Mark 5

Jisas wandéka dé haraki hamwinya hura téndé du dé yikafre ya

Mat 8:28-34; Luk 8:26-39

Jisas déka du wali tukweseke angé sakuré yae di Gerasana héfambu xaku. Xaakwa dé Jisas gunjambé yatakataka yandéka dé haraki hamwinya hura téndé du nak yae dé Jisasna saawi xéwata dé ya. Wun du dé du takwa hiyandaka réméndan hafwambu re dé Jisaska ya. Dé atéfék nukwa duré réméndan hafwambu dé re. Rendéka du nawulak séfélak nukwa déka man tamba yoombu di gi. Gindaka dé wun yoo nékéte yatakataka dé yaange yi. Hambuk yoombu akwi gindaka dé wun yoo nékéte yatakataka dé yaange yi. Yindéka di déré méta maki nae hulukikéndi. Déré yoombu wambula ginjoka di hurufatiké. Gan nukwa dé du takwa hiyandaka réméndan hafwambu, némbumbu wata male wata male reta dé dé hafu déka séfi motumbu séké. Jisas xakundéka dé wun du Jisasré afakémbu xé. Xe dé déka fétékéré yae hwati se wandé da. Yandéka Jisas xe dé wa, “Méni haraki hamwinya wun duna mawuli mé yatakataka gwande yaange yi.” We wandéka dé hambukmbu wa, “Jisas, méni anwarmbu rekwa Godna nyan. Méni wuniré méta yataméni? Godna ximbu wuni méniré we. Méni wuniré hangéli hwekéméni.” Wungi wandéka dé Jisas déré wa, “Ména xi yingi dé?” Wungi wandéka dé déré wa, “Wuna xi Xi Warekwa Du me. Nani séfélak me.” 10 Wungi wataka dé wa, “Nani nak héfaré yinjoka hélék me ye. Nani yatakataka nak téfaré yimbete wakéméni.” Wungi we dé hambukmbu wa. 11 Wun némbumbu séfélak bali hénoo sata téndaka. 12 Sandaka di wun duré hura téndé haraki hamwinya Jisasré wa, “Méni naniré hélekinjoka mawuli ye méni wamét nani wun balina mawuliré wulayitame.” 13 Wungi wandaka dé diré wa, “Guni mé xaakwa yaange yi.” Wungi wandéka di wun duré yatakataka ye di wun balina mawulimbu wulayi. Wulayindaka wun bali (2,000 maki) néma takumbu yaange naande ye gumbu xakre hulingu se di wungi hiya. 14 Wungi yandaka wun balika hatikwa du xétaka di yaange yi. Ye di atéfék getéfambu rendé du takwaré wun jooka safé. Saféndaka di du takwa wun joo xénjoka di yi. 15 Ye di Jisas téndén héfambu xaakwa di séfélak haraki hamwinya hura téndé duré di xé. Dé nukwa wur naake yikafre mawuli ye Jisasna man mombu rendéka di xé. Xe di roo. 16 Roondaka dé Jisas wun joo hurundéka xéndé du takwa di diré safé, haraki hamwinya hura téndé du yikafre yandéka bali hiyandanka. 17 Saféndaka di Jisasré wa, dé deka héfa yatakataka nak hafwaré yindéte. 18 Wandaka dé Jisas diré yatakataka yinjoka ye gunjambémbu waréndéka dé haraki hamwinya hura téndéka yikafre yandé du déré wa, “Wuni méni wali yinjoka wuni mawuli ye.” 19 Wungi wandéka dé déré wa, “Méni ména getéfana duka wambula ye diré hundi mé safé, Néma Du ménika saréfa nae méniré yikafre hurundénka.” 20 Wungi wandéka dé déré yatakataka ye dé hundi safé, Dekapolisna héfambu rekwa séfélak getéfambu. Jisas déré hurundén jooka dé hundi safé. Saféndéka atéfék du takwa xéka di waréngéna di saréké waréké.

Jisas dé takwa yétékré yikafre huru

Mat 9:18-26; Luk 8:41-56

21 Jisas déka du wali gunjambémbu ye di tukweseke angé sakumbu xakundaka di séfélak du takwa hérangwanda di dé wali té. Dé tukweseke tufwambu dé té. 22 Téndéka dé du nak déka xi jairus dé déka yi. Dé wun getéfana Godna hundi buléndaka gena néma du dé. Ye dé hwati se dé Jisaska wandé dae dé déré wa, “Wuna nyan hiyatalé. Méni yae ména tambambu léré hurumét lé wambula yikafre yatalé.” 24 Wungi wandéka dé dé wali yi.

Jisas yambumbu yindéka di séfélak du takwa déka hukémbu yi. Yindaka yambu haak hwahambandé.
25 Yindéka lé takwa hési lé di wali yi. Séfélak (12) héki hwari ramu yindéka lé re. 26 Hanja séfélak nukwa lé séfélak doktaka yi, di léré huréhalékéndate. Ye lé léka atéfék yéwa hweléka wun ramu sékéhambandé. Yikafre yahambalé. 27 Ye lé Jisaska saféndan hundi xéka lé léka mawulimbu wa, “Wuni déka nukwa wurmbu séngétakéwut wuni wambula yikafre yatawuni.” Wungi wataka lé séfélak du takwa wali ye déka hukémbu ye lé déka nukwa wurmbu séngétaké. 29 Séngétakéléka dé ramu bari sékéndéka lé yikafre xaku. 30 Xakuléka Jisas bari dé xéké, déka hambuk nawulak yindéka. Xéka waleka dé déka hukémbu yindé du takwaré wa, “Héndé wuna nukwa wurmbu séngétaké?” 31 Wungi wandéka déka du di wa, “Séfélak du takwa di méni wali yindaka hafwa sukwekéndéka méni xé. Di nawulak méniré di séngétaké, wana? Métaka méni naniré we, méniré séngétakéndanka?” 32 We wandaka dé deka hundi xékéhafi ye dé déré séngétakéndé duka hwaké. 33 Hwakéndéka wule takwa léka hurulén jooka xéka némafwimbu roota lé déka ya hwati se wandé dae lé wun jooka hundi safé. 34 Saféléka dé wa, “Takwanya, nyéniré huréhalékéwun hambukka jémba saréka némbuli yikafre andé yanyi. Yikafre mawuli ye yitanyéni.” 35 Te dé hundi buléndéka di du nawulak Godna hundi buléndaka gena néma duna gembu di ya. Yae xaakwa di wumba néma duré wa, “Ména takwanya bu hiya. Méni wamét wumba néma du yamba yikéndé. Dé ye déka nawulak jémba yatandé.” 36 We wandaka dé Jisas wun hundi xéka dé Godna hundi buléndaka gena néma duré wa, “Méni rookéméni. Wuni ména takwanyaré yikafre huruwun hambukka sarékétaméni.” 37 Wungi wataka dé Pita, Jems, Jemsna bandi Jon diré dé wa, “Guni hafu wuni wali mé ya. Nawulak du takwa yakéndi.” 38 Wungi wandéka di dé wali yi, wumba néma duna geré. Ye di xé séfélak du takwa hérangwanda di wule takwanyaka saréfa naata némafwimbu gérandaka. 39 Xétaka di geré wulayindaka dé wa, “Métaka guni wungi gérae? Lé hiyahambalé. Baka xéndi lé hwae.” 40 Wungi wandéka di déka wangi. Wangindaka dé deka hundi xékétaka wandéka di atéfék gwandi hafwaré. Gwandindaka dé takwanyana yafa ayiwa, déka du hufuk wali wungi di wulayi, takwanya hwalénré. 41 Wulaaye dé léka tambambu hura dé déka hundimbu léré wa, “Talita kum.” Wun mo hundi angi dé: “Takwanya, sé ramé.” 42 Jisas wandéka lé bari raama lé yitaka yataka. Léka héki hwari tamba atéfék man yéték. Yitaka yatakaléka xe di waréngéné. 43 Waréngénéndaka dé wa, “Mé xéké. Wun jooka safékénguni. Nawulak du takwa xékékéndi. Hénoo nawulak hwengut satalé.” Jisas dé wungi wa.

Copyright information for `WOS