aAisaia 54:1
bStat 21:10

Galatians 4

Olhmoa Ombandhanindna Eva Ombolnonoana.

Kava isholm vinv yemba honam, mongalva ombolva lohmanatava, henoi si aralnapuwulva dombvav wohva, mendah vev hevpa, himba mendah os lohv, maim ui, ombandhana andranindrini aralna. Manara, no otolliniva hevpa iavmoa aralnapuwulva. Heva os mendahva no otolliniva vevrava, heoa beswonam hellevra nomoa indhanarinimoa, temba pusvundthoanamba aralva, hemba vevralmba. Doa verava, nonamba no otolliniva mendekliva lohvrava hevna velgonamba, osva temba aralva doarava onamba, doa daipotava himba hev wohvaohothovav manam manam aralnamba.

Kava Yutanindva eva osta. Kava osva ana otolmsnamba. Kava os ana, ovna, tihsongona ombandhana andranindilm, wo noinda kava wohavna kavna wevsa ambarininamba. Heva os nonamba Sesoava nengvnamba, Sesoa doa hevna ombolmba wolaihaprana petharamba. Hena ombolmba Maria lengna, nonamba mendah lohohmomba kamba Yutanindmba sising viavna. Wo heva os no ombolva wohengvna lohohmomba. Sesoava honamba osm vena, himba kamba muehrombol vena hevelm. Noinda daipotava lohohmomba kamba sising viavmoa. Henamba undva osm lohvna, heoa kana towand ara.

Wo daipotava pivva Sesoana towand av. Noinda Sesoava wolaihaprinna ombolna meississongolmba piindamba. Wo no meississongolnapopol pivva osva uv, ara, ara, ara.

Polva Mindnam Duus Vewol Vevna Galesianindmba.

Wo noinda osva daipotava yimba ombandhanamba owai, yimba Sesoana otol, wo Sesoava si yemba os wohvinvav, ten hev wohomnanam Apraham, noinda yimba hena towand. Manara, yimba snaundna av. Seilva doarava yimba Galesianindva owai, tit vinivna Sesoamba. Yimba einvna andranind tihsongona, temba nomba owai Sesoanonoava.

Heva os daipotava doa yimba nonora, osva tanam Sesoanonoa. Tanamolnam memba Sesoa, himba yemba lihawol vev. Wo hengava manara yimba patvmonav no lohohmomba, nemetva temba yimba engvinamba ombamba? Wo henga yimba alm vevma andranindilm henonamba? 10 Yimba mendah wohengiv nomba moainalva sembayangmba, weis nemelmba mendekli sembayangmba, eva tahon nemelm. Memba Yutanindna wevsa prunv osva. 11 Kava yemba pepeh vewol vev. Kava duus vev, noinda kanamba andrava dihi yeindava doa wohpilpinna.

Pol Unna, Kava Yemba Pepeisha Vewol Vev, Osm Men Kav Lohvm.

12 Kristusnind, wo yemba kava suwmesna vuha vewol ovov, kava yemba pepeisha vewol vev, osm men kav. Manara, kava doara wuleihana doa Yutanindna lohohmomba, wo osva kava nilhakohavna, memba yimba avpa, nonamba kava yemba besal nemelmomba wulsiheinvnamba. Wo yimba seilva beswonam vrina kamba. 13 Yeoa ningvm, nonamba kava prunvnamba yeindamba seilnovrava, nonamba kava uvavulmungil. Temba nonamba kava yemba numhowol vevnamba besal nemelmonamba.

14 Kana uvavulkokla ambo yemba kinmba plothunna, heva os yimba kamba indkokla vrinamoa sahonamba, osva noinda kava gana. Yimba kamba wondewonam holvoreina, os maim una, mongo Sesoana ovsongolnindrini, ora Yesus Kristus hev. 15 Yimba wohindk vithina nemelmorava, wo kava os nengvna, yimba pevna novpa ata velarombol vitava, kam velarambreuhe. Wo no indk vethava hi yenamba daipotava luhunv? 16 Wo es hevpa kava yena ungundrini luhunvma, memba kava bambara vewol ovovpa yemba?

17 Hillu, nomba gurudaspolva temba ambo yemba newond vewol ovuvna. Heva os owai, yemba indkokla vrevna. Yemba osm newond ovrevna, yimba henga kamba pewolehawol vivra. Himba yemba osm vinvna, yeoa kamangasm wohpatvunvm. 18 Temba wevsava besal, osmba himba hevna undmba anahmana vinvra yemba, heva os henaoa undoa wevsaoa besalangas ilvahvra. Honamba osangas tanam. Tanam, nonamba kava yemba wonavnamba, eva nonamba kava yemba sandhalahangavnamba. 19 Kana otovotal, kamba doa kinmsna plothomnana yeindava, os ten ungevlim vewol vinvm, nonam otolm lengalm vevm. Kamba honamba si os vaomana venavav yunalm, verava, ye pevna kelsra lovahthara. 20 Kava os nengv, kava daipotava yem wonalm vev. Daipotava kava mendah tit vev, osmba mani si kava yemba vinvav. Pevm weihaloh vewol viu, osm kava yemba nesmoswonam moaivrawonam ambo ishunvra.

Olhmoa Hakarina Saraina, Aprahamna Ongalsamblana.

21 Monglava yimba mendah lovahalm vev Mosesna lohohmonam. Kam ishumnu, yimba nonora avma, es lohohmomba ona? 22 Sesoana tombaimorava os ona, Aprahamnamba ombolva sambla elohmanana. Mongona ombolna avalva andra unguvlirinielm ana, aslangolm. Mongona ombolna avalva yivelongolm ana, hevnamund andrahui unguvlirini ambo avna. 23 Aprahamna ombolva aslangova os lengna, men piv indkumbi doara tetwond vevm. Wo no ombolva yivelongova lengnamba, noindava doara omokalthamnanam Sesoava Aprahamba hev. Manara, nonamba mendah avalva phal avna, wo Sesoava Aprahamba wohomnana, yena ombolva si lohvav.

24 Memba pim olhinv olhmonamba. Hona ungevlirini samblava os maim oi, indhanam sambla moa waiomokalthowolv Sesoa hevna. Mongova moamba lohohmoa, noi Sesoa ten venam olora Sainai. Indhanamba nomba temba hona lohohmosingiva avpa, ombandhana andranindmsna indhana. Wo Hakarva olhinna pim, moa noi ten Sesoa Mosesm waiomokalthanam. 25 Hakarva olo Sainaim lehv Arepia petharinim, eva lihinv Yutanindnam kotam Yerusalem. Hona Yerusalemba ambo andra unguvlirini, eva indkumbiva indhanamba Yutanindva lohohmona andranind aiv avna.

26 Heva os mongova Yerusalemba senaminiva Sesoanamini, os maim oi, Sara yivelongorini. Himba pina aval einv. 27 Os novol velohv Sesoana tombaimorava,

Yimba Yerusalem ongorini, yeoa indk vetho. Yimba phal unguvlirinimsna av, yimba otolva towand venamoa. Heva os yeoa mindnam indk vetho. Yemba kelathamnanamoa doava, nonamba yimba otolmba lengalmba vevrava. Heva os yetindiva si mindnam avav, ye si kuvhoavav nomba ungevlirinimba tlatrinimba. a 

28 Kana Kristusnind, yimba Sesoatindi av, noinda hevna omokalthamora, os Isak ten nemet lohnam, Aprahamna ombol. 29 Heva os nomba otolva Ismaelva, men piv indkumbi tetwond vevm os, himba sahonam venavna Isakmba. Veiva, daipotava eva osta. Himba nomba temba undnahonamba amba owai vivpa, himba kinmba pim huhlinv, nom indhanam keknam undnahonam ten avm. 30 Es hevpa Sesoana tombaimorava ona?,

Pinganga viu no andra unguvlirinimoa hevna otolnahonam. Noinda ombolva noi yivelongona si vaohothovav manimani, aralva temba iavpa. Heva os aslangona ombolva si vaohothovavmoa mana vemava. b 
31 Kana Kristusnind, pivva aslangona towandva owai, pivva yivelongona towand, wo noinda osva pinamba andrava luhunvmoa, lohohmomba engalmba, osmba lehrava lovahvra Sesoamongo.

Copyright information for `WRS