Revelation of John 15

Ensel di xakéngali hura té

Wungi hurundéka wuni némafwi joo nakré wuni xé. Wun jooré xéta wuni saréké waréké. Wun joo angi dé. Ensel angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk wumbu téta di némafwi xakéngali angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk hura té. Wun xakéngali di hukétéfi xakéngali di. Wun xakéngali yindat, Godna mawuli wi hényitandé.

Wambula xe wuni xé némafwi tukweseke maki joo nak téndéka. Wun joo dé ya wali glas wali takandan joo maki dé. Wun tukweseke walémbambu du takwa nawulak di té. Wunde du takwa di ximbaliré akwi, ximbalina gwalinyaré akwi, wun ximbalina xina nambaré akwi sarékéngwandétaka di wumbu té. Téta di God hwendén gita maki joo hura té. Wunde du takwa wumbu téta di Godna jémba yakwa du Moses bér wun Sipsip Balina Nyanéna gwar wa. Angi di wa:

Néma Du God, méni némafwi jémba méni ya.
Nani yamén yikafre jémbaré xéta waréngéna nani saréké waréké.
Ména hambuk atéfék hambukré sarékéngwandéndéka méni néma du re.
Méni yikafre sémbut male huruta méni mwi hundi male méni wa.
Méni atéfék héfana du takwaka néma du méni re.
Nana Néma Du, méni hafu yikafre sémbut male méni huru.
Méni yikafre male jémba yaméka atéfék di xé.
Xéndanka atéfék héfambu rekwa du takwa yae ména ximbu harékétandi.
Héndé ménika roohafi yata ména ximbu harékéhafi ye? Wu yingafwe.
Wungi di wa.
Wun gwar xékétaka wambula xe wuni xé, Godna mwi hundi rendéka nukwa wurmbu tondén yikafre ge déka getéfambu téndéka. Wun gembu déka tempel nafwe téndéka wuni xé. Xéwuka ensel angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk di xakéngali hura te di tempel yatakataka gwande yi. Huli huli wama nukwa wur sandataka gol motumbu yatakandan yoo mawulimbu gitaka di gwande. Gwandendaka dé hamwinya tékwa joo nak gol motumbu yatakandan andé angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk dé dika hwe. Wungi re wungi re rekwa Godna mawuli wi dé wunde andémbu sukweka té. God némafwimbu hambuk yata dé némafwimbu hanyindéka dé déka hambukmbu dé yaki xale dé tempelmbu sukweka té. Yaki wungi téndéka di atéfék du takwa wun tempelré yamba hali wulayinda. Ensel angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk hura téndaka xakéngali angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk hényindat, du takwa wun geré wulayitandi.

Copyright information for `WOS