aBuk Song 2:7
bBuk Song 110:4

Hebrews 5

Yutanindna sembayang andranindrini mendeklimba, Sesoava pusvundthoavpa, mongom nom indhanahovrinim, henom, ten andra vinvm, os vei, Sesoam, eva indhanam mongavhoralm. Wo nomba sembayang andranindrini mendekliva, himba dambroh vev indhanana innemba besalva Sesoam, wo eva tatamba wohwuweihamnav Sesoam, nonam indkoklam maisasa vewol vinilm. Nomba sembayang andranindna kuwulva hevpa eva ambo indhanakoklarini lohvnata. Wo noinda oiwonapetamba vinv hindmba, nomba temba himba titnamba indkoklava vivpa, wo eva nom manimani ten sahonam vivm. Hemba hevmba doa wohpelpena sahoklara, wo noinda himba alta sengsowarava tatamba wohwuweihamnav Sesoam, osm kana indkoklamoa maivethara. Wo eva hev vev, tatamba wohwuweihamnav Sesoam, osm indhananamoa indkoklamoa maivethinda.

Sembayang andranindna kuwulalmba, indhanariniva loholmba vevpa, himba si noinda mendekli nihilva wulluhvav. Wo heva os mongova indhanariniva himba hevmba pusvundthoavavmoa hona andraramba. Himba heva sihavav hona andrarava, Sesoana hevna moara, os ten Aron lohnam, Mosesna boasalal nemet. Wo eva osta Kristusva himba hevmba pusvundthoanamoa, mendekli nihilmba wulluhulmba, osalmba ovra, sembayang andranindna kuwul. Heva os Sesoa hemba pusvundthoana hev. Sesoava hemba omnana,

Daipotava kava os ov, kava yena aral lohv. a 
Wo mongona Sesoana doaramini tombaimorava Sesoava os ona,

Yimba sembayang andranindrini wohalm yunalm, sembayang andranindrini snal, ten lohnam Melkisetek. b 

Mendahva huiva petharava Yesusva avnamba, himba wenamona mindnam sembayangmba vevandnam velohmanavnam aralmba. Ona, ara, kam lopslaho, kamba dahavavmoa. Wo hena sembayangmba wohhellangas vevna, manara himba ambo os ona, Sesoa, kava owai, mana vemava memba yimba kamba velmba venavpa, ambo yeinda lohv. Yesusva Sesoana ombol lohvnata, heva os himba ambo kin guaomana vevna, nomba temba kinmba hemba promnavnamba, wo no monana himba osva vravna, kava wohengv arana moam. Wo os Sesoava hemba englava wuleihawolna, luhunilm pina sembayang andranindna kuwulmsna besalnonoava. Wo himba lopshav monakoklariniva hindm, nom ten henoi hem keknam engivm. 10 Osoa doa Sesoava aivongo vevna Yesusmba sembayang andranindna kuwulalmsna, sembayang andranindriniva snal, ten Melkisetek lohnam.

Yeoa Wohavm Keknam, Yemba Eva Osva Wiki Vewol Vivra.

11 Kava esvema tevlanamsna moamba ningiwulav honamba, yemba ishunilmba. Wo heva os owai, manara noinda es eva temurava velokusathivav, noinda yimba mendah oiwonapetam velokusa vilimbv. 12 Yimba doara Kristusnindilmba doa lovahna, osm daipotaoa yeoa numhowol vivm monglamoa. Wo heva os owai, yemba pevmba eva mongo heva prunvav, yemba numhowolalmba Sesoana mimirinina moanamba hengamba. Manara, yimba mendah hina av, nomba moamba vreinamoa. Noinda yimba mendah av, os maim oi, tetm vev. Yimba mendah limbina, innemba nelmba. 13 Mendahva temba monglava wekal velohvpa tetrava, temba mendah otol lipuiel englarinimsna. Himba mana vemamba wiyerava avmoa, beswonamba almba. 14 Wo heva os innennamba hindm, nom ten doa hevna velgona avm. Himba doa doara lehawuvmona vevna, levrapivolalmba, osmba besalm eva sahoklalmba Sesoana novrava.

Copyright information for `WRS