aLo 25:4

1 Corinthians 9

Pol Unna, Mongnindva Kamba Holvoreivmoa.

Monglava os uv, Polva owai, lohvmoa moalamangnindrinielmba. Heva os kava moalamangnindrini lohv, manara, kava doa nonglana Yesusmba pivna mendeklimba. Eva ye men hona indhanata inethalmba, kana andrarava mendekli-indava av. Noinda kanamba lohv, innemba nelmba hona andrarava, memba kava vaomana vevpa osva hi hi. Mongnindva kamba holvoreivmoa, osva ora memba moalamangnindrini owai, heva os yimba pevpa kamba wohholvorei. Manara, yimba doa Kristusmba undnahonam lovahthamnana, wo noina ativra vena, osva kava moalamangnindrini lohv mendeklina.

Monglava indhanamba kamba inevoskamona eishomnav, wo honi men moamba, kava os vrahunna hemba. Kanamba lohv, innena ponamba nelmba hona andrarava, memba kava vungu vevpa. Kanamba lohv, ongamba vralmba nom Kristusnind-ongorinim, ella wailohmana vevra. Monglava moalamangnind, eva mendeklina towandaslalva, eva Pitava, himba honamba vivnata os. Es hevpa, kangas Barnapasi diandrava evevma, kavmba nonapopolmba ahalmba? Hillu, valgonindilmba andra vivpa, wo valgonindriniva himba ambo hevna englana innemba silelvma, owai. Mongova osonnamba wolavpa, wo owai, hevpa nehuikola, owai. Mongova kekalvhonindriniva sapinamba lohvpa, wo owaimomolva nihilva henamba ninvavmoa, osva sahokla vev, nevav.

Ata honamba maim yimba os ningvra, memba indhanana nengavnang, owai. Sesoana lohohmorava eva os velohvta. Tanam, eva novol velohvta Mosesna lohohmorava,

Nonamba sapiva witandra vevrava, manam yimba mengmba henamba kulthueimnivav, osmba ata homeis nevm espeta, nevra. a 
Memba honamba Sesoava onamba, wo es hevpa himba ninginvnama sapimangas, owai.
10 Sesoava tanamba pim wohishunvna. Tanam nomba doaramini tombairava os novol veluhunv pimba. Os wohgav, vei, no indhanarini, ten oso lengvnam, eva mongo, ten noi lol wolavram, heoa endombvra inneoa hevna ehlaram. 11 Tanam kava manimani besalangas Sesoasongolnana yeindava wolaomana vinvna. Memba osm, kava yemba Sesoana nemel besalmomba ishunna. Wo noinda osva kaoa vravra inneoa yenaminioa monglaoa honanamoa. Lehrata memba honamba, owai mindnam uvmoa.

Kava Kav Innemba Nengeind Vriv.

12 Monglava indhanamba yemba Kristusmomba eishunv, wo noinda hevinda ambo luhungu vinv, mana vemamba dumbunilmba yenaminimba. Wo honinda kava lehrava osva viv. Heva os owai, kava honamba osva vivmoa. Owai, osm ata kava homeis olwilvm yem monglam, hellenapenam besal nemelmom Kristusnam. Owai, kava kavna englana nengeind vriv innemba.

13 Yimba nonora av, Yutanindna sembayang andranindva innemba dumbv, nomba tempelduvrini, di ten andra vildavm hev. Wo eva himba nomba temba altarava andra viwul vevpa, noi eunumbul dumbvm, ten hev singivm no altasra. 14 Honamba eva ambo osta, temba himba nomba wulvohinvpa besal nemelmomba. Mendekli hev doa wolawona, osmba temba nomba himba besal nemelmomba wulvahvpa, heoa manimani dumbunvra, henonaoa himba temba hona moamba hillivpa.

15 Heva os kava kavpa osva honamba venamoa. Wo kava honamba novol vevmoa daipotava, mana vemamba dumbunilmba yenaminimba. Mama boasna kamsna dahara. Kav ovov, osmba mongo indhanarini phorava, kana monamba hiluvla vrevra, memba kava andra vevpa mendeklinamba dihuiva. 16 Ishomana vinilmba besal nemelmomba, kanamba plalva owai, osmba kava kavmba wulovongovra. Manara, memba kana andra, mendekli hev kamba andrava vraohna. Kav wavrapeto, kava hona besal nemelmomba wulluhmanamba owai vetava.

17 Kava memba numhowol vevpa, manara noinda, ambo memba kavna nengavnangna, wo esesmba hona andramba engpravpa kanamba, indk vethal promnav kamba. Wo mani kava dielmba dombv? Men honi kanamba diva os, nonamba kava numhowol vevpa besal nemelmonamba, kaoa beswonamangas wohvevra, nisandra dihui. Dimba dombolmba, lehra, heva os kava nengvmoa dimba.

Pol Unna, Kava Kolvrowolalm Vev Indkumbim.

19 Kava anglasingiva lohvmoa mongo indhanarini-inamba. Wo heva os kava kavmba indkumbimba weihaloh vrinv, hena ombandhana andranindrinielm. Kava vev honamba, osm kolvrowolalm indkumbim, nembavpa velm, Kristustindilm alm. 20 Kava Yutanindmba wonavnamba, kava dawonam hetov solthueinna. Kava honamba osm vevna, kolvrowolalm, mohalm Yutanindm. Kava kavpa owai, lohvmoa no lohohmosingiva, osva himba temba. Heva os nomba temba himba avpa no lohohmorava, kava eva os nilhavta, indhanarini ten lohvm no lohohmona, osva hevpa temba avpa nonamba.

21 Nomba indhanamba lohohmohuiva avnamba, temba kava eva os nilhavnata, ten herini mongo lohohmohui lohvnam, Yutanindna meisungundrinimsna. Kava honamba vevna, kolvrowolalm henom, ten hona lohohmohui avnam. Heva os kava tanam lohvnamoa Sesoana lohohmohuiva, kava vevna Kristusna nemel lohohmona.

22 No indhanana novrava, temba himba undnahonamba amba owai vivpa keknamba, eva kava os vevta, ten he vivm, osm osva kava hem mohpiawol vevav. Kava dawonam indkumbielm nilheinv, osm kava kolvrowol vevra monglamba. 23 Kava honamba manimani, memba kava vevpa, noinda hona besal nemelmorava. Kava mindnam ninginv indhanamba, osm hemoa Sesoa lopshara. Wo kamba eva awothovavta hemongo mongawulm.

Pol Unna, Kava Veteketelangas Lohv.

24 Yimba nonora, osva alahmana velmba vevpa, dandwonamba angalmba, nongas veteketelangas angai. Heva os owai indkumbimba slowothovra, mongawa indhanarini miva phovav, wohmba vralmba. Wo yeoa indkumbioa avlavramana vevm, mimangasm phosoholm. 25 Indkumbiva nomba doa lehra vetharava, avlavramananamba, nonamba hemba temba numhowol vawovnamba. Himba viv honamba, osm himba mi phosohvav, topim vralm mimirinim. Wo hona topiva memba ambo honi petharini, mani yunalm os dihelvavma, verava, tahonmba piekhu venavra, owai. Heva os pina topiva si yunalm mumushhoa vruwulangavra osangas.

26 Kava owai, nisva dandwonamba gavmoa domba makramba. Kava os vev, ten noi nonoanind englamungna helvawol vewol vivm, vaivilihahui. 27 Temba ambo kava kavna nihm vendv, wo beswonam kava andra vevra. Kava vev honamba, osm kamba si pelpevavmoa hovrava, sismba nonamba kava monglamba numhowol vevrava.

Copyright information for `WRS