Hebrews 11

Undnahonana Plalva Mani?

Undnahonamba osm uv, keknam amnavm manam manam, nom ten piv ningvm, Sesoa ten hev ovrahunnam pim. Wo undnahonam vei, osm levrapivolalm, nom manam manam, ten piv novna nonglam owai vivm, nihnamolnonoam. Indhanamba nemetva temba anamba, Sesoava indk vethinvna hemba, manara noinda keknam undnahonam avnam. Pivna undnahonara pivva nonora av nomba, osva vavawonamba pethava lohv Sesoana moara. Honamba memba, osm nomba pimba nunglivpa, vena mana vemana, es eva nunglivav.

Apelva keknam undnahonam lohmanavna Sesoamba, wo himba Sesoam tata wohwuweihamnavna, nonam sembayang venalm. Wo Sesoamba wohkanandhavna nihnahonam Apelna tatasowarava. Wo heva os Sesoava Keinnamba puehalla velahavna innesowamba. Manara, Keinva hemba undnahonam lohmanavnamoa. Wo honinda pivva osva wiyera av, Sesoava Apelmba os omnana, besal indhanarini. Apelmba doa doara dahana, heva os hena wevsava mendah pimba numhowol vawov.

Hevna undnahonara waivolna Enokmba senakembellamba. Hemba dahavavmoa. Wo hemba si nunglivavmoa, manara noinda Sesoava hemba doa waiwohgana. Hemba os waingana, Sesoana doaramini tombaimomba os ona, himba indhanarini, he doara vawovna, osmba Sesoava und kanandhav. Heva os undnahonahuirava, an eva vrevav Sesoamba, osva noinda undoa lothora, owai. Himba nomba prolmba vevrava Sesoaindamba, undnahonam keknam lohvra, wo himba keknam nengvra, osva Sesoava beswonamangas vewol vinv indhanamba, nomba temba hemba aslalvpa.

Hevna undnahonara Noava hellena Sesoana ongawolmomba nomba, osva manam manam mendah nonglavmoa. Himba wohengvna Sesoamba, wo bot mendekliva kueindinvna hevna ongatowondalmba, hemba lopshalmba. Osva himba museram amballam pethanindna wevsam wulphunvna, osva doa sahoklal av. Wo hevna undnahonarava, himba nilhavna sna indhanarinielm, ten lehrangas lohvm Sesoana novra.

Aprahamba keknam undnahonam lohmanavna Sesoamba, wo mongawa aong hellena, mongona petharamba galmba domba, Sesoava temba doarava wohomnanamba, vraholmba. Himba hevna pethamba wuleihalahaphona, himba hevpa mendah tit vevna, osmba hem kava gav? Heva os ambo undnahonara osva himba avna no petharava, Sesoa doara wohomnanam, wohvraholm. Himba diva os avna, ovna, ilonindrini, kembelnindrini owai. Himba avna lairduvra, wonavna Yakopim Isakim, himba eva noi mongawamoa evrena Sesoanamba, pethamomba.

10 Aprahamba keknam undnahonam wohnengvelowovna kota mendeklim, si noi wohlohvav yunalmba, nom Sesoava doara vena, nengavnang vrena, wo osoa eva doa wohvena nomba. 11 Hemba doa mundkola vevna otolhui, wo Saramba eva osta, snal eva ata otol lengla veta, owai. Wo Aprahamba hevna undnahonara Sesoava vrena, osm keknam loholm aralm. Manara, himba keknam nengmanavna Sesoamba, venalm, nom hev ten waiishovnam. 12 Hona indhanariniva mundkolalnonoa, doa hemba mura dahalmba vevna, wo heva os henamini phovna esvemava simbepolva, osva memba paiva ovrava lohvpa. Himba os av, os men engal, an eva sevelvav si, owai.

13 Honamba indhanamba himba keknam undnahonam amnavna Sesoamba, wo hemba os sihana. Himba dumbnamoa hona petharava, nomba temba Sesoava ovrahunnamba hevtindimba. Wo heva os himba os ningvna, kavna manimani si sewonam dawonam naluhunvav senakembellava, wo os indk vithivna. Himba os una, kava hona pethanindva owai, kava ilonindmsna ahalloholnindmsna av huiva. 14 Nonamba indhanamba sna moamba eishovpa, wo pimba nungliv, osva himba aslalv petham os hevelm, no pethava wohdihelinvav. 15 Himba hengava ningtava hona pethamba, himba henga lelga veta, heva os owai. 16 Wo heva os no indhanamba temba nengviliv besal kembelmba, senakembel. Noinda Sesoava louva vevmoa, osva sevra ovrivpa hemba, kana Sesoa. Himba doa pongvhueinna kembelmba hemba.

17 Sesoava Aprahamba os omnana, simbepolva yenamba si phovav Isaknaminingas. Heva os sismba Sesoava Aprahamba lehmanavna, osm ora kamba keknam undnahonam ambo tanam lohmanav? Hev omnana, yeoa pevna ombpovmoa mongawa powolamoa wohweisumblowomnora kam suwera. Wo Aprahamba osm ona velm vena, ten Sesoa omnanam. 19 Aprahamba keknam undnahonam os lohvna, Sesoava si pokamariniva henga wolaihaphovav hemba. Wo heva os Sesoava henga ollana hemba, hevna ombolmba kovhoalmba. Noinda pimba olhmonamba olhinv, osva tanam Aprahamba hevna ombolmba pokamarinimsna omnana hengava.

20 Undnahonarata nomba temba Isakva awothowolnamba, luhunilmba Yakopi Esauimba sewonamba. 21 Yakoppa undnahonam keknam lohvnamba, osra himba awothowolna Yosepna ombolsamblamba. Himba honamba nonam vinna, hevm dahavnam. Wo doa hevna alasra ku holothonamba, Sesoam sembayang venavna. 22 Wo hevna undnahonara Yoseppa ishunvna Israelnindmba owalmba, osva yimba si pulvovav hona Isippethariniva, nonam ongopievnam eunillam. Himba ishunvna hemba, osm, os viu kana keloa.

23 Hevna undnahonara Mosesna araravalva elengkomandhana hemba samblamong weisramba, os nonam lingvinam. Os enonglavnamba, besal hevm lingilv otolva. Wo himba pemba evevnamoa, king kuwulna moamba pilpikoholmba, nomba himba temba doarava wohtvnamba, helvakomo vewuvulmba tuendismba. 24 Wo hevna undnahonarata Mosesva lohna, os venamba, mendekliva venamba, ovunna, kamba sevra ovrilmba, osva king kuwulna molna ombol, Isipnindna. 25 Osva himba hevmba pusvundthoana, kinm wongoalm Sesoatindimongom, galmoa lohna monakoklaramoa. Himba nengvnamoa, wevsa sahoklalmba engalmba, wo nomba osmba ambo daipotamangas deswuhavra. 26 Hev nengna, besalva men loum vralm Kristusnam, eva dombolm wohm besalm Isipnindnam, owai. Manara, himba nomangas nengvnam, manimani ten Sesoa dembraholm vevm hevm.

27 Wo hevna undnahonarata Mosesva phona Isipriniva. Himba nengnamoa nomba king kuwulna daosmomba. Doa mongova nonglanamoa Sesoamba, heva os Mosesva keknam andrava wohvevna, os maim ovna, himba doa nonglana hevna novna Sesoamba. 28 Wo hevna undnahonara Mosesva laus vrevna Pasovatihmba, wo unna Israelnindm, yeoa tuvmoa tovol velanglalna vinu. Memba osm vevna, ovsongolnindriniva himba nomba sihavrava, ata helvakomo vevramoa yivaltowondmba Israelnindnamba.

29 Undnahonam avna, noinda Wan Aembulmba lovol vena, os maim ona, petha monam. Isipnindva eva himba lehalm vivnata, heva os owai, hemba nepola vilona. 30 Undnahonam Israelnindva keknam avnam, nomba pueilva Yerikoriniva os tetga vina. Seilmba boasna himba angavnamba, weisming vruwuvna amballava, mongawa mingu osva venamba, honpul noi tetga vepena petharam. 31 Hev undnahonam avna, Rahappa, himba monarini ambo avna, himba beswonam pepavena nongendwolnindrini samblamba, wo hemba helvakomandhinamoa no indhananahonamba, temba Sesoamba engamba owai vivnamba.

32 Hengava kava yemba monglamba moamba ishunvavma? Kanamba mindnamba nambaiva olohvmoa, yemba ishunilmba honamba, vei Giteon, vei Barak, Samson, Yepta, Devit, Samuel eva moashulnind. 33 Hevna undnahonara himba daosva ohomana vevna, osva hindmongo, hindmongo, wo hengas snapolmoa kuvhoawol vina. Himba noi vivna, ovna, memba lehra, wo osoa dumbvna, nomba Sesoava temba ishunnamba. Himba laionna lomengmba kulthoawol vinvna, 34 suwem mendeklim vuthoawol vivna, wo beswonam eva ahallohvna ovlakasnapenamba. Hemba oi vilovna, wo heva os henga kepel vovhoapravna. Diva himba daosva keknamangas ohovna ungundmongova, engilangavna.

35 Heva os monglava indhanamba dalvna, henga phosohvna, wo os hena avahumunilva hemba henga wulengu vevna. Monglava nengnam ambo nunguth vewol vivna, unvna, yeoa Sesoamoa nombolvhueiu. Ata yemba kava osrava nombolvhueivav beswonam. Heva os owai, himba ningvnamoa nomba. Manara noinda himba ningvna, kava si henga mindilva kavna nihna phosohvra beswonam. 36 Wo monglava losgoplala unvna, wo helvawol vivna. Monglamba wena ningewol vivnamba, buira wolasuv vevna. 37 Wo monglamba honna helvakomo vivna, wo monglamba hovrahovra kokowol vildavna. Hem vevna, ovlakasna helvakomo vivna. Monglava sipsipna memena tovol vevravna pikianalmba, noinda mani ata ovrivta. Himba innehuinind, hemba indkokla vewol vivna. 38 Pethanindva beswonamba hemba nungeilvnamoa, heva os Sesoana novrava he miva lovahv. Himba ambo ahallohvna, os sahalpetham, oloram, honmeram dom euvmona velm, eva pethameram.

39 Nomba indkumbiva indhanamba, undnahonamba temba amnavnamba Sesoamba, wo himba dumbvna besal nihilva Sesoana novrava. Wo heva os heriniva mongova vranamoa, nomba temba Sesoava unnamba, mendah. 40 Manara, Sesoava nengavnangva vrena, mana vemam daswolalm pimba besalmangasm. Wo himba si avav beswonam, wo heva os pimongo mongawulm, Kristusindava.

Copyright information for `WRS