aAisaia 49:8
bWok Pris 26:11-12
cAisaia 52:11, Esekiel 20:34, 41

2 Corinthians 6

Kava andrava Sesoamongo viv. Wo yemba kava os ishunv, manam yimba nombolvhueivav wavrava, nomba yimba temba dumbvnamba Sesoanaminiva. Manara, Sesoava os ona,

No nambainam kav ten onam, kava hillinvna yenamba sembayangmba doa, wo kava engla holothunna yemba, hengava onbana. a 
Kava Polva men yemba os unv, men honanam, daipota men. Nomba nambaiva, hengamba nembalmba, daipota men.

Kava ovov, osva mongova yimba vravavmoa kinmba kana andranahonamba. Wo noinda osva kava mana vemava vivmoa ombamba, osmba si mongova lihpa vrevramoa, Sesoamba undnahonamba lohmanalmba. Wo heva os manara manara kava nov wuleihinv yemba, osm kava Sesoana andranind. Kava hona monanangas andra vivna, eva kava snamba pepeh ovrivmoa kinmba, nambaikoklam, eva kinm mendeklim. Kamba vevna, helvawol vilangavna, eva pingasuv vilangavna buiduvra. Indhanamba moamba osivrivnamoa, wo kamba helvawol vivna ambo nis. Kava keknam wohandra vivna, wo kava vivna, innem tit ovrivna, eva ninm.

Wo honamba memba, kava osm vivna, kava Sesoana andranind, sna undna, Sesoa hev ten vrevm. Eva kava dendalangas av, Sesoana nowolna av. Kava mana vemanilmba lelnamba wusapramana vevmoa, owai, kava beswonam nesmos vewol vev indhanamba. Kava Sesoasongolnapopol av, tanam und vewolalna. Kava tanam eishov, Sesoana keknasowolnapopol. Sesoava doa kamba kilumbshuawol venamba, doa hev kamba daswolna mana vemamba daosriniva, osva vena, nihananglam eva sihananglam, kavmba nonamba dandna vewolalmba, loihangalmba manam manam sahoklalmba.

Indhanamba monglava kamba okolawol viv, heva os monglava indhanamba kamba lou pelhola ovunv. Monglava indhanamba kamba besalmomba eishunv, wo heva os monglava indhanamba kamba moamba sahoklal eisho vruwuleinv. Monglava indhanamba os eishov, yimba moangakalamoa eishov, heva os kava moanonoam eishov. Kamba beswonamba lihawol vivnamoa, heva os kamba indkumbi levrapiawol vivna. Kava snal, oi indhanarinim dahalm vev, heva os owai, kava mendah novkaka lovahv. Kava wahra aevulv ambo, heva os kamba helvakomo vivmoa. 10 Kava mindnam wesuwosna avna, wo heva os kava elsusva losnamongas vivna. Kava owousra lovahvna, wo heva os kava indkumbimba wohlehra vethavna, undnahonamangasm keknam alm. Kava ambo ahalohvna sena mana vema kethawolhui, heva os owai, tanamolnam manam eva kava ata seihvta.

11 Yemba Korinnindmba kava doa bambanam musera ambo ishunna. Kava doa tuvmsna velaihinvna kavna indmba yemba. 12 Kanamba nesmos vewolalmba undnahonamba yemba owai, kivreinvmoa. Temba yimba pev kivrawuliha vriv, pevna und velmba kamba. 13 Kava ishunv yemba, os maim oi, kavna otol. Vimnu kamoa, os ka men vevm, velaihawol vimnu pevna indm kam.

Manam Yimba Patvunvav Puehalnindmba.

14 Yimba sna indhanamba owai, temba nomba keknamba undnahonamba amba owai vivpa. Wo noinda osva anvema hem petheinvav? Vei, besal, eva sahoklal mongawulmba sithawolvmoa owai. Okomba sia mongawulmba evevmoa owai. 15 Wo es eva osva vera, Kristus eva Setan evevravav moamba? Wo es eva osva vera, Kristusnindrini eva puehalnindrini evevav mana vemava? 16 Anmundvema ata tihsongom okolowol vivav. Owai, manara piv pivva men Sesoana deuvpa ambo av, noinda pioa Sesoamangas okolalvohra. Os ona Sesoava,

Kava si wonavra hemba, wo wonandra vev hemba. Wo kava si einvra hena Sesoalm. Wo himba si avra kana indhana. b 
17 Mendekliva os ona, pewolehawol viu no indhanamoa, wo yeoa pevhopolmoa vivm. Tuhviv manam yimba mana vemava, nomba temba indkokla vevpa Sesoana novrava, wo kava si yemba sowotvav. c  Kava si einvra yena aral, wo yimba si avra kana ombna mona, mendekli noi ten lohvm keknamangas noinda manara manara, himba os ona. d 
18 

Copyright information for `WRS