2 Corinthians 12

Moainal Awothowol Polna Sesoanamini.

Kava mendah wi vaomana vev kavmba, heva os kava os nengv, yemba si kolvrowol vevavmoa, wo heva os kava men os ov inungpunung, eva poaitamoa mendeklinamini. Kava lihav mongom indhanarinimba, temba avpa Kristusindava, hemba waivolna senakembellam. Honamba nonam mara os venama, tahonmba doa 14pelara vendhawulangana. Kava nomba tit vev, osva es heva hev nihna gavnami, ora inungpunungra gavna. Wo heva os Sesoangas nonorava av. Wo kava nonora lohv, osva no indhanarinimba Sesoava waivongana senakembellam. Kava nomba tit vev mendah, osva es heva hev nihna gavnami, owaimi. Heva os himba wohhelwolvna manam manam temura nomba, moamba hevm besalnonoa, indhanariniva moakus ovavmoa, eva ovuv, isholmba.

Kava ata wivevav sna indhanariniva temba nomba. Wo heva os kava kavmba ata wivevavmoa, heva mama kava os ovov, kava mendekliva lohvmoa. Wo heva os kava nengtava, kavmba wivelmba, kava ishovavmoa, osva ora, daimungil. Kava vevavmoa daimungilmsnamba, manara noinda kava ishovram tanam moanonoam. Wo heva os kava kavmba ata wivevavmoa. Kava nengv mindnam, osva indhanaoa os beswonam ningminivra kamoa, nom manimani ten hev vev, nunglivm kam, eva hillivm, nom ten kav ishovm.

Wo heva os kamba eisvavmoa mindnamba, honindava manimani memba besalva, kamba novpa wolaihamnavnamba senakembellava. Manara, nihsesoava kava ahalvna snamba i, Sesoa kamba vraohnamba. Honamba kinmba yunam Setanna andranindrini. Wulnaonglaprana, kam nihsesoa venalm, wo eva ollalm kam, osnapenam, ata homeis eisil avm. Kava osahmanana mendeklim samblamongolm, hevna kinmba vramnalm kanaminim.

Wo heva os mendekliva kamba omnana, owai, kanamba wavrava doa lehra lohv yeindava. Nonamba yemba oivovhoavrava, wo kavna andral yeindava tavra. Wo noinda kava mindnam wohindk vethav kavna oielva. Manara, Kristusna andral pomsnamba livra kana emerava. 10 Wo noinda osva kava wohindk vethav, honanamba memba kava avpa kinnamba, indhanamba kamba vinivpa sahonamba, wo noi sna kin, sna kin, temba kam promnavna. Manara, manimani memba honamba Kristusnamsna. Wo kava wohindk vethav, manara noinda nonamba kava kinnamba avnamba, wo kava tanamolnam avna keknamangas Kristusnapopol.

11 Kava doa ishoi daimungilmsna. Wo heva os ye kamba tuho ovrivna, velmba. Yimba noi temba, ye si ishumnivra manam manam besalmba kamba, heva os owai, noinda kava kavmba wivev. Tanam kava ambo mana vemakola, wo heva os nomba moalamangnind daspolva yenamba, kava hemba helwolvmoa, ka hemba pingapiha vev. 12 Nonamba kava yemba nemetva wonanamba, kava vevna, noi novna nunglira, os kava moalamangnindrinielm lohv, inethalm, novnam nonglalm, eva mendekli andram. Wo kava vena honamba manimani moahui, kava moamba ishovnamoa kinnapenamba. 13 Wo noinda yimba doa dumbna, mani eva ata shalohta, os ten mongla Kristusnind dumbvnam kanaminiva. Venamba, mongal indanamba, kava kinmba kavnamba holothunnamoa yemba. Kava yena diva ondumbunnamoa. Yimba honamba osva ningtava, himba indkokla vevna, yeoa maivithu kanamoa.

14 Ka vena, doa seilm prowolna, wo henga kava ten prolm vev, yemba nongalalmba. Wo kava si kinmba holothunvavmoa yemba. Kava mana vemamba ninginvmoa yenamba, kava yem pevm und vewol vev. Yimba nonora av, otovotalva snakandalva kokolma vinvmoa hevna aralavalmba. Aralaval heva kokolma vinv hevna otovotalmba. 15 Wo kava doa indk vethav, daswolalm yem honam, men kav yem ieinvm. Kava eva si kavmba nihnahonam yemba kihpieinvav. Kava yemba und vewolallava mindnamba, si yimba und vivrami kamba espeta?

16 Memba ambara ambo lohv, osva kava yemba kinmba holothunnamoa. Wo heva os yimba os ningv, kava gekala owol vev yemba, wo oslelv monam dasalm, yem kekaiv velm. 17 Wo es hevpa kava yenam manam manam nom dumbunilm unnama, a? Owai, yimba nonora av, kav venamoa osva, temba wolapra venamba indhanamba yeindamba, es hevpa yem daswotalmma a? 18 Kava lehrava sahmanana Titusmba, wolaihaprinilm yeindam. Wo eva kava mongom pivna mongawa andranindrinimba wolaihamnana Titusm, epralmba. Titusva yemba sahonamba vilengalvnamoa, es hevpa venama himba a? Owai, yimba nonora av, osva kava Titusm waivena, Sesoasongolmba engalmba, wo wevsabesalm waiengvna yeindamba.

19 Wo es hevpa yimba os ningvma, Polva ambo hevm dandna ovrev? Owai, kava Kristusna, noinda kava Sesoana novrava ishov. Yimba einv kana sehelnonoa. Wo manimani memba kava nonamba wonvevpa, kava wonvinv yem, osm noinda hevna kelsra ara. 20 Kava vei honamba, osra kava pem vevna, osra kava nonamba provrava, yimba si vivrivmoa, nomba kava ninginvrava yemba, osmba velmba. Wo kava vevramoa, nomba yimba ningminivpa kamba, osmba velmba. Wo kava vei, pem vev, osra yimba monglava si alhuvra, musk vivra, wusapramana vevra, hevm ahalvamana vevra, moakokla eishovra, inevoskamoa eishunvra owalm, aengsatanda ovongovra hemba, wo eva yimba si indkumbi viluwul lollohvra dandwonamba.

21 Kava pemba vev, osra kava nonamba hengava si prunvavpa yeindamba, kavna Sesoava kamba si loutov plothomnavav yena novra. Ora, yimba pelthasambaihana honamba andrava. Ka si homeis duus vevm hindm, nom ten hevna indkoklanahonam avm. Ka homeis si duus vevm, osra ora, himba owai, hevna indmba weihaloh vewol vivmoa, wo sungeipilalga vevmoa hevna ongariskuirava, eva noindava manimani temba hevpa louwolmba vivnamba.

Copyright information for `WRS