Revelation of John 16

Godna mawuli wi rekwa andé

Tempelmbu hundi nak xalendéka wuni xéké. Dé ensel angé tamba yétiyéti angé tamba hufukré hambukmbu angi wa, “Guni sa ye wun andémbu rekwa Godna mawuli wi héfambu gurikésandatanguni.” Wungi wandéka dé ensel nak ye dé déka andémbu rekwa joo héfaré gurikésanda. Gurikésandandéka séfélak du takwaré némafwi haraki wasi dé xaku. Di ximbalina xi deka séfimbu hayindan du takwa, di ximbali maki tandan gwalinyana ximbu harékékwa du takwa, diré némafwi haraki wasi dé xaku.

Xakundéka dé ensel nak akwi ye dé déka andémbu rekwa joo néma xérimbu gurikésanda. Gurikésandandéka dé néma xéri hiyandé duna nyéki maki dé xaku. Xakundéka néma xérimbu tékwa atéfék jondu di hiya.

Hiyandaka dé ensel nak akwi ye déka andémbu rekwa joo xérimbu akwi héfambu xalekwa gumbu akwi dé gurikésanda. Gurikésandandéka wun hulingu atéfék dé nyéki xaku. Xakundéka wuni xéké wun hulinguna ensel angi wandéka, “Hanja re némbuli akwi méni re. Méni hurundan haraki saraki sémbut diré hasa hweméka, wu yikafre dé. Méni yikafre God méni. Wungi hasa hweta méni yikafre sémbut méni huru. Hanja wunde du di ména profet ména nawulak du takwaré akwi xiyandaka deka nyéki dé bleké. Némbuli méni ména du takwaré xiyandé duré méni nyéki hwe, di sandate. Wu yawundu.” Wungi dé wa.

Wandéka wuni xéké, hundi nak Godka jondu hwendaka jambémbu xale wandéka. Dé angi wa, “Wu mwi hundi dé. Néma Du God, ména hambuk atéfék hambukré sarékéngwandéta méni néma du re. Méni hurundan haraki saraki sémbut wungi hasa hweta méni wamén maki huruta yikafre sémbut male méni huru.” Wungi dé wa.

Wandéka ensel nak akwi ye déka andémbu rekwa joo nukwambu dé guriké. Gurikéndéka dé nukwa hambukmbu xétékwe, du takwana séfiré tunjoka. Tundéka deka séfimbu némafwi ya yanéndéka di du takwa di némafwi hangéli héraata di Godka haraki hundi wa. God dé wun xakéngalika hambuk ye néma du rendéka di déré haraki hundi wa. Wata di hurundan haraki saraki sémbut yatakahafi yata di Godna ximbu harékéhambandi.

10 Harékéhafi yandaka dé ensel nak akwi déka andémbu rekwa joo wun ximbali rendéka néma duna jambémbu gurikésanda. Gurikésandandéka ximbalina du takwana hafwambu dé gan hunyi. Hunyindéka wunde du takwa némafwi hangéli hérae di deka tékaliré di ti. 11 Di deka séfimbu téndé wasika akwi némafwi hangéli hérandanka di Godka haraki hundi wata di hurundan haraki saraki sémbut yatakahambandi.

12 Yatakahafi yandaka ensel nak akwi ye dé déka andémbu rekwa joo némafwi xéri Yufretismbu gurikésanda. Gurikésandandéka dé wun xérina hulingu atéfék héliké. Hélikéndéka dé némafwi yambu nak re. Nukwa xalekwa sakumbu rekwa néma du di wun yambumbu yatandi. 13 Wambula xe wuni xé, gélékeké maki haraki hamwinya hufuk xalendaka. Némafwi hambwena hundi, ximbalina hundi, yénataka hundi wakwa profetna hundimbu akwi xalendaka wuni xé. 14 Wunde haraki hamwinya Satanéna hém di. Di xale ye di hanja xéhafi yandan nak maki hambuk jémba di ya. Di ané héfambu rekwa atéfék néma duka di yi. Wunde néma du natafa hafwaré yae warendate di haraki hamwinya dika yi. Atéfék néma duré sarékéngwandékwa God wasékendén némafwi nukwambu warendate di haraki hamwinya wunde néma duka yi.

15 Yindaka nana Néma Du dé angi wa, “Mé xéké. Wuni sélé héraakwa du yandaka maki yatawuni. Guni wunika haxéta huli reta guna nukwa wurka jémba hatita, wu guni yikafre mawuli yatanguni. Guni wungi huruhafi yata guni baka séfi téngut, du takwa guna séfiré xéndat, guni rootanguni.” Wungi dé naniré wa.

16 Wun haraki hamwinya hufuk ané héfambu rekwa néma duré wandaka yae di hérangwanda té, natafa hafwambu. Wun hafwaka di Hibruna hundimbu angi wa, Armagedon. Wun xina mo hundi angi dé, Magedo némbu.

17 Ensel nak akwi ye dé murmbu déka andémbu rekwa joo guriké. Gurikéndéka dé tempelmbu rekwa God rendéka néma duna jambémbu hundi nak hambukmbu angi wa, “Yak. Bu hényi.” 18 Wungi wandéka nyir tulem nandéka dé ham nawulak wandéka jar xiyandéka dé némafwi nono nak dé huru. Wun nono némafwi nono male dé. Hanja du takwa ané héfambu xakundé nukwa némbuli akwi wungi maki nono héfambu huruhambandé. 19 Hurundéka wun némafwi getéfa dé félama també hufukmbu té. Nono hurundéka atéfék héfambu tékwa getéfa xakre di haraki ya. God dé wun némafwi getéfa Babilonka yike yahambandé. Dé wule getéfaka sarékéta dé déka némafwi mawuli wina wain hulingu rekwa hanyandé dé léka hwe. 20 Hwendéka néma xérimbu tékwa atéfék héfa di guré nandi. Némbu nak rehambandé. 21 Rehafi yandaka dé némafwi ais motu wali dé giya. Nak ais motuna xak angi dé, 50 kilo maki dé. Wun ais motu nyirmbu gaye dé du takwaré xiyae diré haraki huru. Wun ais wali némafwi xakéngali dé. Wali diré haraki hurundékaka sarékéta di héfambu rekwa du takwa Godka haraki saraki hundi wa.

Copyright information for `WOS