1 Timothy 6

Polva Omnana Timotimba, Kristusnindva Himba Nomba Ombandhana Andranindilmba Avrava, Heoa Besal Wevsam Engivrava, Hevna Kuwulmangas Hilwilvra.

Indkumbiva himba nomba temba ombandhana andranindilmba avpa, heoa mindnam longong avramana vevra hevna kuwulmoa. Wo anvema ata ishovra sahonam, indkokla ovrelm Sesoana nihilm eva moam. Mongla ombandhana andranindna kuwulva lovahinv, wo himba Kristusnind. Wo memba honamba osm, himba etemboslanamsna vilowolv. Wo heva os ombandhana andranindva manam ombamba sleiv vrivav, popeng vewolalmba hevna kuwulmba. Heoa mindnam beswonamangas andra vildeinvra, manara noinda himba kolvrowol viv Kristusnindm, nom ten hev etemboslamsna ahawolvm. Heoa eukho vevra hemoa.

Manimani memba kava yemba honanamba memba wulavpa, yeoa honana vevm, numhowol vevm, eva ishunvm.

Polva Omnana Timotimba, Gurudaspolva Kelsombovhol Av.

Osva vetava, vevra, mongova indamona numhowol vevra, himba owai vevra moanonoanamba mendekli Yesus Kristusnamba. Wo nomba moamba hemba ambara vethamnav moanonoam Sesoaindam. Indhanariniva nomba temba moangakalamonamba numhowol vevnamba, ambo hevm dasalm wulvongavna, himba mana vemava owaimomolva eskandva kolaihanamoa. Himba nengavnangkoklana olohv, nom daosm eva mana vemana wusra. Wo noinda wusapramana vevna, os velohvna, os velohvna, daswot lohvnamba, eva Setanna wevolm. Wo no indhanana daosmom otuhtinvna, ten keknam Setanna nengavnangna avnam. Noinda himba doa doara moanonoamba pelmai vethakovna. Henamba nengavnangva os luhunvna, andra venalmba Sesoamba, osm monamba pilgav, sambsangram plotholoholm hom daipotam.

Memba tanam, osva andra venalmba Sesoamba, yimba si sambsangra plotholohvav, yimba osva vetava, manam manam wohpelmai vethavra, henamangas lohmanavra. Nonamba avamba pimba tetwond vevpa, mana vemava pimba iamb vevmoa englanamba homba petharamba. Wo eva nonamba pimba dalvpa, mana vemava pimba guvravmoa nihrava, owainonoa. Wo pimba honatnamba allava innena wohna, pioa os olohra, pikowo doa manam eva seihvav hengava.

Himba nomba temba hevmba sambsengramba pelhola velmba vivpa, himba ambo hevm indkokla vewol viv. Himba doa Setanna pohlalawondamera saivna. Wo doa himba mana vemam undva nom viv sahoklalm, noi si hevm indkokla vewol vevavm, mana vemakokla noi indhanam indkokla vewol vevm. 10 Manimani sahoklalva wevsava dira phov, mindnamba dimangas amnavm. Indhanamba doa owilihina, keknamba undnahonamba almba, manara noinda himba ningv, esvemam dimangas dombolm. Heva os wavrapeto, heva hevelm ambo aiv vivna, nihsesowolm.

Monglava Mana Vemava, Men Hengamba Nengvhoalmba.

11 Heva os yimba Sesoatindirini av, yeoa meis haravhoamno no wevsamoa. Beswonamangasm alm lehvm, andra venalm Sesoam, keknam undnahonam amnalm, und vewol velm, eva moakoklamorava ambo lo bombothovm, taivwonam ambo novnovhora vevm. 12 Osangas keknam wohkevro, undnahonam loholm, os maim ora, dandwonam avlavramana velm vev. Keknam ehlana alahmana vevm, verava, ora, henoi phov miva. Nona vivm, undva yimba doa dumbna, nonapopolm yunalmba almba. Yemba doa kekaiv vena, hona undnam alm. Wo yimba doa moakus unna musera tanamba mindnam Kristusmomba, osm indkumbiva ahalovna.

13 Sesoava daswolv vavatanmba nom manam manam, wo hena novra kava yemba ishomnav moamba. Eva osoa Yesus Kristusna novra, himba nomba temba moanonoamba moakus unna, nonam hev Pontius Pailatna novra ishovnam. Men kava yemba ishomnav, 14 vevm manimani, nooa temba yemba wuhtinamba, velmba. Ambo moahui vaomana vevm, verava, hev Yesus Kristus pivna mendekli provavm henga. 15 Sesoava si os ambarava hulvundthoavav hemba, nonam nambainonoa phovram. Hengas moalamangva wulav, hemangas okuliv. Hengas king kuwulva wuleinv king kuwulnamba, eva mendekliva luhunv mendeklinamba.

16 Sesoamangasva dahavavmoa. Himba sna pusambanakambara av, owai, novpa sowaivwol vev, es eva indhanariniva diva sihavav murapetava. Mongova doava owaimomolva indhanariniva nonglanamoa Sesoamba, nonglavmoa hemba. Keknam longong vrivm Sesoamoa elsusoa osangas.

17 Ishunvm hona moaoa no indhanamoa, temba osva avpa, manam eva seihvav honamba petharinimba. Ata hevm wivewol ovuvra. Ishunvm, keknam amnalm Sesoam, hevna dimba owai, yemba daswotv detimangas. Dimba manam keknamba amnavra, manara, Sesoa pinamba manimani ieinv. He pimba daswolv nomba manimani, pimba nonapopolva undva lothopravpa. 18 Ishunvm no sambsengnindmoa, beswonam velm. Ishunvm, osm undwonam avra, among vinilm, osm hemba nomba heva hevna. Wo noinda osva himba hevm ovra, kakowa lehrangas lohv, nonamba among vevrava. 19 Nomba osva vetava, himba si huhmohva kokolma vildavra hevmba diva senakembellava. Wo nomba huhmohva henamba boalgalmsna keknam wosaluhunvra. Wo henamba sewonamba undmba si kelsowol vilunvra noinda huhmohra. Wo osva himba si avra no undna, ten noi tanam und lohvm.

20 Timoti, Sesoava doa hevna andrava yeinda holothona. Yeoa beswonam muhulkoho, ata ye sahonam kohosihavav indamonam. Ehalla vinvm no indhananapenamoa, temba nomba eisholohmana vevpa moangakalamomba, Sesoanaminiva owai. Ehalla vinvm henonapenamoa, temba ohowolvpa moanonoamba. Himba nona moapopo uv, os ningthiv, nowol, wo heva os memba nowolnonoava owai. 21 Himba os eishov, kava no nowolna av, wo heva os himba doa maivethakovna nomba moanonoamba. Sesoaoa yemoa wavra vovhueinvra.

Copyright information for `WRS