Luke 19

Sakius dé Jisaska jémba saréké

Jisas dé Jerikoré wulaaye dé nak getéfaré yinjoka dé yambumbu yi. Wun getéfambu dé Romka yéwa hérandé du nak déka xi Sakius dé re. Dé Romka yéwa hérandé duna néma du dé. Dé xérénjuwi mama du dé. Dé Jisasré xénjoka dé mawuli ya. Mawuli yandéka séfélak du takwa téndaka dé Jisasré xénjoka dé hurufatika, dé fosék du dé. Hurufatika dé Jisas yitendéka yambumbu tale fétékéré ye dé mimbu nak waré, Jisasré xénjoka. Wara rendéka Jisas yae wun hafwambu xaakwa déré yasawara xéta dé déré wa, “Sakius, méni bari mé gaya. Ané nukwa wuni méni wali ména gembu retawuni.” Wungi wandéka dé bari gayata dé mawuli sawuli yata dé Jisasré déka geré hura yi. Yindéka di atéfék du takwa xéta di wa, “Jisas dé haraki saraki sémbut hurukwa du wali renjoka dé déka geré yi. Wungi haraki dé.”

Di wungi wandaka Sakius dé wumbu téta dé Néma Duré angi wa, “Néma Du, mé xéké. Némbuli wuni wuna jondu nyéndékmbu munitawuni. Mune nak també jambangwe du takwaka hwetawuni. Hweta angi akwi hurutawuni. Wuni hanja duré nawulak yéna ye deka jondu hérataka némbuli wuni dika wambula hweta també hufuk akwi hwetawuni.” Wungi wandéka dé Jisas wa, “Ané du akwi dé Abrahamna mandéka dé re. Rendékaka némbuli God déré déka gembu rekwa du takwaré akwi Satanéna tambambu démbu héra. 10 Wuni Duna Nyan fakundé du takwaka hwaka xéta diré Satanéna tambambu hérae diré yikafre hurunjoka wuni ané héfaré gaya.” Wungi dé diré wa.

Jémba yandé du yéwa hérandanka dé sataku hundi wa

Mat 25:14-30

11 Di déka hundi xékéta rendaka dé Jisas diré sataku hundi nak akwi wa. Wumbu rendé du di angi saréké, “God néma du reta nanika jémba hatitendéka nukwa bari xakutandé.” Jisas deka mawulika sarékéta, Jerusalem walémbambu téndénka akwi sarékéta dé diré ané sataku hundi wa. 12 “Néma du nak dé afaké téfaré yinjoka dé tale déka jémba yakwa du tamba yétiré wandéka yandaka dé di nak nakéka dé bangi nak yéwa hwe (20 kina maki). Hweta dé diré wa, ‘Ané yéwa hura jémba yangut, wuni wambula yae hératawuni.’ Wungi wataka dé afaké téfaré yi, wumbu rekwa néma du déré wandét, dé déka hafu getéfambu rekwa du takwaka néma du renjoka. Ye wun hundi xékétaka bari wambula yanjoka dé saréké. 14 Dé yindéka di déka getéfambu rendé du takwa nawulak déka hélék yata, di duré nawulak wandaka di déka hukémbu yi. Ye di afaké téfambu rendé néma duré wa, ‘Wun du nanika néma du rendémboka hélék nani ye.’

15 “Hukémbu wun afaké téfambu rendé néma du dé wun duré wa, dé déka getéfambu rekwa du takwaka néma du rendéte. Wandéka xékétaka re dé wambula ya. Yae dé wa, ‘Hanja yéwa hwewun duré mé wa, di yandate. Hwewun yéwa hura jémba ye yéwa hatika di héra?’ 16 Wungi wandéka du nak tale yae dé déré wa, ‘Néma du, wuni ména yéwa hura jémba ye wuni bangi tamba yéti yéwa akwi wuni héra.’ 17 Wungi wandéka dé néma du déré wa, ‘Wu jémba méni huru. Méni yikafre jémba yakwa du méni. Méni yikama jooka jémba hatiménka wuni wawut méni getéfa tamba yétika néma du retaméni.’ 18 Wungi wandéka dé nak du akwi yae dé wa, ‘Néma du, wuni ména yéwa hura jémba ye wuni bangi natamba yéwa akwi héra.’ 19 Wungi wandéka dé néma du wa, ‘Wu yikafre dé. Némbuli wuni wawut méni getéfa natambaka néma du retaméni.’ 20 Wungi wandéka nak du yae dé wa, ‘Néma du, wuni ménika wuni xékélaki. Méni du takwaka saréfa nahafiméni. Méni takahafi yamén joo méni hura yi. Méni sehafi yamén héfambu méni hénoo héra. Wungi xékélakita wuni ménika roota wuni hwemén yéwa nukwa wurmbu giya wuni taka. Mé xé. Ména yéwa ambu.’ 22 Wungi wandéka dé néma du wa, ‘Méni haraki jémba yakwa du méni. Wamén hundimbu wuni yamén haraki saraki sémbut méniré hasa hwetawuni. Méni angi méni wa. ‘Wuni du takwaka saréfa nahafiwuni. Wuni takahafi yawun joo wuni hura yi. Wuni sehafi yawun héfambu wuni hénoo héra.’ Méni wungi xékélakita 23 métaka wuna yéwa méni yéwa takandaka gembu takahafi ye? Méni wumbu takamét, wuni wambula yae wun yéwa hérae nawulak yéwa akwi hératawuni.’ 24 Wungi wataka dé wumbu téndé duré wa, ‘Guni déka hwewun yéwa démbu hérae guni bangi tamba yéti yéwa hérandé duka hwetanguni.’ 25 Wungi wandéka di déré wa, ‘Néma du, dé yéwa tamba yéti wundé hérandé.’ 26 Wungi wandaka dé diré wa, ‘Yikafre jémba ye séfélak jondu hérandé du takwa hukémbu jondu nawulak akwi hératandi. Yikafre jémba yahafi yata joo hérahafi yandé du takwa hukémbu baka retandi. 27 Yak, wuna mama di wuni deka néma du rewumboka hélék di ya. Hélék yandanka guni diré mé hura yae wuna makambu xiyangut hiyanda.’ Wungi dé néma du wa.”

Jisas néma du reta dé Jerusalemré wulayi

Mat 21:1-9; Mak 11:1-10; Jon 12:12-15

28 Jisas wun hundi wataka dé tale ye dé déka du wali Jerusalemré warinjoka dé yi. 29 Ware dé Betfage bér Betanimbu xakunjoka dé ya. Wumbére getéfa yéték Oliv némbumbu bér té. Xakunjoka yaata dé déka du yétékré wa, bér tale yimbéte. 30 Dé bérré angi wa, “Béni wun angé sakumbu tékwa getéfaré wulaaye xétambéni, wayikana donki nak mimbu lékindaka téndéka. Hanja du déka bunungulmbu rehambandé. Béni déré mé lukwa béni hura ya. 31 Lukwambét du nak béniré angi wakwexékéndéte, ‘Méta yanjoka béni wun wayikana donki luku?’ Wungi wandét béni angi watambéni, ‘Néma Du dé wun donkika mawuli ye.’ Wungi watambéni déré.”

32 Wun hundi xékétaka bér ye bér xé, Jisas wandén maki wun donki wumbu téndéka. 33 Xétaka wun wayikana donkina yoo lukumbéka di wun donkina yafa yae di bérré wa, “Méta yanjoka béni wun wayikana donki luku?” 34 Wungi wandaka bér wa, “Néma Du dé wun donkika mawuli ye.” 35 Wungi wambéka yawundu nandaka bér wayikana donki hura yi Jisaska. Ye bér bérka sanda wur donkina bunungulmbu xakétaka, Jisas wumbu rendéte.

36 Wun donkimbu reta yindéka di du takwa deka nukwa wurré yambu xéletaka. 37 Xéletakandaka dé Oliv némbu yatakataka naande ye Jerusalemémbu xakunjoka yandéka déka jémba sarékékwa séfélak du takwa di déka yikafre mawuli yata mawuli sawuli ya. Yata hanja xéhafi yandan hambuk jémba xéndanka sarékéta di hambukmbu wata di Godna ximbu haréké. Harékéta di wa:

38 Néma Du God déka ximbu xaakwa néma duré yikafre hurutandé.
Godna getéfambu rekwa du nakélak huru mawuli héraata jémba retandi.
Nani anwarmbu rekwa Godna ximbu harékétame.
39 Farisina du nawulak wun du takwa wali téta xékéta di Jisasré wa, “Wakwekwa du, ména du takwaré mé watéfi.” 40 Wungi wandaka dé diré wa, “Guniré wuni we. Di hundi buléhafi yandat, ande motu hambukmbu wata wuna ximbu harékétandi.” Wungi dé diré wa.

Jisas Jerusalemka dé géra

41 Jisas ye Jerusalemémbu xakunjoka yata getéfaré xéta saréfa naata dé géra. 42 Géraata dé wa, “Nyéni, nyéni akwi ané nukwa God wali nakélak huru mawuli hératenyéka yambuka xékélakinyét, wu yikafre dé. Wu yak, némbuli wun yambu nyénika faakwa rendéka nyéni wun yamburé yamba xékénguni. 43 Guni God guniré yikafre hurutendéka nukwa yandékaka xékélakihambanyéni. Xékélakihafi yanyékaka hukémbu guna mama yae guna getéfa hérangwanda nyéna atéfék sakumbu tétandi. Téta di héfa xae yitenguka atéfék yambu takatéfitandi. Takatéfita di getéfaré wulaaye guniré, guna nyangwalré akwi xiyasandatandi. Xiyasandata atéfék geré glarétandi. Glaréndat ge tondan atéfék motu héfambu xakre hafu hafu retandi.” Wungi dé wa.

Tempelmbu dé duré héreki

Mat 21:12-16; Mak 11:15-18; Jon 2:13-16

45 Jisas ye tempelré wulaaye dé xé du nawulak jondu hweta yéwa hérandaka. Xéta dé diré hérekinjoka huruta 46 dé diré angi wa, “Ané hundi Godna nyingambu dé re: God dé wa, ‘Wun gembu du takwa wuni wali hundi bulétandi.’ Wungi dé God wa. Guni wungi huruhambanguni. Guni jondu hweta yéwa héranguka ané ge dé sélé héraakwa duna ge maki dé xaku.” Wungi dé diré wa.

Tempelmbu dé hundi wa

47 Atéfék nukwambu dé tempelmbu du takwaré wakwendéka di prisna néma du, xékélelakikwa du, néma du nawulak akwi di déré xiyanjoka huru. 48 Hurundaka atéfék du takwa déka yikafre mawuli yata déka hundi xékénjoka mawuli yandaka di wunde néma du déré xiyanjoka di hurufatiké.

Copyright information for `WOS