Revelation of John 13

Ximbali maki joo yéték bér xale

Téndéka wuni xé, ximbali maki joo nak néma xérimbu xalendéka. Déka hara tamba yéti dé. Déka harambu di néma duna anéngambambu sandandaka joo tamba yéti di re. Déka humbu angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk di. Déka maka nak nakmbu dé hayindan xi nawulak hwa. Wunde xi di Godka haraki hundi wandaka xi di. Xéwun ximbali lepat maki dé. Déka man beana man maki di. Déka hundi laionéna hundi maki dé. Wun ximbalika dé némafwi hambwe Satan déka hambuk hwe. Hwetaka dé déré wa, “Méni wuna hambuk hérae ané héfambu rekwa du takwaka néma du retaméni.” Wungi wandéka dé hambuk yata dika néma du dé re. Wun ximbalina humbu nak xiyandaka hiyae dé té. Téndéka wun makambu téndé wasi réka yandéka dé humbu wambula yikafre ya. Yandéka di héfambu rekwa atéfék du takwa wun ximbaliré xéta waréngéna di déka hukémbu yi. Wun némafwi hambwe ximbalika déka hambuk hwendéka di du takwa némafwi hambwena ximbu haréké. Harékéta di ximbalina ximbu akwi haréké. Harékéta di wa, “Héndé wun ximbali maki dé? Héndé wun ximbali wali wareta déré sarékéngwandétandé? Wu yingafwe.” Wungi di wa.

Wun ximbali hambuk hérae dé déka hafu ximbu harékéta dé Godka haraki hundi wa. Wun némafwi hambwe dé déka hambuk hwendéka dé atéfék du takwaka dé néma du re, dumi yétiyéti angé tamba yéték (42) bafumbu. Reta dé Godka akwi, Godna xika akwi, Godna yikafre geka akwi dé haraki hundi wa. Godna yikafre ge dé déka getéfambu rekwa du takwa dé. Dé hambuk hérae dé wun ximbali Godna du takwa wali ware dé diré sarékéngwandé. Wun némafwi hambwe dé déka hambuk hwendéka dé atéfék hémka akwi, atéfék nak maki nak maki séfi tékwa du takwaka akwi, atéfék nak maki nak maki hundi bulékwa du takwaka akwi, atéfék héfambu rekwa du takwaka akwi dé néma du re. Héfambu rekwa du takwa déka ximbu harékétandi. Hanja God ané héfa huratakahafi yandén nukwa dé nyinga nakmbu déka du takwana xi hayi, di dé wali wungi re wungi re jémba rendate. Wun nyinga dé xiyandaka hiyandé Sipsip Balina Nyanéna nyinga dé. Wun nyingambu deka xi hayihafi yandén du takwa wun ximbalina ximbu harékétandi.

Du takwa deka waan téndét, di ané hundi métaka xékénda. 10 God du takwa nawulakré dé wa, deka mama diré séndé gembu takandate. Wandét, di séndé gembu retandi. God du takwa nawulakré dé wa, deka mama diré xi warendaka yarmbu diré xiyandate. Wandét, di diré xi warendaka yarmbu xiyatandi. Guni Godna du takwa wunka sarékéta guni Godna jémbaka bari wendé nahafi yata Godka jémba sarékétanguni.

11 Ximbali nak akwi héfambu raama xalendéka wuni xé. Déka hara yéték dé, sipsip balina nyan maki. Dé némafwi hambwe buléndéka maki dé hundi bulé. 12 Tale yandé ximbali hukémbu yandé ximbalika hambuk hwetaka wandéka dé tale yandé ximbalina makambu téta dé déka jémba ya. Yata dé atéfék héfambu rekwa du takwaré wandéka di tale yandé ximbalina ximbu haréké. Hanja humbu nak xiyandaka hiyae téndéka wun humbumbu téndé wasi réka yandéka dé humbu wambula yikafre yandé ximbalina ximbu di haréké. 13 Hukémbu yandé ximbali dé nak maki nak maki hanja xéhafi yandan hambuk jémba dé ya. Nak yandén hambuk jémba angi dé. Dé atéfék du takwana makambu téta wandéka ya nyir yatakataka dé héfaré gaya. 14 Hukémbu yandé ximbali dé tale yandé ximbalimbu hambuk hérae dé hanja xéhafi yandan hambuk jémba yata dé héfambu rekwa du takwaré yéna ya. Yéna yata dé diré angi wa, “Guni gwalinya tatanguni. Wun ximbali hanja xi warendaka yarmbu xiyandaka dé huli re. Guni wun ximbali maki gwalinya tatanguni. Tae guni déka ximbu harékétanguni.” Wungi wandéka di ta. 15 Tandaka dé hukémbu yandé ximbali hambuk hérae dé wun tale yandé ximbali maki gwalinyaka hambuk hwe, wun gwalinya yanambi yondéte. Hwendéka dé wun gwalinya yanambi yota dé hundi akwi bulé. Buléta dé wa, “Wuna ximbu harékéhafi yakwa du takwaré guni xiyatanguni.” 16 Wungi wataka dé wa, “Guni wuna hundi nak hayitanguni, atéfék du takwana yika tambambu. Tambambu hayihafi yata deka makambu hayitanguni. Néma du takwa, baka du takwa, xérénjuwi mama du takwa, jambangwe du takwa, nak duka jémba yakwa du takwa, deka hafu jémba yakwa du takwa, atéfék du takwambu wuna hundi wungi hayitanguni. 17 Hayingut, du takwa wuna hundi hura téhafi yata di nak du takwambu joo yamba hérakéndi. Wuna hundi hura téhafi yakwa atéfék du takwa jondu hwetaka nak du takwaré yéwa yamba hérakéndi.” Wungi dé wun gwalinya wa. Wandéka wungi di déka hundi hayi. Hayindan hundi wu ximbalina xi dé. Hayindan hundi wu ximbalina namba dé.

18 Guni xékélelakikwa du takwa, mé saréké. Guni jémba sarékéta wun ximbalina nambaka xékélakitanguni. Wun namba wu duna namba dé. Wun namba 666 dé.

Copyright information for `WOS