1 John 3

Pivva Sesoana Towandal Av.

Pai, aramba pimba mindnam hevm und vewol vevna. Noinda himba pimba nengsmoa ov, osva kana towand, memba tanam. Wo heva os indhanamba pethanindva levrapivolvmoa, osva himba Kristusnindva Sesoana towand, manara, himba levrapieivmoa hemba. Seh, daipotava pivva av Sesoana towandal, wo pivva mendah ningvmoa, nomba pimba mani si sewonamba vinvav. Sesoava pimba ishunnamoa. Wo heva os pivva nonora av, osva nonamba Kristusva hengava provrava, pivva si avav helm. Manara, pivva si liheivav hemba, ora hekowa snal lohv? Kristusva windelnonoa. Wo indkumbiva himba nomba temba osva ningvpa, osva pivva si avav helm, hevmoa eva windelalm weihaloh vewol virata, osta Kristus ten hev lohvm.

Nonamba indhanariniva indkoklava vevrava, himba pilpikohavra Sesoana lohohmom. Indkoklava noita, pev ten Sesoana lohohmom pilpikohavm. Yimba wiyera av, osva Kristusva prona, poswol vinilm indhanana indkoklam. Manara, owaimomolmba, indkoklava lohvmoa Kristusnamba. Wo indhanariniva mongova Kristusmangasva wohengvrava, himba vaomana vevramoa indkoklava. Himba indkoklava vaomana vetava, pivva osva liheivav, himba beswonamba levrapivongovmoa Kristusmba temurava.

Kana otovotal, beswonam levrapieiu osmoa, Kristusva windelangas. Wo indhanariniva nomba temba wevsa besalm engvrava, himba sna indhanarini, hev Kristus ten lohvm. Setanmba snal doara ambo wohlohna, sahoklal. Himba nomba indkoklava wohvaomana velmba vetava, himba temba Setanna. Sesoana ombolva hona andram pronata, Setanna andram hiluvla vremnalm.

Nonamba Sesoava kikih vrevrava mongomba hevna otolalmba, wo no indhanariniva vaomana vevramoa indkoklava. Manara, Sesoava hevna nemelva undva vraohnamba no indhanarinimba, lohmanav heinda. Wo himba owai, sahonamba vaomana vevramoa, noinda osra, doa himba wohnilhana Sesoana ombolalm. 10 Wo men piv nungliv, osva anmund Sesoana towandalva, eva anmund Setanna towandalva av. Hindva nomba temba beswonamba vemba owai vivpa, himba temba Sesoana towandva owai. Wo himba nomba hevna mongawa Kristusnindm ind vewolalmba owai vivrava, temba Sesoana towandalva himba owai.

Pioa Und Avramana Velohra Pivmoa, Os Henom Henom.

11 Men honam moam, ten pev doara tamolla hillinam. Pioa und avramana velohra, os henom henom pivmoa. 12 Manam yimba osva anilhamana vevav Keinalmba, himba Setanna towandallini lohvna. Keinmba hevna boasalalmba os helvakomandhana. Himba hevna boasalalmba noinda helvakomandhana, manimani nomba himba vevnamba, sahoklal, manimani boasalalva vevnamba, besal.

13 Seh, manam yimba novtapeta vrivav, nonamba hona pethanindva yemba musk vinvrava. 14 Pivva wiyera av, osva pivva doa wuleihina monamba, nomba temba suwekembellamba dihelgavpa, wo doa phosohna, nemelundnam alm Sesoamongo. Pivva wiyera av honamba, noinda pivva und avramana vev pivna mongawa Kristusnindm. Himba nomba hona und vewolhuiva lohollava, himba mendah wohlohv mindilmsna Sesoana novrava. 15 Yem indkumbim, himba nomba hevna mongawa Kristusnindrinim wuspromnavrava, doa hemba nilhai, hevna boasalalwongamsna. Wo yimba nonora, osva no helvakomonindrini-inda, undva nemelva lohvmoa heindava.

16 Yesusva hevm wuraohna, dahalm, pim kolvrowolalm. Wo no hena wevsa pimba numhowol vev, und vewolalna plalva. Noinda pioa pivmoa kihpiawol velohra, indhanam kolvrowolalm. 17 Noinda mongova Kristusnindriniva iavrava mana vemava hona pethariniva, wo himba mongomba owalmba Kristusnindrinimba osva nonglatava, owai, ambo mana vemahui os lohv, himba notongohui lohv. Heva os himba hemba kolvravramoa. Wo no Kristusnindriniva owai, himba wulluhvmoa Sesoana und vewolalva.

18 Kana otovotal, pina und avramanalva, moanangasva novnangasva owai. Pinaoa und avramanaloa luhunda tanamolnam. Wo pioa osoa nov wolaihalohra, no und avramana velmoa, nona manimani ten piv viwul vevm. 19 Men hona monana pivva liheiv, osva pivva wohengiv moanonoam. Nonamba pimba ningvrava, osva dihi pivva indkokla vi, wo pivva lou vivra, nonamba pivva osva indwonam lovahvra Sesoana novrava. Manara noinda Sesoava mendeklinonoa, wo himba nonora av, osva pimba pivnamba mongawa Kristusnindmba und avramana vev.

21 Seh, pivva osva nengmba owai vellava, pivva indkokla viv, pivva osva avav louhui, nonamba pivva ambvrava Sesoaindamba. 22 Wo noinda Sesoava manimani pimba daswolvav, nomba pivva hemba seihminivpa. Pivva dumbv honamba, noinda pivva wohengivpa Sesoana moam, wo pivva vei, noi viv, himba noindava indk vethavav. 23 Lohohmomba os lohmanav, Sesoava os ishona, pioa undnahonam amni ombolmoa Yesus Kristusmoa, wo osoa pioa vera, und avramana vevm henom henom, os ten hev doara pim ishunnam. 24 Indhanariniva mongova wohengtava Sesoana moamba, himba doa wohengv Sesoam. Wo eva Sesoava heinda av. Es pivva nunglivav, osva Sesoava piinda einv? Pivva liheivav, noinda osra Sesoasongolla, noi ten Sesoa pim vrahunnam. Sesoasongolva pimba wohtv.

Copyright information for `WRS