aKisim Bek 25:40
bJeremaia 31:31-34

Hebrews 8

Yesusva Pina Sembayang Andranindrini Kuwulmsna Luhunv.

Men hona moana plalva lohv, memba kava yemba ishunvpa. Pinamba luhunv sembayang andranindrini kuwulmsna, wo himba doa ovhoana nihanasis king kuwulna vuhera senakembella. Pina sembayang andranindrini mendekliva andra vev Sesoana deuvra sena, Sesoana vuherava. Himba andra wohvawomnav deuvnonoara, sembayang venalmba, nomba deuvpa Sesoa wohvena, mongova indhanariniva owai.

Indkumbina sembayang andranindna kuwulna andrava luhunv, himba dambroh vev indhanana innemba besalva Sesoam, eva tatasowava wohwuweihamnavna, nonam indkoklam maisasa vewol vinilm. Wo eva pina sembayang andranindna kuwulmsnaoa eva os venarata Sesoamoa. Memba pinamba sembayang andranindna kuwulva luhunvpa, daipotava himba huiva petharava lohtava, ata sembayang andranindrinielmba lohtamoa. Kava ishov honamba, noinda huiva men mendah lovahv, sembayang andranindilmba Livaitindiva, himba lohohmomba engiv, indhanana innena tatasowanamba dambroh viv Sesoam. Wo andrava nomba himba temba vildavpa petharava, ambo lihvriv nom sembayangduvnonoam, ten senakembella lohvm. Wo nonamba Mosesva velmba vevnamba Sesoana lairduvmba sembayangdamba, Sesoava hemba ongawolana, omnana,

Ambo novnavhora vevm nomoa manam manam, yemba temba kava nethamnanamba nengavnangva diva doarava Sainai olorava. a 

Wo heva os nomba sembayang andranindna andrava, temba Sesoava Yesusmba vraohnamba, mendeklinonoa, kuvhoav nomba andrava, temba deiswilnamba monglamba sembayang andranindmba Livaitindimba. Wo eva ambo osoa, nemel moamba, noi Yesus ten wulprunnam Sesoanamini hevtindiram, mendeklinonoa, henga kuvhoav kololmba doaraminimba. Wo eva nomba manam manam, pimba nemelmomba temba wulprunnamba, wohkuvhoawol vev doaraminimomba. Osva verava, nomba doaraminimomba beswonamba pimba kilumbshuawol vetava, osva eva hengava manam nemelva oningvavmoa, owai. Wo heva os Sesoava doa nonglana, osva sahonam viv katindiva. Himba os ona,

Doa nambaiva mura prov, kava nonamba nemelva moamba vrevrava, nomba si luhunvav Israelnindm eva Yutanindm.
Si osva owai, ora moamba, temba kava ovrahunnamba simbehumunilmba. Nomba nonam, kav kleiha iphovnam hem englana Isiprini. Wo heva os himba nomba pilpikovvna, wo kava noinda hemba meisva haravhueinvna. 10 Wo dawonamba kava si nemel moamba wonishovav Israelnindm. Kava si velaheinvav kavna moamba hena mira, wo kav vera, si novol vewol vinvra hena indmera. Kava si einvav hena Sesoa, wo himba si avra katindi.
11 Indhanamba si owalmba numhowol vivramoa hevna aratindimba, lihalmba kamba. Honamba memba, noinda indkumbiva si kamba liheivav, eva snakolava avra, eva snamba bimbsnindva avrava yunalm, mongonamba si shamba lohvavmoa. 12 Kava si maikumi vewol vevra hemba, noindava temba himba sahonamba vivrava. Kava hengava si oningvhunvavmoa hena indkoklamba. b 

13 Sesoava honamba moamba os ona nemel, wo honana himba doaraminimba weihaloh vrena kololalm. Wo manimani temba kololva lohvnamba, andrava lohmanavmoa hengava hevnamba, doa hoai vilopiav.

Copyright information for `WRS