Revelation of John 2

Efesuska wandén hundi

Wataka dé angi wa, “Méni Efesusmbu reta wuna hundi xékékwa du takwana enselka angi hayitaméni:

“Wuni hunkwari angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk wuna yika tambambu wuni hura té. Téta wuni gol motumbu yatakandan lam angé tamba yétiyéti angé tamba hufukna nyéndékmbu wuni féta yi. Wungi téta wuni méniré angi we.
Wuni xékélaki. Méni weséka jémba ya. Haraki jondu ménika yandaka méni wendé nahafi yata méni jémba re. Méni haraki saraki sémbut hurukwa duka hélék méni ye. Yéna yakwa du nawulak di wa, ‘Nani akwi Jisasna aposel nani.’ Wungi wandaka méni diré hurukwexé méni dika wa, ‘Di Jisasna aposel yingafwe.’ Wungi wuni xékélaki. Méni wuna ximbu jémba yaméka du nawulak méniré haraki hurundaka méni haraki mawuli xékéhafi yata méni wendé nahafi yata méni wuna jémba ya. Wungi xékélakita ané hurumén sémbutka hélék wuni ye. Méni tale némafwimbu mawuli yamén maki némbuli némafwimbu mawuli yahambaméni. Méni tale némafwimbu mawuli yamén sémbutka wambula mé saréké. Tale hurumén sémbut yikafre dé. Méni némbuli huruméka sémbut mé yatakataka tale hurumén maki, wambula yikafre sémbut huru. Méni némbuli huruméka sémbut yatakahafi yamét, wuni ménika yae ména lam hérae déka hafwambu hérekitawuni. Ané huruméka yikafre sémbutka wuni yikafre mawuli ye. Méni Nikolayatanéna du takwa hurundaka haraki saraki sémbutka némafwimbu hélék méni ye. Wuni akwi di hurundaka sémbutka némafwimbu hélék wuni ye.

“Wungi dé Godna Hamwinya wuna hundi xékékwa du takwaré wa. Guna waan téndét, guni wun hundi mé jémba xéké. Sarékéngwandékwa du takwaré watawuni, di huli mawuli hwekwa mina sék sandate. Sata di wungi re wungi re jémba retandi. Wun mi dé Godna yikafre male héfambu té.”

Smernaka wandén hundi

Wungi wataka dé angi wa, “Méni Smernambu reta wuna hundi xékékwa du takwana enselka angi hayitaméni:

“Wuni tale wuni. Wuni hukétéfi wuni. Wuni hanja hiyae wambula ramékwa du wuni méniré angi we.
Wuni xékélaki. Xakéngali ménika yae méniré haraki hurundéka méni jambangwe du méni re. (Wu yingafwe. Méni xérénjuwi mama du méni.) Ména getéfambu rekwa du takwa nawulak di Godka haraki hundi wata di angi wa, ‘Nani Judana du takwa nani.’ Wungi wata di Godna du takwa yingafwe. Di Satanéna du takwa di. Wungi wuni xékélaki. 10 Méni bari hangéli hérataméni. Hératemékaka sarékéta méni rookéméni. Mé xé. Satan guna mawuliré hurukwexénjoka dé guna bena nawulakré séndé gembu takatandé. Takandét guni nukwa tamba yéti némafwi xak wali retanguni. Di méniré xiyanjoka hurundat, méni wunika hu hwehafi yata hiyamét, wuni ménika néma du anéngambambu sandandaka yikafre joo hwetawuni, méni wungi re wungi re wuni wali jémba reméte. 11 Wungi dé Godna Hamwinya wuna hundi xékékwa du takwaré wa. Guna waan téndét, guni wun hundi mé jémba xéké. Sarékéngwandékwa du takwa di hiyae jémba retandi. Di wambula hiyae yamba fakukéndi.”

Pergamumka wandén hundi

12 Wungi wataka dé angi wa, “Méni Pergamumémbu reta wuna hundi xékékwa du takwana enselka angi hayitaméni:

“Wuni némbi yéték tékwa xi warendaka yar wuni hura té. Wun yar némbi dé. Wuni wun yar hura tékwa du wuni méniré angi we.
13 Wuni reméka getéfaka wuni xékélaki. Satan dé wun getéfambu néma du rendéka déka néma du rendéka jambé wun getéfambu té. Téndéka méni wuna ximbu hulukita wunika jémba sarékéta wuna hundika hu hwehambaméni. Hanja wunika mwi hundi wandé du Antipas dé guna nyéndékmbu dé re, Satan rendéka getéfambu. Re dé wuna jémba jémba yandéka du nawulak déré xiyandaka dé hiya. Hiyandén nukwa méni ména mawulimbu hambuk yata méni wuna hundika hu hwehambaméni. 14 Wungi xékélakita wuni hurumén sémbut nawulakéka hélék wuni ye. Ména du nawulak di Balam wakwendén hundi xéka di wandén maki huru. Hanja Balam dé Balakré wakwe, dé Israelna du takwana yambumbu man xatukwe joo takandéte. Wakwendéka dé haraki joo deka yambumbu taka, di Israelna du di gwalinyaka hwendan hamwi sata di takwa wali haraki saraki sémbut hurundate. 15 Hanja hurundan maki ména du nawulak akwi di Nikolayatanéna du wakwendén hundi xéka wandén maki di haraki saraki sémbut huru. 16 Méni wun haraki saraki sémbutka mé yataka. Méni wun sémbutka yatakahafi yamét, wuni bari yae wunde du wali ware diré xiyasandatawuni, wuna hundina yarmbu.

17 “Wungi dé Godna Hamwinya wuna hundi xékékwa du takwaré wa. Guna waan téndét, guni wun hundi mé jémba xéké. Wuni sarékéngwandékwa du takwaka fakuwun mana hénoo hwetawuni. Hweta di nak nakéka yikama wama motu nak hwetawuni. Wun motumbu wuni huli xi nak hayiwut, nak du wun xika yamba xékélakikéndi. Wun motu hératekwa du takwa male xékélakitandi.”

Taiatairaka wandén hundi

18 Wungi wataka dé angi wa, “Méni Taiatairambu reta wuna hundi xékékwa du takwana enselka angi hayitaméni:

“Wuni Godna nyan wuni. Wuna dama xérékékwa ya maki dé. Wuna man yikafre male bras ain jémba hanyindéka maki dé jémba hanyi. Wuni méniré angi we.
19 Wuni méni yaméka atéfék jémbaka bu xékélakiwu. Méni du takwaka akwi Godka akwi méni némafwimbu mawuli yata wunika jémba sarékéta wuna jémba jémba méni ye. Jémba yata méni du takwaré yikafre huru. Séfélak xak ménika yandéka méni ména mawulimbu hambuk yata jémba té. Wungi téta ména némbuli yaméka jémba dé tale yamén jémbaré dé sarékéngwandé. 20 Wungi xékélakita wuni hurumén sémbut nakéka male hélék wuni ye. Wule takwa Jesebel ména du takwa wali reléka méni léré wahambaméni, lé méniré yatakataka yiléte. Lé yéna yata lé wa, ‘Wuni hafu Godna profet hési wuni.’ Wungi wata lé yéna yata wuna du takwaré lé wakwe, di wuna yikafre yambu yatakataka nak yambumbu yindate. Wakweléka di nak du takwa wali haraki saraki sémbut huruta gwalinyaka hwendan hamwi sa. Léré hérekihafi yamékaka wuni méniré haraki hundi we. 21 Tale wuni léré bari hasa hwehambawuni, lé léka haraki saraki sémbut yatakaléte. Bari hasa hwehafi yawuka lé léka haraki saraki sémbut yatakanjoka hélék lé ye. 22 Mé xéké. Wuni léré hasa hweta léré haraki hurutawuni, lé némafwi bar hiyaata jambémbu male baka hwaléte. Lé wali haraki saraki sémbut hurukwa du takwa akwi di hurulén haraki saraki sémbut yatakahafi yandat, wuni diré akwi hasa hwetawuni, di akwi némafwi hangéli hérandate. 23 Wuni léka nyangwalré akwi haraki hurutawuni. Haraki huruwut, di némafwi bar hiyaata hiyatandi. Hiyandat, wuna hundi xékékwa du takwa xéta angi xékélakitandi. Wuni atéfék du takwana mawuli sarékéré xéfuke wuni xékélaki. Wuni atéfék du takwa nak nakéka deka yandan jémba hasa hwetawuni, di yandan maki. Wungi xékélakitandi.

24 “Guni Taiatairambu reta wule takwana hundi xékéhafi yakwa du takwa, guniré wuni ané hundi we. Wule takwana hundika du nawulak di wa, ‘Wun hundi Satan fakundén hambuk hundi dé.’ Wungi di wa. Guni wun hundi xékéhafi yangut, yak, wuni guniré nawulak hundi akwi yamba wakéwuni. 25 Ané hundi male watawuni. Hanja xékéngun hundiré mé guni huluki. Hulukingut, wuni yatawuni. 26 Sarékéngwandékwa du takwa di wuna jémba male yandat, hukétéfi nukwa yandét, wuni dika hambuk hwetawuni. Hwewut, di néma du takwa reta atéfék héfambu rekwa du takwaka hatitandi. 27 Wuna yafambu hérawun maki di némafwi hambuk héraata atéfék héfambu rekwa du takwaka hambuk yatandi. Du hambuk yata héfambu yatakandan aki fikésékendaka maki, di wuna mamaré xiyasandatandi. 28 Xiyasandandat, wuni dika sérénjuwi hunkwari hwetawuni.

29 “Wungi dé Godna Hamwinya wuna hundi xékékwa du takwaré wa. Guna waan téndét, guni wun hundi mé jémba xéké.”

Copyright information for `WOS