléké

Mat 20:29-34; Mak 10:46-52

35 Hukémbu Jisas déka du wali di Jerikombu xakunjoka yandaka dé dama hiyandé du nak dé yambumbu reta dé du takwaré wa, yéwa héranjoka. 36 Héranjoka wata dé xéké, séfélak du takwa yindaka. Xékéta dé du nawulakré wakwexéké, “Wu méta di ye?” 37 Wungi wakwexékéndéka di déré wa, “Nasaretna du Jisas andé yae.” 38 Wungi wandaka dé wa, “Devitna mandéka Jisas, wunika mé saréfa naata wuniré yikafre huru.” 39 Wungi wandéka di tale yindé du déré hambukmbu wata di wa, “Nakélak sé naande re.” Wungi wandaka dé deka hundi xékéhafi yata dé wambula wambula wanjita dé wa, “Devitna mandéka Jisas, wunika mé saréfa naata wuniré yikafre huru.” 40 Wungi wandéka dé Jisas téta dé diré wa, di wun duré hura yandate. Wungi wandéka dé wun du yae Jisas téndénmbu xakundéka dé déré wakwexéké, 41 “Wuni méniré méta yawute méni mawuli ye?” Wungi wandéka dé wa, “Néma Du, wuni wambula xénjoka wuni mawuli ye.” 42 Wungi wandéka dé déré wa, “Ména damambu wambula mé xé. Méni wunika jémba sarékéménka méni wambula yikafre ya.” 43 Wungi wandéka dé déka dama bari hari wambula yikafre yandéka dé xé. Xéta dé Jisasna hukémbu yita dé Godna ximbu haréké. Harékéndéka di wun joo xéndé du takwa akwi di Godna ximbu haréké.

Copyright information for `WOS