1 Timothy 3

Kristusnindna Kuwul, Es Hevpa Himba Si Avav?

Tanamolnam, himba nomba Kristusnindna kuwulalmba loholmba vevrava, doa himba doara andrava besalmba nengna velmba. Wo nomba indhanariniva kuwulalmba loholmba vevrava, besalangas, snal henamba doarava mana vemava sahoklalva lohvnamoa owai. Wo heoa eva mongawa onganangas, samblava owai. Wo heoa hevm indhohlalangas, snal alm, beswonam besal wevsam temuram engalm. Hemoa longong vrivra indhanaoa, wo eva hevna deuvraoa indhanamoa ilomoa wolasiha vevra. Heoa besal guru lohvra, Sesoana moanam numhowolalm. Himba manam mindnamba wainmba nevra, wo himba sna indhanariniva owai, daosmangas vev. Heoa ambo mindilmsna amana vevra. Manam himba dimba und vevra.

Heoa besal kuwul wulluhunvra hevna ongatowondalmoa, wo osva hevna otolva ata beswonam engivra hemba keknam. Manara, tendoriniva tit vetava, kuwulva wulluhunilmba hevna ongatowondalmba, himba eva osva pelthasambaihavavta, Kristusnindmba kuwulva wulluhunilmba. Nemel Kristusnindriniva manam kuwulalmba olohvav. Nemelva ata ambo hevm innetesna vrelm ovov. Wo Sesoava hemba si wetatmora lesvhoawol vevav, os ten Setanm venanam. Wo no Kristusnindna kuwuloa, heoa sna indhanarinim, indhana mongla hemba longong ovrivra, puehalnind, hevpa Kristusnindva owai. Wo hemba nevoskamonamba ishumnivramoa, wo verava, Setanna pohlalawondara himba sihavavmoa.

Polva Omnana Timotimba, Kokoldombnindva Nomba Kristusnindnamba, Es Hevpa Himba Si Avra?

Eva mongawatovna osta kokoldombnindmba, no indhanarinimba indhanamba hemba longong vrivra. Himba samblamonamba vilovavmoa. Himba manam mindnamba nambaiva pilpiavra, nawolmba wainpolva, wo heoa snaoa owai, di manimani nis ambo yiskomeinvra indhananamba. Heoa hevmoa helmhola vewol vivra, os kamba mana vemava kethawol vevmoa sahoklalva. Heoa no besal nemelmona wohavra, noi ten Sesoa ambaram wulphunnam pim indkumbim hevtindim. 10 Yeoa hemoa boasna lehnong vivm seilmoa, wo osoa heoa andra vivra kokoldombnindilmoa.

11 Eva hena ongahumuniloa osta, indhanaoa hemoa longong vewol vivra. Heoa sna ungevlioa, owai, himba owalmba ishunvra nevoskamonamba. Heoa beswonamangas vivra, wo ungevlinonowolm nunglivna, osva manara manara. 12 Kokoldombnindoa mongawa onganangas lovahvra. Wo heoa besal luhunvra kuwul hevna ongatowondalnaoa. 13 Wo himba nomba temba andra vivpa beswonamba kokoldombnindilmba, wo henamba nihilva si beswonam luhunvra. Himba si pepehva vivramoa, moakus olmba, osva kava undnahonam lovahmanav Yesus Kristusmba.

Polva Omnana Timotimba, Pivva Sesoatindiva Tanamangas, Manara, Pivva Moanonoa Wulvahvpa.

14 Kava nengvna, prolm lelnam, yem nonglalm. Wo heva os men ambo kava tombaira manimani venav yemba. 15 Wo noinda osva kava lelnamba prolmba owai vetava yeindamba, yimba si levrapivolvav manam manam hona tombaimomba, pivva indhanamba si vivra Sesoatindiva. Pimba Kristusnindva memba Sesoanonoana, ten wohavm. Pimba Sesoanindva hovmundilmsna, eva milukulmsna av. Wo hena moamba piinda plotholuhunv. 16 Yimba puerati vretava, pivna undva sembayangnamba mendeklielm.

  • Himba doa indhanarinielm nilhana, pimba doa nunglina hemba.
  • Sesoasongolla osva liheina, henamba wevsava tanamolnamangas, wo nunglina ovsongolnindva.
  • Wo hena moanamba annindm annindm os numhowol vewuvmona vevna, nom Yutanindna meisungundm.
  • Wo pethanindva hemba keknam undnahonam amnavna,
  • wo Sesoa waivongana senamba, wo nihilva himba mendekliva vravna.
Copyright information for `WRS