aJeremaia 9:24

2 Corinthians 10

Polva Dandna Ovrevna Hevna Andram.

Kava Polva ishunv yemba moaivrana, os mongawawevsana, ten Kristus hev ishovnam wowonam. Wo monglava yimba os eishovna, Polva ambo oiwonam vinvna yemba, nonamba himba yemba wonavnamba, wo ishovna esvema moamba vevandnamba, nonamba ehallava diva avnamba. Himba os ningvna, kava mendah av hona pethanindna wevsana. Dawonam heva si di himba kana moamba hillivav hev, nonamba kava provavpa. Heva os kava yemba indkumbimba ishunilmba vinvmoa, lou vinilmba. Kava av pethara. Wo heva os kava daos ohovmoa, osva temba pethanindva daos ohovpa.

Kava daos ohov, vevra, nona manana manana, memba pethanindva nonamba daos ohovpa, owai. Pinamba ovlamandva daosriniva Sesoanamini phov. Himba Sesoanapopol nalohv, wo noi tuploihapuv vevav ungundna pueilva. Memba osm, kava indhanana nengavnangva kuvhoawol vinv, hona pethanindna nengavnangkoklam. Wo kav vera, manam manam kuvhoawol vera, ten noinda indhanam eiswol vevm, nom kuvhoalm vev Sesoana nowolm. Kava av no nengavnangrava, wo os wohviv, osm indkumbioa engalmoa Kristusmoa. Kava doa lihra aevulv, hukum vewolalmba indkumbimba diva, nomba temba himba engmba owai vevpa moanonoa besalmba. Wo heva os kava yemba ninginvpa, mimba yem, osm temura keknam wohengvm.

Yeoa kana moamoa beswonam lesvhueiu, memba yimba pevpa hillivpa. Wo himba nomba osva nengallava, kava lehra tanam keknam lohv Kristusna, wo heoa osoa nengra, os Polva eva Kristusnata, os men ka lohvm. Memba tanam, osva kava ishunv yemba musera honamba andramba, memba kamba mendekliva daswolnamba. Heva os himba daswolna hevna andrava kamba, yem lunikings vewolalm, yemba indkokla vewolalmba owai. Wo noinda osva kava si lou vivavmoa, isholmba, kava wohvivra. Heva os kava yemba ovunv, ata ye ningvav, os himba ambo tombaiva novol vewol velohv, osm noinda pekmik vevra Kristusnind Korinnindoa.

10 Monglava indhanamba os eishov, Polnamba tombaiva hevm nitput vev andralnonoa, hillivpa mendeklinonoa. Wo heva os himba nonamba pimba wonavnamba, himba ambo oiwonam vevna. Wo ishovnamba moamba, no moanamba indhanana indmba putrombol vinvnamoa. 11 Heoa nunglira honamoa os, kava aevulvmoa diva hemongova daipotava, wo kava novol viv honamba moamba tombaira. Heva os nonamba kava si diva wonavrava yemba, kava si novpa wuleihinvav noi mongal andrava, ten pev nunglivm kana tombaira.

12 Kava owai, ningvmoa, mongawamokot velmba sna indhanamongova, himba temba osva ningvpa, kava lehra mendekli lovahv. Kava kavmba lehwol ovuvmoa hena wevsanamba. Himba hevmba lehwol vivna hevna wevsana, wo himba hevm lesvhoawol viv hevna wevsana, osm snana hevpa kava av? Wo honamba nungliv, os himba owaimomolmba mana vemamba hillivnamoa. 13 Heva os kava owai, kava kavmba wi vewol ovuvmoa no andrarava, temba ambarava ehallava lohvpa, nomba temba kamba vrahunnamba, velmba. Kava si hoanavho vruwul iangavav tokwonam, kavna wi vewolalmba no andrarava, temba Sesoava daswolnamba kamba. Wo hona andrava hilvnisv kana andrava yemba Korinnindmba.

14 Kava kavmba mindnamba wi vewol ovuvta. Heva os ombamba owai, kava doa doara wulambna yeindamba besal nemelmomba Kristusnamba. 15 Kava kavmba wi vewol ovuv, no andrarava, kava temba venamba. Kava kavm wi vewol ovuvmoa no andrarava, mongnindva temba vivnamba. Kava os ningv, yenamba undnahonamba almba si yunalm wohsuvewinvav osangas. O kav vei, os ningv, yimba si engla wulkusinda kana andramba, osmba mindnam suvengara vavawonam. 16 Kava ningv, eisholm besal nemelmom di no kembellam, ten yena meissis eungu vinvm. Kava owai ovuv, wivemba no andraramba, temba doava vipieinamba indhanana monglana kembellava.

17 Wo heva os kava os nengv, mendekliva os ona,

Indhanariniva hevmba wulovongovrava, heoa mama wulovongovra mendeklimangas. a 
18 Nomba snamba owai, himba temba osva ovpa, kava besalnonoa, heva os mongomba mendekliva wivetava, henongas lehrava mendekliva nihilva wulluhv besalva.

Copyright information for `WRS