Revelation of John 12

Takwa bér némafwi hambwe

Wun joo yindéka wambula xe wuni xé, néma joo nak nyirmbu yandéka. Wun joo angi dé: Takwa hési lé re. Lé nukwa lé sanda, sanda wur maki. Bafu léka man ekombu lé re. Léka anéngambambu hunkwari tamba yéti man yéték dé re, anéngambambu samé joo maki dé. Lé nyan téta nyan héranjoka huruta lé némafwi hangéli héra. Hangéli hérae lé hambukmbu wanjita lé nyan héranjoka huru.

Huruléka dé nak joo akwi nyirmbu ya. Wun joo angi dé: Némafwi waka hambwe maki joo nak dé re. Déka humbu angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk wungi di té. Déka humbu nak nakmbu dé néma du anéngambambu sandandaka yikama joo nak dé re. Démbu dé bulmakau balina anéngambambu tékwa hara tamba yéti di té. Déka génimbu wun hambwe dé nyirmbu tékwa hunkwari també nak témbéra dé ané héfaré yakisanda. Yakisandandéka dé nyirmbu tékwa hunkwari també yéték jémba dé té. Wun hambwe yae dé nyan héranjoka yakwa takwana makambu té. Wule takwa nyan héralét, dé wun nyanré bari sanjoka dé té. Téndéka lé nyan nak héra. Lé dunya héra. Hukémbu wun nyan néma du reta némafwi hambuk yata ané héfambu rekwa atéfék du takwaka jémba hatitandé. Wule takwa nyan héraléka God dé wun nyanré bari hura wari, rendéka jambéré. Hura warindéka lé takwa du rehafi hafwaré lé yaange yi, God lé jémba reléte huratakandén hafwaré. Wun hafwambu lé 1,260 nukwa relét, di léka hénoo hwetandi.

Wule takwa yaange yiléka di Godna getéfambu ware. Maikel déka ensel akwi di némafwi hambwe déka ensel akwi wali di ware. Wareta Maikelna hambuk wun hambwena hambukré sarékéngwandéndéka di wun némafwi hambwe déka du akwi Godna getéfambu wambula renjoka di hurufatiké. Maikel dé wun némafwi hambwe déka du wali diré dé héfaré yakisanda. Wun némafwi hambwe dé hanja rendé hambwe dé. Nani déka angi wa, “Yénataka hundi wakwa du Satan dé.” Wungi nani wa. Dé ané héfana atéfék du takwaré dé yéna ye. Maikel wun némafwi hambweré akwi, déka enselré akwi dé yakisanda. 10 Yakisandandéka wuni xéké, Godna getéfambu hundi nak hambukmbu wandéka. Wata dé wa, “God némafwi hambuk yata dé Satanré sarékéngwanda dé déré héfaré yakisanda. Tale Satan dé Godna makambu téta gan nukwa dé Jisasna hundi xékéndé du takwaka haraki hundi wa. Némbuli dé dika haraki hundi wambula yamba wakéndé. Némbuli God némafwi hambuk yata yae dé déka du takwaré héra, Satanéna tambambu. Nana Néma Du God yae dé atéfék du takwaka néma du re. Reta dé déka nyan Jisas Kraiska hambuk hwe, dé atéfék du takwaka néma du rendéte. 11 Wun Sipsip Balina Nyan hiyandéka déka nyéki dé bleké. Blekéndéka di du takwa nawulak di wun Sipsip Balina Nyanka jémba sarékéta di déka yikafre hundi wa. Déka jémba yanjoka di hiyanjoka roohambandi. Wungi maki di Satanré sarékéngwandé. 12 Sarékéngwandéndanka sarékéta guni Godna getéfambu rekwa du takwa yikafre mawuli yata mawuli sawuli yatanguni. Satan héfaré naande ye dé xékélaki. Dé nawulak nukwa male retandé. Dé wungi xékélakita dé némafwimbu mawuli wi. Mawuli windékaka nani guni héfambu rekwa du takwaka akwi, néma xérimbu rekwa jonduka akwi nani saréfa nae.” Wungi dé wun hundi wa.

13 Wun némafwi hambweré héfaré yakisandandéka héfambu rendékaka xékélakita dé dunya héralé takwaré nambwe. 14 Nambwandéka God dé wule takwaka némafwi barokwaruna yék yéték hwe, lé wura du rehafi héfaré ye léka hafwambu xakuléte. Lé wumbu relét, di léka hénoo hwetandi. Héki hwari hufuk també wumbu jémba retalé.

15 Wule takwa wumbu reléka dé wun némafwi hambwe déka hundimbu dé séfélak hulingu gwiya, némafwi xéri maki. Wun hulingu némafwi hwe gwande ye lé wule takwaré nambwe yi. Wun hwe gwande léré hura yilét fakuléte dé hambwe mawuli ya. 16 Mawuli yandéka dé héfa wule takwaré yikafre huruta dé déka taak sénata dé némafwi hambwe gwiyandén atéfék hulingu nyéréké. 17 Ye dé néma xéri tufwana awemémbu té.

Copyright information for `WOS