Revelation of John 4

Godna getéfambu di déka ximbu haréké

Wun hundi wandéka xékétaka wuni Jon janji hwae wuni xé, Godna getéfambu gena fété nak nafwe téndéka. Xéta wuni tale xékéwun hundi wambula xékéwuka dé wun hundi fuli yondaka maki wata wuniré angi wa, “Méni angiré mé xalemét, wuni hukémbu xakutekwa jonduka méniré wakwetawuni.” Wungi wandéka Godna Hamwinya bari wuna mawulimbu sukweka téndéka wuni xé, Godna getéfambu néma duna jambé nak téndéka dé wun jambémbu rendéka. Dé wumbu rendéka déka séfi dé yikafre waka maki motu jaspar maki dé, yikafre waka motu konilian maki akwi dé. Rendéka jambé tékwambu dé hotékanyi nak té. Déka jambé dé wun hotékanyina larékona nyéndékmbu té. Wun hotékanyi dé yangar maki dé hanyi, wun yikafre glas motu emeral maki dé. Dé nyéndékmbu rendéka dumi yéték tamba yétiyéti néma du rendéka jambé di déré hatimbanga re. Wunde jambémbu néma du dumi yéték tamba yétiyéti di hatimbanga re. Di wama nukwa wur sandata gol motumbu yatakandan néma du anéngambambu sandandaka joo deka anéngambambu sandataka di re. Nyéndékmbu rekwa néma duna hafwambu dé nyir tulem nandéka jar ham wandéka wuni xéké. Néma Du rendéka jambéna makambu dé téméngara angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk xérékéta té. Wunde téméngara Godna Hamwinya angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk di.

Wun néma duna jambéna makambu tukweseke maki joo nak dé té. Wun tukweseke dé yikafre glas maki dé. Hamwinya tékwa jondu yétiyéti di wun néma duna jambé tékwa hafwambu hatimbanga di té. Wunde jonduna séfimbu séfélak séfélak dama di té, biya sakumbu akwi, hungalimbu akwi. Wun joo nak laion maki dé. Nak bulmakau balina nyan maki dé. Nak déka saawi dé duna saawi maki dé. Nak dé némafwi mu afwi nyirmbu wura yikwa maki dé. Wun hamwinya tékwa joo nak nak deka yék gwongofu dé té. Séfélak dama deka atéfék séfina hafwambu akwi yékna ekombu akwi dé té. Atéfék gan nukwa di gwar wata di té. Téta di angi wa:

“Néma Du God dé yikafre male dé. Dé yikafre male dé. Dé yikafre male dé. Dé atéfék hambukré sarékéngwanda dé néma du re.
Dé hanja rendé, némbuli rekwa, hukémbu wungi retekwa God dé.”
Wungi wata di wun néma duna jambémbu rekwa Godna némafwi hambukéka wata déka ximbu harékéta di déka diména nae. Dé wungi re wungi re wungi male dé re. 10 Di wungi déka ximbu harékéndat, wumbu rekwa néma du dumi yéték angé tamba yétiyéti di néma duna jambémbu rekwa Godna makambu xakre héfambu hwaata di wungi re wungi re rekwa Godna ximbu harékéta di gol motumbu yatakandan anéngamba sanda joo rafwe di rendéka jambéna makambu yaki, déka ximbu harékénjoka. Yakita di angi wa,

11 “Méni God méni nana Néma Du méni.
Méni atéfék jondu méni hurataka.
Ména mawuli yaméka makimbu méni wun jondu huratakaméka di wungi re.
Wungi huruménka sarékéta nani ména némafwi hambukéka wata ména ximbu harékéta atéfék jonduka néma du remékaka watame.”
Wungi di wa.
Copyright information for `WOS