1 John 5

Yeoa Undnahonam Keknam Amno Sesoana Ombolmoa.

Indkumbiva undnahonamba ningvpa, osva Yesusva Kristus lohv, himba nomba Sesoana towandal av. Indhanariniva mongova und vevrava aramba, eva osoa und vewol vevrata arana towandalmoa. Es hevpa pivva levrapivolna, osva pivva und vewol viv Sesoana towandalmba? Pivva wiyera av, manara noinda pivva und vivpa Sesoam, eva piv vei, engminivm moam temura. Pivva tanamba Sesoamba und vellava, pivva si osva hena moam wohengivav. Wo eva Sesoana moamba mindnamba kin vinvmoa pimba. Indkumbiva temba Sesoatindiva avpa, himba hevna velgona av, kuvhoalm newondmom petharinim. Pivva keknam undnahonam amnav Sesoam, wo noinda pivva kuvhueiv newondmomba pethariniva. Wo himba nomba mongova temba kuvhoanamba newondmomba petharininamba, osva pimba nunglivav, os no indhanariniva temba himba undva os wulluhv, Yesusva Sesoana ombol lohv.

Yesus Kristusva memba himba, noi ten ipronam pona tovolna. Himba pongasva wulpronamoa. Himba iprona pona tovolnahonam. Wo Sesoasongolva os ov, memba moamba tanam. Sesoasongolva nomba, himba moanonoam ishov. Wo noinda osva noi samblamong ten, noi pimba moakus unv Yesusnamba. Men honi, vei Sesoasongol, vei po, vei tovol. Men hona samblamongova mongawamoa ishunv pimba. Pivva keknam undnahonam indhanamba ninginv, nonamba himba eishovpa mana vemamba tanamba. Wo heva os mana vemamba Sesoava ishovpa, hevm mendeklinonoa. Wo hev pim moakus unna moanonoam ombolnam.

10 Himba nomba mongova keknamba lohmanavra Sesoana ombolva, wulluhv moanonoa, noi Sesoa ten ishunnam pim. Himba nomba keknamba lohmba owai vetava, himba nomba Sesoamba ambo ishomnav, yimba gekala ov. Himba moamba wulluhvmoa, nomba temba Sesoava ishomnanamba hevna ombolnamba. 11 Honi memba Sesoa pim moakus unnam, Sesoava pimba daswolna, undva alm yunalm nonam, wo hona undva kleihalohv di hevna ombolinda. 12 Himba nomba Sesoana ombolindava nihrava pepavevrava, himba nomba wohavav yunalm. Himba nomba temba ombolindava nihrava pepavemba owai vetava, himba nomba owai, avavmoa yunalmba.

Pivva Doa Av No Undna, Yunalm Alm.

13 Kava novol vipiprinv honamba tombaiva yem, henom ten he keknam amnavm Sesoana ombolm. Kava novol vev, osm yimba si wiyera avra, osva kava doa daipotava av, no undna, yunalm alm. 14 Pivva ambvra Sesoaindava pepehhui. Memba honamba, osm nonamba pivva Sesoamba seihminivrava mana vemava, wo nomba mana vemava Sesoava undva vrevrava, osva lehra pimba, wo Sesoava vevra, nomba pivva seihminivrava. 15 Sesoava helwollohv pimba elsus, nonamba seihminivpa hemba. Noinda pivva nungliv, osva himba pimba daswolv mana vemava, nomba pivva seihminivpa hevnaminiva.

16 Mongova nonglatava hevna mongawa Kristusnindrinimba, osva sahonam vev, indkoklava nomba wongavmoa suwekembellamba, wo no indhanarinioa osoa sembayang venavra hevna mongawa Kristusnindrinimoa, himba temba indkoklava venaiva. Wo os Sesoava no indhanarinimba hengava besalva undva vraohvav. Kava ishunvmoa indhanamba nomba, hem hevna indkokla ten wongavm suwekembellam. Kava memba osmba onengvmoa, no indhanarinioa sembayang vevra no indkoklaraoa. Manara, monglava lohv indkoklava, noindava angavmoa suwekembellamba lelnamba. 17 Manimani temba indhanamba sahonamba vivpa, temba eva indkokla vrivta Sesoamba. Heva os monglava lohv indkoklava, noindava angavmoa suwekembellamba lelnamba.

18 Pimba nonora av, osva himba nomba temba Sesoana otolva, himba hengava indkoklava vewuvmona vevavmoa. Sesoana ombol hemba desvhoana beswonam, wo es eva Setanmba hemba waikohosihavav? 19 Pivva nonora av, osva pivva Sesoana av. Wo heva os Setan vavawonamba pethamba kevra aiwolohv. 20 Wo eva pivva henga nonora av, osva Sesoana ombolva doa prona, wo doa daswolna nowolva, nonoramba almba. Daipotava pivva doa liheiv Sesoamba, nomba temba avpa Sesoanonoa. Wo pimba doa wohpepavena nihnahonam Sesoamongo, eva ombol Yesus Kristus. Himba eva Sesoanonoata, wo himba plalva, osva pimba wohavav yunalm yunalm.

21 Kana otovotal, doa, yeoa meis hehara unvm gurudaspolmoa, temba himba numhowol vilimbvpa.

Copyright information for `WRS