Mark 15

Jisas dé Pailatna makambu té

Mat 27:1-2, 11-26; Luk 23:2-3, 18-25; Jon 18:29-19:16

Télakéndéka di prisna néma du, israelna getéfana néma du, xékélelakikwa du, atéfék néma du akwi hérangwanda di hundi bulé. Bulétaka wandaka di Jisasré yoombu gitaka di Romna néma du Pailatka di déré hura yi. Hura yindaka dé Pailat Jisasré wakwexéké, “Méni Judana néma du o yingafwe?” Wungi wakwexékéndéka dé wa, “Xéxé. Méni hafu méni wundé wamé.” Wungi wandéka di prisna néma du di séfélak yénataka hundi safé, Jisas hurundén jooka. Saféndaka dé Pailat déré wa, “Di ménika séfélak hundi di safé, hurumén jooka. Métaka méni deka hundi hasa wahafi ye méni xékéta nakélak té?” Wungi wandéka dé Pailatré hundi nawulak akwi wahambandé. Wahafi yandéka dé saré waréké.

Atéfék héki hwari Pasovana nukwa dé Romna néma du wandéka du takwa mawuli yandan du nak séndé ge yatakataka gwande dé jémba yi. Wun nukwa haraki saraki sémbut hurundé du nawulak di séndé gembu hwa. Hanja di Romna duka hélék ye Jerusalemmbu rekwa du takwaré wandaka di Romna du wali ware. Nak nukwa di duré xiya. Wun haraki saraki sémbut hurundé du nak wu Barabas dé. Atéfék du takwa yae di Pailatré wakwexéké, atéfék héki hwari wandén maki wambula wandéte. Wakwexékéndaka dé Pailat xékélaki, Jisas haraki saraki joo nawulak yahambandé. Prisna néma du di Jisaska hélék ye déré gitaka di hura ya déka. Wungi xéka dé déka mawulimbu dé wa, “Wafewana ambu hérangwanda tékwa du takwa Jisaska mawuli yatandi, o yingafwe?” Wungi we dé wun du takwaré wa, “Judana néma duré wawut dé jémba yindéte guni mawuli ye, o yingafwe?” 11 Wungi wandéka di prisna néma du di wumbu téndé du takwaré wandaka di Pailatré wa, “Yinga! Jisasré mé hulukita, Barabasré métaka yindé.” 12 Wungi wandaka dé Pailat dé diré wambula wa, “Wangun Judana néma duré yingi maki yakéwuni?” 13 Wungi wakwexékéndéka di atéfék di wa, “Déré mé xiyae hateka mimbu.” 14 Wungi wandaka dé wa, “Métaka we? Méta haraki saraki sémbut dé huru?” Wungi wandéka di hambukmbu wa, “Déré mé xiyae hateka mimbu.” 15 Wungi wandaka Pailat déka mawulimbu dé wa, “Wuni deka hundi xékéwut di wunika mawuli yatandi.” Wungi wataka dé wa, Barabas séndé ge yatakataka gwande jémba yindéte. Wataka dé déka xi warekwa duré dé wa, di Jisasré rami yoombu xiyae déré mimbu hatekandate.

Xi warekwa du di nak maki nak maki hundi wa Jisaska

Mat 27:27-31

16 Pailatna xi warekwa du di déka néma geré di Jisasré hura wulayi. Hura wulaaye amembu téta di wandaka di atéfék xi warekwa du yae di dé téndénmbu hérangwandé. 17 Hérangwanda di Jisaska wangita haraki hundi wa, déka nukwa wur lafitaka di néma du gindaka waka nukwa wur sandataka. Sandataka di rami yoo nak hérae di néma du sandandakangala gootuwa di déka anéngambambu sandataka. 18 Sandataka di déré wa, “Méni, Judana néma du, jémba retaméni.” 19 Wungi we bangi nak hérae di déka anéngambambu xiya. Xiyaata di déré simbar séxata di déré haraki hundi we, déka hwati se di wandé da. 20 Wungi hurutaka di sandatakandan waka nukwa wur lafitaka di déka nukwa wur wambula sandataka. Sandataka di déré hura yi mimbu hatekanjoka.

Jisasré xiyae di mimbu hateka

Mat 27:32-44; Luk 23:26, 32-43; Jon 19:17-24

21 Yambumbu ye di xi warekwa du Sairinimbu yandé du nakré di xé. Déka xi Saimon dé. Déka nyan yéték Aleksander bér Rufus. Dé nak hafwambu yae Jerusalemré wulayinjoka yandéka di xé. Xe di déré wa, dé Jisasré xiyae hatekate ya mi yatandéte. 22 Jisasré hura yae di xaku nakémba hafwambu. Wun hafwana xi Golgota. Mo hundi angi dé: Duna Anéngambana Héfa. 23 Xaakwa di marasin wali hurundan wain hulingu Jisaska hwe, dé se némafwi hangéli yahafi yandéte. Hwendaka dé sahambandé. 24 Sahafi yandéka di déré xiyae mimbu hateka. Hatekataka di déka nukwa wur mune di di yalefu motu yakisawaré. Yakisawaréndaka wara gaya xakrindéka di wa, “Méta joo hératame?” 25 Ganémba di Jisasré xiyae mimbu hateka. 26 Déré xiyae hatekandan mi anwarmbu haaye takandan hundi wu angi dé: Ané Judana néma du dé. 27 Jisasré xiyae mimbu hatekataka di sélé hérandé du yétékré akwi di xiyae mimbu hateka. Nakré di déka yika tamba sakumbu xiyae hateka. Nakré di déka aki tamba sakumbu xiyae hateka. 28 [Wungi hurundaka Godna nyingambu hanja hayindan hundi wun nukwa mwi hundi dé ya. Angi di hayi: Déré di xé haraki saraki sémbut hurundé du wali téndéka.] 29 Du nawulak yitaka yatakata Jisasré xiyae mimbu hatekandaka téndéka xe di déka wangita di haraki hundi wa. Ye di wa, “Ménawa. Yingi maki dé? Méni tempel haraki hura nukwa hufuk yindét méni wambula tonjoka méni wa. 30 Némbuli méni hafu ména séfiré yikafre hurutaméni. Méni hambuk ye wun mi yatakataka mé gaya.” 31 Wungi wandaka di prisna néma du, xékélelakikwa du akwi di hafu bula di Jisaska wangita di haraki hundi wa. We di wa, “Dé nak duré dé yikafre huru. Déka séfiré yikafre yamba hurukéndé. 32 Dé God wasékendén du Krais re israelna néma du rendét déré xiyae hatekandan mi yatakataka gayandét nani xe déka hundika ‘Mwi hundi’ natame.” Wungi wandaka bér Jisas wali mimbu xiyae hatekandan du yéték bérka mimbu te bér akwi bér déka haraki hundi wa.

Jisas dé bu hiya

Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30

33 Nukwa dawimbu téndéka dé gan hunyi. Hunye téndéka hukémbu nukwa tengura naande nukwa hufuk héra. 34 Hérandéka Jisas déka hundimbu hambukmbu dé angi wa, “Eloi, Eloi, lama sabaktani.” Mo hundi angi dé: “Wuna God, wuna God, métaka we méni wuniré yataka?” 35 Wungi wandéka wumbu téndén du nawulak wun hundi xéka di wa, “Mé xéké. Wun du dé hanja rendé profet elaijaka dé we.” 36 Wungi wandaka dé du nak fétékéré ye nyamba maki joo nawulak hérae dé nyingi yakwa wain hulingumbu husanda. Husandandéka gufwi yandéka bangimbu giya dé Jisas sandéte haréka hwe. Ye dé wa, “Wayika. Yae xémbet. Wafewana elaija yae déré hurundét gayatandé?” 37 Wungi wandéka dé Jisas hambukmbu waanje dé hiya. 38 Jisas hiyandéka tempelmbu lékindan séményi nukwa wur anwarmbu léngae ye dé andélambu xaku. Léngae dé angé yéték xaku. 39 Jisas wungi hiyandéka xi warekwa duna néma du te dé xé. Xe dé wa, “Wun du wu Godna nyan dé. Wu mwi hundi dé.” Wungi dé wa. 40 Nawulak takwa yae afakémbu téta di xé. Deka nyéndékmbu télé takwa hési léka xi angi lé, Makdalambu yalé takwa Maria lé. Takwa hési akwi Maria lé, lé wayikana du Jems bér Josesna ayiwa lé. Takwa hési akwi Salome lé. 41 Hanja Jisas Galilimbu téndéka wunde takwa di dé wali yitaka yataka. Yitaka yatakata di Jisaska hénoo hwe. Séfélak takwa akwi di Jisasna hukémbu yi Jerusalemré. Yae te di xé Jisas hiyandéka.

Wekwambu di Jisasna fusa taka

Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42

42 Gérambu arimateana du josep wundé yandé. Wun du israelna néma du nak dé. Dé yikafre du dé, atéfék du takwana makambu. Dé hafu dé God déka du takwaka hatindéka nukwaka haxékwa du dé. Séri baka hwa nukwa xaku wandéka di hénoo jondu husamé. josep Jisasna fusa héranjoka dé Pailatka yi. Ye dé Pailatna makambu roohafi té. Te dé Pailatré wakwexéké, déka fusaka. 44 Wakwexékéndéka dé Pailat saréka waréka. Saréka dé déka xi warekwa duna néma duka wakwexéké, “Jisas dé bu hiya, o yingafwe?” 45 Wungi wakwexékéndéka dé wa, “Xéxé. Dé bu hiya.” Wungi wandéka dé Pailat josepré wa, “Méni déka fusa sé ye héra.” 46 Wungi wandéka dé yikafre wama nukwa wur hérae Jisasna fusa lukwa hura gayae dé nukwa wurmbu samétaka. Samétaka hura ye dé wekwa nakmbu taka. Hanja di jémba yakwa du motumbu wekwa di xa. josep Jisasna fusa wun wekwambu takataka dé motu nak sérmena dé yambu takatéfi. 47 Takatéfindéka bér Makdalambu yalé takwa Maria bér Josesna ayiwa Maria bér Jisasré takandén wekwa xé.

Copyright information for `WOS