Revelation of John 3

Sardiska wandén hundi

Wun hundi wataka dé angi wa, “Méni Sardismbu reta wuna hundi xékékwa du takwana enselka angi hayitaméni:

“Wuni Godna Hamwinya angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk hura téta wuni hunkwari angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk wuni hura té. Hura téta wuni ané hundi méniré we. Wuni yamén atéfék jémbaka wuni xékélaki. Du nawulak ménika angi di wa, ‘Dé huli du maki dé re.’ Wungi wataka xékélakihambandi. Méni bu hiya.
Yamén jémba dé Godna makambu téta wun jémba haraki dé té. Ménimbu nawulak yikafre jondu dé re. Méni sé raama wun yikafre jonduré yikafre huru, di jémba téndate. Méni diré yikafre huruhafi yamét, wun yikafre jondu akwi hiyatandi. Wungi maki méni hanja xékéta héramén hundika wambula mé saréké. Sarékéta wun hundi hulukita némbuli hurumén haraki saraki sémbut yatakataméni. Méni raméhafi yamét, wuni sélé héraakwa du yandaka maki yatawuni. Wuni ménimbu xakutewuka nukwaka yamba xékélakikéméni. Ména du takwa nawulak di méni wali Sardismbu reta di haraki saraki sémbut huruhafi yata di deka nukwa wurmbu gélingali takahambandi. Di yikafre sémbut male hurundanka hukémbu di wama nukwa wur sandata wuni wali féta yitandi. Sarékéngwandékwa du takwa wama nukwa wur sandatandi. Deka xi dé re Godna nyingambu. Wun nyingambu God wali retekwa du takwana xi dé re. Wunde xi yamba hérekikéwuni. Wuni wuna yafa God akwi déka ensel akwi deka makambu téta wunde du takwaka angi watawuni, ‘Di wuna du takwa di.’

“Wungi dé Godna Hamwinya wuna hundi xékékwa du takwaré wa. Guna waan téndét, guni wun hundi mé jémba xéké.”

Filadelfiaka wandén hundi

Wun hundi wataka dé angi wa, “Méni Filadelfiambu reta wuna hundi xékékwa du takwana enselka angi hayitaméni:

“Wuni Godna du reta wuni yikafre sémbut male huru. Wuni mwi hundi wuni we. Wuni Devitna ki wuni hura té. Wuni yambu nafwiwut, nak du wun yambu yamba téfikéndé. Wuni yambu téfiwut, nak du wun yambu yamba nafwikéndé. Wuni ané hundi méniré wuni we.
Wuni yamén atéfék jémbaka wuni xékélaki. Méni yalefu hambuk héraata wuna hundi xékéta wawun maki huruta roohafi yata méni angi wa, “Wuni Jisaska wuni jémba saréké.” Waménka wuni yambu nak wuni nafwi, ména makambu. Du nak wun yambu yamba téfikéndé. Du takwa nawulak di angi wa, ‘Nani Judana du takwa reta nani Godna nyangwal nani re.’ Wungi wata di yénataka hundi wa. Di Satanéna hémémbu di re. Mé xéké. Wuni wunde du takwaré watawuni, di ménika yae ména man mombu hwati séndate. Hwati séta di wuni ménika némafwimbu mawuli yawukaka xékélakitandi. 10 Hanja wuni méniré hambuk hundimbu wa, du nawulak méniré haraki hurundat, méni wendé nahafi yata jémba téméte. Méni wungi téménka ané héfambu rekwa atéfék du takwaré hurukwexétewuka nukwa xakundét, wuni méniré yikafre hurutawuni, méni jémba reméte. 11 Wuni ménika bari yatawuni. Méni héramén jonduré mé huluki, du nak hérateméka anéngambambu sandandaka yikafre male joo hérandémboka. 12 Wuni wawut sarékéngwandékwa du takwa hwaar maki tétandi, Godna tempelmbu. Di wun tempelmbu God wali jémba tétandi, wungi té wungi té. Wumbu téndat, wuni wuna Godna xi deka séfimbu hayitawuni. Wuni Godna getéfana xi Huli Jerusalem akwi deka séfimbu hayitawuni. Hukémbu God wandét wun getéfa Jerusalem Godmbu gayatandé. Wuna huli xi akwi hayitawuni.

13 “Wungi dé Godna Hamwinya wuna hundi xékékwa du takwaré wa. Guna waan téndét, guni wun hundi mé jémba xéké.”

Laodisiaka wandén hundi

14 Wun hundi wataka dé angi wa, “Méni Laodisiambu reta wuna hundi xékékwa du takwana enselka angi hayitaméni:

“Wuni mwi hundi wakwa du. Godna hundika wuni mwi hundi male wuni we. God wuniré wandéka maki male wuni we. God huratakandén atéfék jondu wunimbu dé tale xaku. Wuni méniré angi we.
15 Wuni yamén atéfék jémbaka wuni xékélaki. Méni nu hulingu maki yingafwe. Méni yanéndé hulingu maki yingafwe. Méni nu hulingu yanéndé hulingu maki téméte wuni mawuli ye. 16 Méni nu hulingu maki téhafi yata yanéndé hulingu maki téhafi yaménka wuni wuna hundimbu méniré gwiyatawuni. Gwiyaata ménika hu hwetawuni. 17 Méni angi méni we, ‘Wuni xérénjuwi mama du wuni. Wuni séfélak yéwa jondu bu hérawu. Joo nakéka fatikéhambawuni.’ Wungi wata méni xékélakihambaméni. Méni Godna makambu haraki reta xak wali reta jambangwe du méni re. Méni dama hiyandé du maki méni re. Méni nukwa wur sandahafi du maki méni re. 18 Wungi reméka wuni méniré ané hundi we. Méni mé yae yéwa hweta yikafre male ya yanéndé gol motu wunimbu héra, méni xérénjuwi mama du renjoka. Méni yéwa hweta wama nukwa wur akwi wunimbu mé héra, méni wun nukwa wur sandamét, du takwa ména séfiré xéhafi yandat, méni roohafi yanjoka. Méni yéwa mé hweta yikafre marasin akwi wunimbu héra, méni ména damambu takata jémba xénjoka. 19 Wuni némafwimbu mawuli yawuka du takwaré wuni hambuk hundimbu wata wuni diré xiya, di yikafre sémbut male hurundate. Wunka sarékéta méni hurumén haraki saraki sémbut yatakataka yikafre sémbut male hurunjoka némafwimbu mawuli yataméni.

20 “Mé xéké. Wuni gena fétémbu téta guniré wuni wa, guni wun yambu wunika nafwingute. Du nak wuna hundi xékéta gena yambu nafwindét, wuni wulaaye dé wali retawuni. Reta wuni dé wali hénoo sawut, dé wuni wali satandé. 21 Hanja wuni némafwi hambuk yata Satanéna hambukré wundé sarékéngwandéwu. Sarékéngwanda némbuli wuna yafa wali wuni re, déka néma du rendéka jambémbu. Sarékéngwandékwa du takwaré watawuni, di wuna néma du rendéka jambémbu wuni wali rendate.

22 “Wungi dé Godna Hamwinya wuna hundi xékékwa du takwaré wa. Guna waan téndét, guni wun hundi mé jémba xéké.”

Copyright information for `WOS