Revelation of John 5

Hundaméndén nyinga dé Jon xé

Wuni xé, wun néma duna jambémbu rekwa Godna yika tambambu nyinga nak rendéka. Wun nyingana yéték sakumbu dé séfélak hundi sukweka té. Hanja dé bi maki joo angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk hérae dé wun nyingaré hundamé. Wun joo xétaka wuni xé, hambuk yakwa ensel nak téta hambukmbu wandéka. Wata dé wa, “Yikafre sémbut male hurukwa du male dé wun bi maki joo hérekitaka wun nyinga latandé. Héndé wun nyinga late?” Wungi wandéka nyinga lae awulambu xétekwa du nak rehambandé. Nyirmbu akwi, héfambu akwi, héfana ekombu akwi di wun nyinga yamba hali landa. Di yikafre sémbut male hurukwa duka hwaka xéhambandi, dé wun nyinga lae nyingambu xéndéte. Xéhafi yandaka wuni hambukmbu géra. Gérawuka dé néma du nak wuniré wa, “Méni gérakéméni. Mé xé. Judana hémémbu xakundé laion andé yae. Dé Devitna mandéka dé. Dé Satanré sarékéngwanda dé wun nyingambu hundaméndé bi maki joo angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk hérekitaka dé wun nyinga hali landé.” Wungi dé wa.

Jon Sipsip Balina Nyanré dé xé

Wun hundi xékétaka wuni xé Sipsip Balina Nyan nak téndéka. Dé néma du rendéka jambé tékwambu dé té. Dé hamwinya tékwa jondu yétiyéti, hatimbanga rekwa néma du, deka nyéndékmbu dé té. Dé xiyandaka hiyae raméndé Sipsip Balina Nyan maki dé té. Déka hara angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk dé té. Déka dama angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk dé té. Wun hara wun dama akwi di Godna Hamwinya angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk di. God wandéka wunde hamwinya di ané héfambu rekwa atéfék hafwaré di yi. Wun Sipsip Balina Nyan yae dé wun nyinga héra, néma duna jambé rekwa Néma Duna yika tambambu. Hérandéka di hamwinya tékwa jondu yétiyéti, néma du dumi yéték angé tamba yétiyéti akwi di Sipsip Balina Nyanéna makambu xakre héfambu hwa. Wunde néma du nak nak di gita maki joo huruta di gol motumbu yatakandan andé akwi huru. Wun andémbu dé ya xérékéndéka yaki xaleta yikafre yama xaakwa joo sukweka re. Wun yaki Godna du takwa déré wandaka hundi dé.

Di wungi huruta di huli gwar nak angi wa:

“Méniré xiyandaka ména nyéki dé blekéndéka méni hiya.
Hiyae méni du takwaré héra, di Godna du takwa rendate.
Di nak maki nak maki hémémbu reta, nak maki nak maki hundi buléta, nak maki nak maki séfi téta, nak maki nak maki héfambu rendaka méni diré héra.
Hérae waméka di Godna du takwa reta di déka pris di re. Rendaka dé God deka néma du reta dika dé hati.
Hukémbu di ané héfambu rekwa du takwaka néma du takwa retandi.
Méni wungi huruménka méni wun nyinga hérae hundaméndé bi maki joo hérekitaka méni wun nyinga lataméni.”
Wungi di wa.

Sipsip Balina Nyanéna ximbu di haréké

11 Wun hundi xékétaka wuni wambula xéta wuni xéké, séfélak ensel gwar wandaka. Wunde ensel di séfélak di. Dumi dumi dumi. Di Néma Du rendéka jambéna hafwambu akwi, hamwinya tékwa jonduna hafwambu akwi, wunde néma du rendan hafwambu akwi di hatimbanga té. 12 Téta di hambukmbu gwar angi wa:

“Hanja xiyandaka hiyandé Sipsip Balina Nyan dé yikafre sémbut male huruta dé re.
Reta dé néma du reséketandé.
Reta dé séfélak yikafre jondu, yikafre xékélelaki, némafwi hambuk akwi Godmbu hératandé.
Hérandét atéfék du takwa déka ximbu harékétandi.
Harékéta déka hambukéka hundi wata déka yikafre mawuli yatandi.”
13 Wungi wandaka wuni xéké, God huratakandén atéfék jondu hundi wandaka. Nyir, héfa, héfakombu, wumbu rekwa jondu, néma xérimbu hwaakwa jondu, di atéfék hundi wandaka wuni xéké. Di angi wa:

“Néma duna jambémbu rekwa Néma Du bér Sipsip Balina Nyan bér némafwi hambuk yata bér nukwa hanyikwa maki hanyi.
Nani bérka yikafre mawuli yata bérka ximbu harékétame, wungi re wungi re.”
14 Wungi wandaka di hamwinya tékwa jondu yétiyéti di angi wa, “Wu mwi hundi dé.” Wungi wandaka God rendéka jambé tékwambu hatimbanga rekwa néma du di xakre héfambu hwaata bérka ximbu haréké.

Copyright information for `WOS