aStat 22:16-17

Hebrews 6

Yimba mendah hina av, wo noinda pioa wohweisvrelohra, wohksavhoalohra moanonoana, temba pimba weihaloh vewol vevav os, pivva pivna velgona av. Hengava manam pimba nomba moamba doaraminimba oningvhuvav, nemetva temba pimba lihalmba vinivnamba Kristusmba. Hengava manam pimba pupul vewol vivra moanamba, osmba meis hehara uwilango sahoklarinioa, noindava temba suwekembellamba gavpa, wo amnavm keknam Sesoamangas.

Manam pimba hengava nengvhoanga ovuvav, Kristusmomba pona posvandalliniva, eva nomba englava temba huhlinvpa, eva pulvolmba pokamariniva, eva si lovahvav Sesoana wetatmora.

Pivva osva vellava, temba os, maim oi, boalgalna milukulnamba doangas wosalohgav, heva os deuvpa wulundthoavmoa. Heva os pioa pivna kelsra lohvhoaprara.
Wo pimba Sesoava wohlundthoatava nonamba, pivva osva si pivna kelsra lovahvav.

Heva os monglamba indhanamba hevna velgonamba amba owai vellava, es eva si hengava hevmba weihaloh vewol vivav. Himba doa Kristusmomba hillina. Himba doa und kanandhaprana senakembelna awothowolna, wo himba Sesoasongolna av. Himba doa levrapivolna, osva snal besal Sesoana moamba, wo himba vreprana keknasowolva henamba hona pethariniva. Wo heva os himba pewoleihitava Kristusmba, owai, monamba lohvmoa hengamba, osmba nomba pelmai vithivra, beswonam avra. Hona wevsanamba himba vevpa, himba hev lopethav Sesoana ombolmba krusera henga, wo himba ambo louwolm vinivna temba osva Yesusmba indkumbina novrava muserava.

Monglava indhanamba snal av pethamsna, maim oi, po ten elsus lolohvm nosra. Wo no petharava besal innemba phov. Indhanamba nomba endhavpa osorava, wo noinda hemba wohlundthoavra Sesoana awothowolva. Heva os monglava pethamsna indhanamba av, soposalna weselposalva phov ilkokla, wo owai, pethakokla. Wo mani eva eukwonamma Sesoava si os ovav, mueisowa wohvera. Si indkokla vrevav Sesoava suwena.

Kana sehpuina, daipotava kava yemba honi kinil moamba vrahunv. Wo heva os kava os nengv, yemba si indkokla vilovavmoa honindava. Kava os nengv, osm Sesoava yemba nom si monakoklariniva lopshavav. 10 Sesoava indhanarinikoklava owai, himba besal, noinda himba si maivethinvramoa andrava yenamba, temba yimba viwul vevpa, eva und vivm pev hevm, noinda yimba hevtindim kolvrowol viv.

11 Kava indkumbim yemba ninginv, no mongawa andram wohviluwulkovolm, os ten pev wohavm. Wo yimba si tanam dumbvra vuhemba besalva, nomba pevpa keknamba undnamba ningvrava. 12 Kava yemba ninginvmoa, osva aivo viu, owai. Os vivm, ten noi avm undnahonam keknam ambo. Yimba indkumbiva si vrapravav, nomba Sesoava temba ovrahunnamba.

Sesoava Tanamolmoa Ovrohona Aprahamba.

13 Sesoava moamba ovrohvnamba nemetva Aprahamba. Mongova hengava avnamoa, mendekliva kuvhoalmba Sesoamba, osmba ata Sesoava hena nihilm osevratava, moam hevnam nonam pemokaltha ovrelmba. Owai, himba hevm osevrana, nonamba himba Aprahamba ishomnavnamba. 14 Hev omnana,

Kava tanam yemba ishomnav, kava yemba si awothovav, wo yenamba si simbepolva mindnam phovav. a 
15 Aprahamba indwonam osva amana vevna, nomba temba Sesoava omokaltha ovrenamba. Wo venamba, himba wohdombna, nomba Sesoava temba omnanamba.

16 Indhanamba elsus viv, osva mongona owalna nihilm osivrivm, henoi mendekli ten lohvm, nonamba moamba himba pemokaltha ovrelmba vevpa. Wo honinda osva liheiv, nomba moamba tanam. Hengava himba hoanavho vrivavmoa nomba moamba. 17 Sesoava hevtindimba lihawolalm vevna nom hevna moam, osm tanamolnam. Himba lihalm vevna, osm hevtindiva si dumbvav, nomba himba temba ovrahunnamba. Himba undva osm vrinv, heoa beswonam levrapivolla, osm himba hevna undmba weihaloh vrevavmoa. Wo os Sesoava pemokaltha ovrena, hev ten ovrahunnam.

18 Honamba mana vema samblava, es eva weihaloh vrowolvav. Sesoava es eva dasalmba ovov, nonamba himba ishovnamba moamba, wo es eva himba dasalmba ovov, nonamba himba pemokaltha ovravnamba. Honamba mana vemava samblava pimba numhowol evev, henoi men ambvm Sesoaindam, nouwalm. Himba deiswilv pimba, nengviluwuvulm, nom hev ten pim ovrahunnam.

19 Nomba Sesoava temba ovrahunnamba pimba, wo pivva mendah dumbvmoa, nomba snamba maim ora, besal besi wenahonam, wanda ten dembhapuv vewol vevm, botm nonapopolm pethalm. Wo pimba undnahonamba noinda keknamba endvpa, manara, wemba nomba kleihalohv kayensis tuvrava. Nomba kleihalohvpa diva moainalvhorava tempelduvrava senakembellava, memba osm, pimba Kristusm undnahonam keknam amnav, doa himba pimba kilumbshoawol vena pivna indkoklariniva. 20 Yesusva doa domba hesna pimba mi deisumbingana, pinavhoram luhunilm Sesoana novram. Himba doa wohnilhana sembayang andranindna kuwulalmsna, yunalm wohalm, os ten sembayang andranindrini Melkisetek lohnam nemet.

Copyright information for `WRS