aBuk Song 112:9

2 Corinthians 9

Korinnindoa Kuldumbvm Nomoa, Temba Kristusnindilmba Avpa.

Kava mindnamba nengnamoa, novol vinilmba yemba, osmba honamba kolvrowolalmba Sesoana Kristusnindmba Yutiaprovinsrava. Yimba doa doara undva vrina, velmba. Kava nengv, os yimba kolvrowol velm viv. Kava yemba wivewol ovona honindava Masetonianindna novrava huiva. Kava os ishunna hemba, yimba Kristusnind Akaiaprovinsnindva, yimba doa plasra avna, os ten no tahonnam vinam. Wo undva yenamba luhunv, dim among velmangas, doa mendekli wohvina henamba Masetonianindnamba, huiva ambo lihra aevulv, daswolalmangas. Wo heva os men kava wolapra vinv kavna mongawa andranindmba samblamong indhanamba yemba. Kava nengv, si homeis kana wivewolmomba yemba ombam ambo polohvav. Kava lehrava yemba os ninginv, yeoa lihra aevulvm, os kava ovna, yimba si os vivav.

Kava yemba si engalpravav, wo monglava indhanamba kamba patvmonatava Masetoniariniva, wo osva yemba nungeillava, ora, owai, mendah lihrava avmoa, kamba si lou vinvav osrava. Wo eva yimba si loukuk vevavta osrava. Wo noinda kava nengvna, osva kava si velahtavav hona kavna mongawa andranindmba samblamongomba, ambanilmba yeindamba hesna, os kava provav. Himba si di yemba kolvrowol vivav, dimba wulkusolmba, yimba temba ishunnamba. Wo nomba diva si doara meilna velohvra, nonamba kava wonprovrava, wo noi diva si ten pev ningvm, daswolalm, nomba diva owai, snamba yimba wind vevra, daswolalmba.

Keknam ningvm honam, indhanariniva espetava wolallava, si espeta psewol vevav. Wo heva os indhanariniva mindnamba wolallava, si nenv kevravav hemba. Henoi henoi os dioa wulkusovm, osra, mana vemava himba nengallava hevna undnamba, moang vinilmba. Himba manam sambla undva vrowolvav, nonamba himba wulkusovrava. Wo heoa ambo owai wohvera, daswolalmoa, manara noinda hemba ambo nengnam pevrapetheivna, wulkusolmba. Sesoava nom indk vithinv, ten henoi losnamona wulkusovm.

Wo Sesoava hemba si daswolvav mindnam awothowolva, no andrara no andrara, temba hevpa vildengu vevpa. Wo yimba si osrava manam eva seihvav, yimba si nosra avra. Noi si yimba osva vevra, moang vilenginvra besal andraram manam manam. Men novol velohv Sesoana doaramini tombaimora,

No indhanariniva himba esvema ambo daswolvna innehuinindmba, os maim ovna, indhanarini aombku kuku vev. Wo manimani himba nomba vevnamba lehrangas Sesoana novrava, wo noi movolva si kethangavav, osmba yunalm yunalm, kikvehui. a 
10 Sesoa memba, he daswolv onolnanamba indhanamba, wolalmba osoramba. Wo he daswolv innemba, mengnamba hlalmba. Wo Sesoava si daswolvra yemba mindnam, nomba manimani yimba nomba ningvrava. Yimba si nona nosrava avav, wo osoa ye vevra, owapevm nona akol vevram. Yenamba wevsava si osva beswonam luhunvav. 11 Sesoa yemba si mana vemava daswolvav, osva manam eva yimba si seihvav. Wo yenamba daswolalva, memba yimba innehuinindmba deiswilvpa, doa esvema phuni, Yutanindna Kristusnindva umnilmba Sesoamba, osva yimba lehra.

12 Wo noinda osva hona andrava memba yimba vivpa, wohkolvrowol vev Sesoatindimba, nomba himba muemb vivpa. Wo eva wulprov mindnam, omnalmba Sesoamba, osva yimba lehra. 13 Hona diva memba yimba wulkusovpa, memba nunglinilm, yenam undnahonam keknam alm. Indkumbi Kristusnindva si okulivra Sesoamba manara noinda. Himba si okulivra Sesoamba, noinda yimba engiv besal nemelmom Kristusna tombaimom, ye os ovm, kava undnahonam keknam lohmanav. Himba si okulivra Sesoamba, noinda yimba nis wonmong vevm hemba, eva monglam indhanam. 14 Wo nonamba himba sembayangmba vivpa, himba si ningvav, osoa kaoa vira Korinnindmongo. Himba si honi vrivav, noinda mendekli wavrara, noi ten Sesoa daswolnam yem. 15 Pioa olohmanara Sesoamoa, os yimba lehra, wavra vewollava, nomba temba hevm besalnonoa, wo noinda osva pimba es eva ishupieimnivav hena moamba.

Copyright information for `WRS