Revelation of John 10

Ensel Jonka nyinga hwendéka dé sa

Wun jonduré xétaka wuni xé, Godna getéfambu re hambuk yakwa ensel nak gayandéka. Dé buwi maki nukwa wur sandandéka dé hotékanyi nak déka anéngambambu re. Déka saawi dé nukwa maki dé. Déka man ya yanékwa hwaar maki dé. Déka tambambu dé yikama nyinga nak lae dé re. Rendéka dé déka yika man néma xérimbu xakita dé aki man héfambu xaki. Xakita dé laion hambukmbu wandaka maki dé hambukmbu wa. Wandéka dé jar angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk déka hundi hasa wa. Hasa wandaka wuni jarna hundi hayinjoka huru. Huruwuka dé hundi nak Godna getéfambu angi wa, “Wun jar wandén hundi ména mawulimbu male métaka téndé. Nyingambu yamba hayikéméni.” Wungi dé wa.

Wandéka dé Godna getéfambu gaye néma xérimbu xakita héfambu xakita téndéka xéwun ensel dé déka yika tamba Godna getéfaré harékéta dé angi wa, “God wungi re wungi re retandé. Dé nyir akwi nyirmbu rekwa atéfék jondu akwi dé hurataka. Dé héfa akwi héfambu rekwa atéfék jondu akwi dé hurataka. Dé néma xéri akwi wumbu rekwa atéfék jondu akwi dé hurataka. Wuni déka ximbu wuni we. Dé hanja wandén maki némbuli male hurutandé. Wu mwi hundi dé. Ensel nak akwi déka fuli némbuli male yotandé. Yondét, wun nukwambu God hanja fakundén jémba yaséketandé. Hanja déka jémba yakwa profet di wun fakundén jémbaka wa. Wandan maki némbuli hurutandé. Wu mwi hundi dé.” Wungi dé wa.

Wandéka dé Godna getéfambu gayandéka xékéwun hundi dé wuniré wambula wa, “Méni sa ye méni wun nyinga néma xérimbu xakita héfambu xakita tékwa enselna tambambu héra.” Wungi wandéka wuni wun enselka ye wuni déré wa, dé wun yikama nyinga wunika hwendéte. Wawuka dé wuniré wa, “Méni mé hérae sa. Samét, ména hundimbu résék yatandé. Sataka témét, ména biyambu nyingi yatandé.” 10 Wungi wandéka wuni wun yikama nyinga déka tambambu hérae wuni sa. Sata téwuka dé wuna hundimbu résék dé ya. Sataka téwuka dé wuna biyambu nyingi ya. 11 Yandéka dé wuniré wa, “Méni profetna hundi wambula wataméni. Séfélak nak maki nak maki séfi tékwa du takwaka, séfélak nak maki nak maki héfambu rekwa du takwaka, séfélak nak maki nak maki hundi bulékwa du takwaka, séfélak néma duka akwi profetna hundi wataméni.” Wungi dé wa.

Copyright information for `WOS