aBuk Song 8:4-6
bBuk Song 22:22
cAisaia 8:17
dAisaia 8:18

Hebrews 2

Pimba Hengamba Lopshalmba, Hevm Mendeklinonoa.

Sesoana ombolva nihilva mendekli vrana, noinda yeoa mindnam ambo novnavhora engivm, nomoa temba pimba numha vrevnamba Kristusnanamba. Wo osva yimba si phopiavramoa moanonoariniva. Manara, nomba moamba, temba Sesoava pina tomonalmba ishunvnamba ovsongolnindnanamba, doa doara ambara levraholothunna pina tomonalmba, osmba tanam. Wo himba nomba mongova engmba owai vevna, hellelmba owai vevna, doa kinmba vrana nonalhrava, temba hevpa sahonamba vevnamba. Pimba honamba nonora av piv.

Heva os nemel moanonoava, pimba nonamba lopshalmba, mendekli hevm. Wo noinda osva tanam pimba si kinmba vrivra, pivva osva allava, ovra, owai, ambo gekala uv honamba.

Yesus mendekli hev honamba nemelmomba seilva ishona, monakoklarinimba lopshalmba, wo moalamangnindva nomba temba hemba hella vrivnamba, pim indkumbim wohlihalm vinna, osm hona lopshalmba monakoklariniva tanamolnam.
Sesoava eva hevpa os venata, ambaram levraholothona, osm tanam memba moanonoa, honana vena, mendekliandrana manana manana. Wo eva nona hev indhanam moainal wohdaswolvnam hevsongolnashara, os hev ten und wohvrevnam.

Kristusva Wohnilhakohana Indhanarinielm.

Sesoava pusvund venamoa ovsongolnindmba, kuwulmba wulvahalmba petha nemelmba, memba pivva nengviluwuvpa, owai. Memba nom dawonam petham, kav yem ten ishunvnam. Heva os himba hevna ombolm onengmanavna, honam andram velm. Ten mongona Sesoana tombaira moa novol velohvm,

Sesoa, mani kava mendekli avma. Manaram yimba popeng vewol vev indhanamba?
Mani wenokombawonamma yimba kamba desvhoana ovsongolnindna anglasingiva. Heva os yimba kamba mendekli nihilva vraohna, yimba kamba wulovongovna. Yimba slowothona manimani kana anglasingi. a 
Wo osva Sesoava slowothona manimani indhanana anglasingiva. Wo huiva vavawonamba, owai mana vemava ombamba lohvmoa, osva himba kuwulva wulvahunvmoa. Wo heva os owai, mendah pimba nunglivmoa ambarava, osva he kuwulva wulluhunv, nonamba manana manana. Heva os Sesoa doa Kristusmba pusvundthoana, hona andramba velmba, pina indhana indkumbina vuhera.

Tanam, nemetva ambo tovolahana hutewonam, Yesusva luhunna ovsongolnindna anglasingiva, nonamba himba indhanarinielm lohvna petharava. Heva os daipotava pimba nungliv hemba, king kuwulna gol topi holothov, pusamba vethalm, eva okolalm, manara noinda kin guanam, eva dahanam. Manara noinda Sesoana wavrara hemba noinda daheinna indkumbimba. 10 Sesoava manam manam hengas vena, wo hena hevelm wohlohv. Wo noinda himba lehra undva vrena, indkumbimba hevna towandalmba wonalm vev hevna kembellam hevna pusambanakambara. Sesoava doara undva vrena, osva Yesusva si indhanamba lopshavav, heva os hevpa si kinmba nihsesoanahonam vravav. Wo no nihsesoanamba Sesoava engla wuleihawolvna, henomba temba kuwulva deisumbingavpa indhanamba monakoklarininapenamba senakembellamba.

11 Pimba nonora av, Yesus indhanamba kekaiv vev, Sesoanangas alm, wo nomba temba kekaiv vevpa Sesoatindilmba, himba nomba yunam mongawapendarini. Wo noinda osva himba lou vevnamoa, sevelolmba hemba, osva, kana towandasla. 12 Hev Sesoa aram ishomnana,

Ara, kava si ishunvra no yetindimba yemomba. Kava si yemba okolavra kavna towandaslanamusrava, nonamba yetindiva yemba kusomnavrava, sembayang venalmba. b 
13 Hev vena, os unna,

Kava Sesoa aram hehga venav, nom hev ten kam ovlahamnanam, venalm. c 
Wo osoa hev vena, os ona,

Kava men otovotalmba wonav, nomba temba aramba kaindava sandhanamba. d 

14 Nom otolm maimba Yesusva temba unvna, mundilm tendona onganam, hevna nihilnahonam men avnam. Wo Yesusva eva hevpa osta nilhanata, nihilva snal ilohvna, ten he avnam nona. Himba honamba osm memba vena, hemba dahavav, wo hona monana himba indkokla vrevav indhanarinimba, henamini phov, osmba vev, os gav, os gav, indhanamba dalalmba. Himba nomba yunam Setan.

15 Yesusva indhanarinimsna nilhanamba, wo daha, osm himba doa kilumbshuawol vena hemba. Himba os avna, ovna, ombandhana andranind Setanna, manara noinda elsus himba pem vivna dalnapenamba. 16 Tanamangas ovsongolnindva nomba owai, temba Yesusva kolvrowol venamba hemba, heva os indhanam, nom ten Sesoam amnavm, Aprahamna undnamsna.

17 Yesusmba kinmba opramnavna osva i. Honamba mongal wevsava hena towandaslalmba vinvnamba, hemba eva os venavnata. Wo no kindava himba wohnilhakohana sembayang andranindna kuwulmsnamba, himba si wavra vovhueinvav pimba sahaposwonindmba. Wo eva himba si wohengvav Sesoana aralna moamba, nonamba himba andrava venavrava, memba andrava, kilumbshuawol velm sahaposwonindm. Wo osva Sesoava si hemba hengava wusprunvavmoa hevna sahaposworava. 18 Wo daipotava doa himba pim kolvrowol vev, men mana vemara eiswol vewol velm vevm. Manara, eva himba kinmba nihsesoanahonam vranata, wo newondmomba hemba sihamnana, osm noinda indkokla vera.

Copyright information for `WRS