John 16

Kava ishunv yemba honamba, osm keknam avm honindaoa. Indhanamba si wolapulvo vevra yemba hevna sembayangduvriniva. Si nambaiva provav, nonamba himba nomba yemba helvakomolmba vivrava, wo himba si os ningvra, kava memba sembayang venalm venav Sesoam osva. Himba si os viwul vevra honamba, noinda himba owai, liheivmoa Sesoamba aramba, eva hev vei, liheivmoa kamba. Kava men yemba ishunv honamba. Wo nonamba honamba nambaiva provrava, yimba si ningvra, osva himba doara doa pimba unna.

Sesoasongolna Andra, Kristusnindm Suwemsna Tavra Kilihawolalm.

Yesusva mendah ishunvna, kava ishunnamoa honamba yemba, manara, kava nihra wonvevna yemba.
Heva os daipotava kava henga gav dom, henoi ten kam wolaihapranam. Wo heva os mongova yimba osahmanimoa kamba, osva hem yimba gav? Undva yenamba doara potra pihaprini, noinda kav honam ishunim yem. Heva os kava ishunv yemba tanam. Memba hevm besal, osva kava yemba sandhalahangav. Wo nonamba kava wohgavrava, kava si wolaihaprinvav kokoldombnindriniva yemba. Kava gamba owai vetava, wo eva osva si kokoldombnindriniva provavmoata.

Nonamba kokoldombnindriniva provrava, himba si os pethanindnamba ambaramba wulphunvav, vei, hevna wevsakoklam, eva monam, osm Sesoana novrava himba lehra wohavra, eva osoa Sesoana lesvhoawolallava. Himba indkokla vina, manara, himba kamba owai, keknamba amnavnamoa undnahonamba. 10 Wo himba si lehrava avra Sesoana novrava, manara, kava gav araindam. Yimba si nunglivavmoa hengava kamba. 11 Wo kokoldombnindriniva si novpa wuleihinvav hemba, osva Sesoana lesvhoawolalmba tanam lohv, manara, hona pethanindna kuwulva Setanmba, doa himba owolakohana wetatmorava.

12 Kava mendah men moamba ieinv, yemba ishunilmba, heva os owai, mani eva eskandma. 13 Wo heva os nonamba Sesoasongol provrava, himba si yemba deisumbi lohmana vevra moanonoaram, manara, himba hevpa wulav moanonoa. Himba si ishovramoa hevna moamba, himba si ishovra moamba, nongas ten hev hellevram, wo si ishunvra yem nom, mani si provav.

14 Sesoasongolva si kana pusambakambamba ambara levraholothunvav. Noinda osra, himba wulprovav kana moamba, wo ishunvav yemba. 15 Wo nomba manimani aramba temba iavpa, kana. Wo noinda kava ov memba osva, Sesoasongolva si wulprovav kana moamba, wo ishunvav yemba.

Yesus Unna, Seilva Yenamba Si Undva Potra Piheinvav, Heva Os Sism Yimba Si Losnamonamba Owovav.

16 Hev unna, doa mumra vev, osmba yimba si kamba nunglivavmoa hengava. Wo henanam henga yimba si nunglivav kamba. 17 Monglava hevtindiva hevm asahmana ungu vevna, esm hevpa memba Yesusva osva oi, mani wenokombawonamma, yimba si nunglivavmoa kamba, wo heva os eva mani wenokombawonamma, yimba si nunglivav henga kamba? Wo esm memba hevpa ongei himba, manara noinda kava gav araindam? 18 Wo henga hevm asahmana ovnam, esm hevpa osva oi, doa mumra vev? Kava levrapivolvmoa, himba nomba temba ishovpa.

19 Yesusva nongalna hevtindimba, ningv, sah ovralm honamba kamba. Wo doa hev unna hevtindim, yimba pevm asahmana ovma, nom men ka oim, os mani wenokombawonamma yimba si nunglivavmoa kamba? Wo henanam mani wenokombawonamma yimba si nunglivav henga kamba? 20 Kava ishunv yemba tanam, yimba si wenumbsna avav, heva os indkumbiva pethanindva si indk vithivav. Yemba si ksuvhoapravav weselmsna, wo heva os honamba yenamba si nilhaprinvav, indk vethalm.

21 Nonamba ungevliriniva otolmba lengvrava, hemba nihsesoava sna venavra i, noinda doa nambaiva phoi, otolmba lengalmba. Wo heva os nonamba henamba otolva lengpevrava, himba henga nihsesoava maivethavra. Himba maivethai, noinda himba wohindk vethai, noinda otolliniva doa kava lengei. 22 Eva yemba osta, daipotava yimba wenumbsna av. Wo heva os kava si nongalvav yemba henga, wo yimba si indk vithivav. Wo indhanariniva mongova si hiluvla vewol vinvavmoa yenaminiva indk vethalmba.

23 Nonamba yimba si kamba henga nunglivav, yimba si osihminivavmoa kamba mana vemamba. Yimba si aram seihminivra. Yemba kava ishunv tanam, ara kana yemba si daswolvra mana vemava yemba, yimba osihminivrava kana nihillava hemba. 24 Nemet doara, veiva, daipota men, yimba osihmininamoa mana vemamba kana nihillava doava, owai. Osihminivm, yimba si dumbvra. Wo yenamba indk vethalmba si pilivholuhunvra emerava pomsna.

Yesusva Doa Nombs Pipahana Kikpulva Hona Pethariniva.

25 Kava doa ishunna yemba honamba manam manam, inelmonamba. Wo heva os nambaiva si provavpa, nonamba kava si sna moamba ishunvramoa yemba mana vemamba. Kava si ishunvra yemba ambo bambanam arana moamba. 26 Wo no nambainamba yimba si osihminivra aram mana vemamba kana nihilla. Kava ishov, os kava si owai vevra, aramba sahmanalmba mana vemamba yemba. 27 Owai, aramba hev himba yemba und vewol vev. Himba und vewol vev yemba, manara, yimba und vivpa kam. Wo himba und vewol vev yemba, manara, yimba undnahonam ningvm, os kava henamini prona. 28 Kava prona aranamini hona petharamba. Daipotava kava doa phov pethariniva, henga gav araindam.

29 Wo hevtindi umnina Yesusm, yimba men daipota bambanamba lehrava kamba ishunv. Yimba inelmonamba ishoimoa, osva kava ata es eva levrapivolta. 30 Kava men nungliv daipota, osva yimba nonorangas lohv. Yimba indhanarinina sah ovralmomba opla vramnavav, osva himba mendah yemba osahmanavavmoa. Honamba kamba numliheinv, osra yimba prona Sesoanamini.

31 Yesus ophona, osoa yimba daipota men undnahonamba av? 32 Hillu kam, doa nambaiva murapeta wohvev, nonamba yimba si indakonda pilialowolavav. Yimba indakonda si bukithavra, himba nomba heva hevna deuvkembellam gavra. Nomba nambaiva doa men. Yimba ata dasva buovav kamba. Heva os kava kavhova ata gavavmoa, manara, ara hev kamba waiav. 33 Kava ishunv yemba honamba, osm yimba beswonam undwonam avra. Wo hona petharava yimba si kinmba dumbvra, heva os homeis keknam avm. Kav doa hona pethana kikpultovpa nombs pipahana.

Copyright information for `WRS