Mark 3

Baka hwa nukwa Jisas wandéka dé tamba haraki du yikafre ya

Mat 12:9-14; Luk 6:6-11

Nak nukwa baka hwa nukwa dé Jisas Godna hundi buléndaka geré wulayindéka tamba haraki du nak dé wumbu re. Rendéka di Jisasna hundika hélék yakwa du nawulak wun gembu re di Jisasré xé. Deka mawulimbu di wa, “Jisas baka hwa nukwambu wun duré huréhalékétandé, o yingafwe? Déré huréhalékéndét dé Godna hambuk hundika hu hwendét nani déré watame.” Wungi wandaka dé tamba haraki duré wa, “Sé raama yae méni nyéndékmbu té.” Wungi wandéka dé raama wumbu téndéka dé diré wa, “Godna hambuk hundi yingi dé wa? Baka hwa nukwa nani yikafre joo hurutame, o haraki saraki joo hurutame? Baka hwa nukwa hiyawata hurukwa du takwaré yikafre hurutame, o diré haraki hurutame?” Wungi wandéka di hundi buléhambandi. Ye déka hundi xékénjoka hélék yandaka dé déka mawuli windéka dé dika dé saréfa na. Saréfa nae dé wun duré wa, “Ména tamba mé huritéké.” Wungi wandéka dé déka tamba huritékéndéka dé wambula yikafre ya. Yandéka di Farisina du gwande ye Jisasré xiyanjoka di Herotna du wali hundi bulé.

Séfélak du takwa di tukweseke tufwambu té

Mat 12:15-16; Luk 6:17-19

Jisas déka du wali di tukweseke tufwaré yi. Yindaka di séfélak Galilina du takwa deka hukémbu yi. Hurundén jooka hundi xékétaka di déka yi. Judiambu rekwa getéfa nawulak akwi, Jerusalem, Idumea, jordan xéri angé saku, tairna hafwa, Saidonéna hafwa, wun getéfana séfélak du takwa di Jisasna hurundén jooka xéka di déka ya. Yae xakundaka dé baré hiyaakwa séfélak du takwa nyangwal, séfimali haraki yandé séfélak du takwa nyangwalré dé huréhaléké. Huréhalékéndéka di du takwa wambula yikafre yanjoka we di déka séfimbu hurunjoka mawuli ye hérangwandéndaka hafwa dé sukweké. Sukwekéndéka dé déka duré wa, “Retewuka gunjambé nak hura tétanguni, séfélak du takwa hérangwanda tétandi.” Wungi dé wa. 11 Haraki hamwinya Jisasré xe di déka makambu xakre hwaata némafwimbu di wa, “Méni Godna nyan méni.” 12 Wungi wandaka dé Jisas diré hambuk hundimbu wa, di déka xi wandamboka.

Jisas déka aposel tamba yéti man yétékré dé waséke

Mat 10:2-4; Luk 6:14-16; Apo 1:13

13 Jisas dé némburé waré. Wara dé mawuli yandéka duré waséke wandéka di déka ya. 14 Yandaka dé du tamba atéfék man yéték wungi diré dé wa, di déka jémba yandate. Wunde duka dé angi wa, aposel dé. Di dé wali yitaka yataka déka hundi xéka di du takwaré Godna hundi wakwe hambuk hérae wandat haraki hamwinya yaange yitandi. 16 Déka duna xi angi dé: Saimon, déka nak xi Pita dé. 17 Sebedina nyan yéték, Jems akwi déka bandi Jon akwi. Bérka nak xi Boanerges dé. Mo hundi angi dé wa, jar maki hundi hambuk wakwa du. 18 Andru, Filip, bartolomyu, Matyu, Tomas, alfiusna nyan Jems, tertius, nak Saimon. Dé hanja atéfék getéfaré ye dé wa, “Romna du nanika néma du rendéte hélék wuni ye.” 19 Judas Iskariot. Hukémbu dé Jisasré mama duka dé hwe.

Di wa, “Jisas belsebul wali dé jémba ya.”

Mat 12:25-29; Luk 11:17-22

20 Hukémbu Jisas dé wambula yi geré. Ye xaakwa déka du wali hénoo sa nukwa yingafwe, séfélak du takwa di hérangwanda té. 21 Téndaka di du takwa nawulak di Jisaska wa, “Dé wangété du dé.” Wungi wandaka di Jisasna hém xékétaka di déré héranjoka we di déka yi. 22 Xékélelaki du nawulak Jerusalemmbu hanja di yi. Ye xaakwa Jisasré xe di déka wa, “Déka mawulimbu atéfék haraki hamwinyana néma du déka xi belsebul dé wulaaye té. Téta hambuk hwendéka dé wandéka di haraki hamwinya yaange yi.” 23 Wungi wandaka dé diré wa, yandate. Wataka dé diré sataku hundi nak angi dé wa, “Ané hundi mé xéké. Yingi maki ye dé satan dé hafuré hérekikéndé? Yingafwe. 24 Natafa téfana du watémbéra hafu hafu warendat, wun getéfana du jémba yamba rekéndi. 25 Natafa gena du watémbéra hafu hafu warendat di akwi jémba yamba rekéndi. 26 satan déka du wali wungi di re. Di watémbéra hafu hafu warendat di jémba yamba rekéndi. Di yingafwe yatandi. 27 “Du nak hara duna geré wulaaye déka jondu sélé héranjoka tale dé wun duré hura yoombu gitaka. Gitaka déka geré wulaaye déka jondu sélé hératandé.” Wungi wataka dé wa, “Satan wun hara du maki dé. Wuni wun duré yoombu gikwa du maki dé. Wuna hambuk satanéna hambukré dé sarékéngwandé.” 28 Jisas wungi wataka dé wa, “Mwi hundi wuni guniré we. Du takwa haraki saraki joo ye wun haraki saraki jooka hélék ye yatakandat God hurundan haraki saraki joo yakwanyitandé. Du takwa Godré haraki hundi wandat God wun haraki hundi yakwanyitandé. 29 Di haraki hundi we haraki hundi Godna Hamwinyaka wandat God wun haraki hundi yamba yakwanyikéndé. Wun haraki saraki joo reséketandé.” 30 Wungi dé wa, di Godna Hamwinyaka haraki hundi wa. Métaka we? Di nawulak Godna Hamwinyaka sarékéhafi ye di wa, “Haraki hamwinyana néma du dé Jisasna mawulimbu wulaaye té.” Wungi we di Godna Hamwinyaka haraki hundi wa.

Héndé Jisasna ayiwa bandingu

Mat 12:46-50; Luk 8:19-21

31 Wun nukwa Jisasna ayiwa déka bandingu akwi di déka yi. Ye hafwambu téta di Jisaska hundi taka. 32 Takandaka di séfélak du takwa Jisas wali re di déré wa, “Ména ayiwa, ména bandingu, ména nyangengu di yae hafwambu téta di méniré xénjoka di we.” 33 Wungi wandaka dé wa, “Wuna ayiwa bandingu héndé?” 34 Wungi wataka atéfék du takwaré xe dé wa, “Guni andu wuna ayiwa, wuna bandingu. 35 Godna hundi xékékwa du takwa wu wuna ayiwa, wuna nyangengu, wuna bandingu maki di re.” Jisas dé wungi wa.

Copyright information for `WOS