aNamba 16:5

2 Timothy 2

Timoti, Yeoa Besal Valgonindrinimsna Loho Yesus Kristusna.

Yimba kana ombolnihilnonoamsna lohv. Elsus yeoa wohlohvm Yesus Kristusna wavrakolana. Vena, pev eva annind annind doa yimba hillina, nonamba kava numhowol vevnamba. Wo eva yeoa no moana numhowol vevm monglamoa indhanamoa, pev ovra, memba lehra himba honamba lohv. Wo himba eva osva vivrava, owalmba nona eishoraohvra.

Yeoa keknam monglaoa dawoho hona andraoa, kinmoa gualmoa kamongooa. Wohvevm, os ovra, Yesus Kristusna valgonindrininonoa. Valgonindva viv, osm indk vethara kana kuwuloa honinda, wo noinda osva himba hevna nambaiva pilpiavmoa ombamba, osva temba monglava indhanamba vivpa. Wo eva osta, nomba windetatanonoanindriniva dandwonam alahmana vev, himba temura wohengvra moamba, osmba ka kuvhoawol vera. Owai vellava, si himba owolakohavav, hevna topi moainalmba vralmba. Wo eva osta, osondranindriniva himba nomba lotholohollava osondrarava, henoisna miva si nevra nomba innemba, temba hevpa wolanamba. Honamoa keknam nengvm, memba honamba kava ishovpa. Mendekliva si yemba pueuvelavav, keknamba nengalmba, osmba manam manam temuramba levrapivongolmba.

Elsus nengaomanavm Yesus Kristusmoa. Himba lohv Devittindirini. Yesusmba dahanamba boasna, wo himba henga phona pokamariniva. Honamba memba besal nemelmoa honana kava numhowol vev, wo kava kinm alhv, noinda no besal nemelmora. Eva osva kamba ningivna wenamba kelsombovhonindrinimsnamba. Wo heva os Sesoana moamba wenamba ningilvmoa.

10 Wo ambo heva kava kavmba piapahavra otollinimsna, vralmba kinmba. Kava wohvev honamba, osra nomba Sesoava temba kikih vewol venamba hevtindilm, heoa beswonam ara, nona Yesus Kristusindaoa. Wo himba si avra hemongova beswonamangas yunalm yunalm.

11 
 • Moamba memba tanamolnam,
 • Pimba dalvrava hemongova, wo pivva si osoa henga hemongo aevulvrata mongawulm.
12 
 • Heva os pimba sambla undnamba amnatava, omnalmba hemba, eva himba si os sambla und verombwolvrata, pimba unilmba.
 • 13 
 • Pimba keknamba undnahonamba amba owai vetava, himba hevpa si yunalm wohengvra hevna moamba, manara noinda himba hevmba es eva dasalmba weihaloh vrevra.
 • Timoti Yeoa Andraoa Keknam Vevm, Sesoana Andranindrinielm Loholm.

  14 Hona moaoa yunalm osangas wohlotholohvra, wo ongawolvm indhanamoa Sesoana novra, ata alhuvm ombamora homeis. Sna moarava alhollava, nomba moamba owaimomolmba mongomba kolvravavmoa, nomba ambo indkokla vewol vev, nom henoi ten hillivm. 15 Yeoa hevm besal andranindrinielm lohvm, wo nomba Sesoava vravra, eva pevmoa wohwiraohvm nihnahonam Sesoam. Andranindrini ehlapuvral loho, snal os owai, louva hemba eilh vrevra hevna andrarava. Sna andranindrini loho, noi himba vevrav moanonoava besalmonamangas.

  16 Indanam ehalla vinvm nonapenamoa, himba temba ningewol pawolmomba sislia vrivpa. Nomba sna moamba si indhanamba wonsihavra esvema Sesoanaminiva. 17 Nomba moangakalamomba si pomsna selelevhoangavav, os maim ora, uvavul nihmerini. Himeneusiva Piletusiva sna indhanarinisambla elohv. 18 Himba moanonoava doa doara pelmai evethana. Himba os ohona, indkumbiva indhanamba doa phosohna pokamariniva, hengava sismba si phosohvavmoa. Wo no sambla indhanamba indkumbina undnahonam keknam almba paslasal vewol ohovunvna. 19 Wo heva os Sesoana bolvol boalgalva osangas wohlotholohv keknam, wo moamba honamba di noinda novol velohv boalgalsra,

  Wo mendekliva nongalv, osva ov, himba nomba memba kana. a 
  Wo eva osoa novol velohvta, indkumbiva nomba temba osva uvpa, kava keknam amnav mendeklimba, doa heoa wuleihivra sahoklamoa.

  20 Di mongo deuvmendeklira wo manimani nomba nalohvpa, hevm nonangas vewol vina golna, silvana. Wo eva monglava nona vewol vina, vena, tina, eva sembpethana. Wo nomba dumbvpa monglava, heva mana vema mendekli andraramangas, ombandraramba noi mongla dumbv, honi dumbv tina, sembpethana. 21 Himba nomba hevmba posvetava nemelalmba no monakoklariniva, hemba nomba si osva moainal mendekli andrarava waisaivvav. Wo himba si dendalva ora lohvra, wo mendekliva si osva hemba ovovravra andraramba. Wo himba si ambo plasra lohvra, besal andramangasm velm.

  22 Wo noinda osva yeoa ehalla vevm, no nengavnangkoklanapenamoa, temba vrivpa tendotowondva. Keknam lehvm, honana loholm, beswonam alm, keknam undnahonam loholm, nesmos vewol velm, eva windewonam alm. Honana loho, mongawulm moakot velm hindmongom, nom ten noi he sembayang vinivm mendeklim, mana vema hem sahoklal kethawolhui. 23 Wo manam yimba hillinvra no ningewol pawolmomba. Manara, yimba nonora av, osva sna moakoklarava os ovona, si verava, mendekli vera daosmolm. 24 Mendeklina andranindrini, manam yimba velanongla vewol ovovav. Yeoa luhunvra besal indhanariniangas indkumbimoa. Yeoa lohvra besal guruwolmangas. Yeoa indhanarini windelalm wohlohvm.

  25 Mendeklina andranindrinioa ambo taivwonam numhowol vevra hemnomoa, temba himba yemongova hona moarava ahnamba lovahwolvpa. Sesoainda ambo temba lohv, heva hev verava, ora weihaloh vewol vinv indm, osm saivra moanonoaram. 26 Setan doa engla sheinna hemba, wo newond vewol vena, nom velm manam manam, hev ten nengvm. Wo heva os himba hengava moanonoamba nengvhoallava, himba osva hevmba kilumbshuapravav Setanna newondriniva.

  Copyright information for `WRS