1 John 4

Yeoa Dioa Novna Vivm, Ten Gurudaspolva Pepra Vev.

Seh, doa esvema kekel vethai hona petharava gurudaspolva. Wo noinda osva yimba manam indkumbimba indhanamba keknamba undnahonamba aevulinvra. Heva os boasna yeoa no indhanamoa lehnong vivm, lihawol velm, osm ovra, memba honamba Sesoanamini pepra vev. Memba osm, Sesoasongolva hemba wuhmoh owol vevmi, ora tihsongo hemba wuhmoh owol vev? Hona monana yimba osva liheivav, memba Sesoasongolnamini, mongova indhanariniva os ov, kava undnahonam nengv, osva Yesus Kristus himba prona petharam, loholm indhanalm. Wo nomba indhanarinimba yunam, Sesoasongolva hemba wuhho ovrav. Heva os mongova indhanariniva mengpoavna, osmba omnalmba Yesusmba. Wo nomba indhanariniva temba Sesoanaminiva owai, hemba Kristusna ungundriniva wuhho ovrav, noinda himba sna moamba ishov. Yimba doa hillina, osva ona, ten prov ungundriniva Kristusnamba. Wo doa daipotava himba men lohv huiva.

Kana otovotal, yimba wohav Sesoanangas. Yimba doa gurudaspolmba kuvhoawol vina, noinda Sesoasongolnana, noi ten yeinda einvm, mendekli, kuvhoav Setanmba, nomba pethanindna kuwulmba. Wo nomba gurudaspolva aevulinv pethanindna sehelva. Manam manam moam himba vivpa, honam petharinimangas, wo pethanindva indkumbiva hemangasm aongva lelahaprinv. Wo heva os pivva Sesoanindva, eva nomba himba temba wiyerava amnavpa Sesoamba, himba nomba pinamba Sesoamomba aongva lelahaprinv. Wo heva os himba nomba temba Sesoanamba owai, himba pinamba moamba hillinvmoa. Hona monana pimba liheivav Sesoasongolmba, osva tanam wuhhowol vev monglamba, tihsongokoklava wuhhowol vev monglamba.

Sesoa Hev Plalva, Undnahonamba Akolvramanalmba.

Seh, pioa pivmoa und avramana velohra, os henom, henom, noinda und avramanalva prov Sesoanamini. Mongova indhanariniva honamba wulluhtava, und avramanalva, lohv Sesoana ombol, eva Sesoamba himba levrapiav. Himba nomba lohvrava und avramanalhuiva, eva himba tit venavta Sesoamba, noinda Sesoa av plalva, und avramanalva. Men honi os Sesoava ambarava velaheinna, nonglalmba, hevna und avramanalmba pimba. Himba hevna ombolm mongalm wolaihapihana petharamba, pim daswolalm undm, nonapopolm wohalm. 10 Plalnonoava, wevsana und vewolalnamba, osva lohvmoa, pimba Sesoamba und viv, osva owai. Plalnonoava os lohv, Sesoa hevsna pim und vewol vena. Wo Sesoava wolaihaprana hevna ombolmba, osm himba pimba kilumb shuawol vevra. Wo Sesoava pimba wusprunvavmoa no pivna indkoklarava.

11 Seh, memba honamba, osm Sesoava pimba mindnam und vewol vev, eva pioa os und avramana velohrata, os henom, henom pivmoa. 12 Owaimomolva, doava mongova indhanariniva nonglanamoa Sesoamba, wo heva os pivva und avramana vevrava pivmba, osrava pimba liheivra, Sesoava einvra piinda yunalm. Pivva und avramana vevrava pivmba, osva henom, henom, osrava pimba liheivav, Sesoana und vewolalva doa pinamba velakumblahawol wohvei. Pimba doa kekaiv vei keknam.

13 Pivva wiyera av, osva pivva wohengiv Sesoam, eva Sesoava einv piinda. Pivva honamba wiyera av, noinda Sesoa vrahunna pimba hevsongolva. 14 Pivva doa nunglina, osva aramba wolaihaprana hevna ombolm, lopshalm pim pethanindm. Hona moamba kava moakus unv. 15 Mongova indhanariniva osva ollava, Yesusva lohv Sesoana ombol, wo osrava pimba nunglivav, no indhanarini-indava Sesoava av. Eva himba wohengv Sesoam. 16 Wo pimba levrapieina doa, wo pimba noinda keknamba lovahv, osva Sesoa plalva lohv, und vewolalna wevsava. Himba nomba avrava und vewolnamba, av himba Sesoainda, eva Sesoava heinda einv. 17 Sesoana und vewolva pimba keknamba velakumblahawol vetava, wo si osva pimba pepehva vinvramoa, nonamba Sesoava pimba helmhola vewol vevrava. Noinda osra, hona petharava pivva hena nihna av.

18 Pivva doa nungliv, osva Sesoa pimba und vewol vev. Noinda pimba si osva pepehva vinvavmoa, no nambainamba, Sesoava pimba helmhola vewol vevrava. Manara, Sesoana und vewolal doa nomba pepehtovpa pinamba nombs pipihinna. Mongova indhanariniva nengtava, vralmba kinmba sahoklalva sewonamba, himba pem vevra noindava. Wo pimba si os liheivav, himba mendah tit vrev, osva Sesoava doa pimba velakumblahawol vena.

19 Pivva und vewol viv henom, henom, noinda osra, seilmba Sesoava pimba und vewol vena. 20 Mongova indhanariniva osva ollava, kava und vev Sesoamba, wo heva os himba hevna mongawa Kristusnindrinim wuspromnavra, himba temba ambo dasalm ovra. Himba sahonam venav hevna mongawa Kristusnindrinim, temba himba nonglavpa. Wo noinda osva pimba liheivav, himba undva vevmoa Sesoamba, henom hev ten nonglam owai vevm. 21 Wo Sesoava honi pimba moamba vrahunna, himba nomba und vevrava Sesoamba, eva heoa nooa os und vevrata hevna mongawa Kristusnindrinimoata.

Copyright information for `WRS