aBuk Song 22:18
bBuk Song 34:20
cSekaraia 12:10

John 19

Wo doa Pailatva wohtvna, waiangalmba, helvelm wevdakanam. Wo doa valgonindva tivowosalva kuvunamba, weilvrivna king kuwulna topimsna. Wo himba os weilvholothunamba Yesusna kurava, wo kayen aembul vithimnina. Wo himba esvemava prowovna domba Yesusindamba, wo hev dasalm umnina, ei king kuwul Yutanindna. Pulvovna, di novlomossis vitavhue.

Wo henga Pailatva phonamba amballam, hev unna Yutanindm, nunglu, kava waiphunv Yesusmba yemba men. Kava osm vev, yeoa wiyera ao, os kava nonglamnaimoa mana vemava sahoklalva, osm noina kava ata osva unvav, hemoa dahara krusera. Wo Yesusva pho, nomba tivombo weilvholothumninamba, nonahonam phona. Wo doa Pailat unna, nunglu men hona indhanariniva.

Wo nonamba nomba sembayang andranindna mendeklina, polisinamba nunglivnamba Yesusmba, hev di opelpanganam vevandnam, lepetheiu pakona hemoa krusera. Lepetheiu pakona hemoa krusera. Wo heva os Pailat ophona, waiango hemoa, lepethalmoa kruseramoa yeoa pev ambo. Kava silelloh venei sahoklamba henamba, osm noina kava ata osva ovav, hemoa dahara.

Wo Yutanind opulvona, kanamba doa luhunv lohohmomba, os hemoa dahara, manara noinda himba os oi, kava Sesoana ombol lohv. Nomba moamba snamba Pailatva hellevnamba, himba pemba os vevna i. Hev henga sihanamba meram, osahmana Yesusm, henamini hevpa yimba? Wo heva os Yesusva hemba opla vremnanamoa owai.

10 Wo Pailat omnana, manara yimba kamba opla vremnamba owai venav? Yimba nonora lohvma, osva manimani kaindangas lohv, yemba hengamba wolaihapholmba, lepethalmba yemba kruseramba? 11 Yesus opla vremnana, manimani memba yeindangasva lohvpa, kam kuvhoalm, Sesoa yemba hev vraohna. Indhanariniva nomba temba himba kamba holvoholothoiva yena englarava, henamba sahoklava mendekli lohv, henga yenamba kuvhoav.

12 Pailatva honamba moamba osva hellenamba, wo himba doa monam silelvna, wolaihangalm hengam Yesusmba. Wo heva os Yutanind di vevandnam opelpanganam, himba nomba hevmba king kuwulalmba awollava, himba Sisana ungundalm lohv. Yimba wolaihangatava no indhanariniva, yimba osva lohvavmoa Sisana sehelva, pivna mendekli king kuwulnamba. 13 Pailatva hellena, ona, pai es Yutanindva eishov, wo doa waiphovna Yesusmba domba, temba osva ningthivnamba, Hon Memba Mongladatholm. Hiprumonamba os alvna, Gapata. Wo himba hevna ovavholla ovhoanamba, di hellevna wetatmomba Yesusnamba.

14 Okombava hovrahovra lohvnamba, Pasovatihram innesowa noi kokolma vildavna. Pailatva unna Yutanindmba, men yenamba king kuwulva. 15 Wo doa di Yutanind opelpanganam, wolaihingu, wolaihingu ehallam, lepetheiu krusera. Wo henga Pailat osihinnam, yimba kam ningminivma, helvakomandhalm yenam king kuwulmba kruserava? Sembayang andranindna kuwul opulvona, pinamba king kuwulva mongasal luhunv Sisaangas. 16 Wo doa Pailatva os wohtna, holvorehunilmba Yesusmba valgonindmba, lepethalmba kruseramba.

Doa Yesusmba Kruserava Lepetheivna.

Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43

Doa valgonindva waiangavna Yesusmba, lepethalmba.
17 Yesusva pungavna hevna kruseva hev dom nolhram, ten os ningthivnam, Mindna Kukel. Hiprumonamba os ningthivna, Golkota. 18 Wo dita himba lepetheina Yesusmba kruserava. Wo osoa indhanarini samblam di lepetheiwulna, vena, mongnasis mongnasis, Yesusmba hovra.

19 Wo Pailatva moapetava novol venamba, di sena krusera novol vepetha. Os novol velohvna,

Memba Yesusva Nasaretrini, Yutanindna King Kuwul.

20 Wo nomba moamba os novol velohvna Hiprumona, Romnindmona, Grikmona. Indkumbiva Yutanindva beswonam nonglakhov vrevna, manara noinda di nolhrata, ten helvakomandhinata, murapeta kotara. 21 Wo noinda sembayang andranindna kuwulva osva Pailatmba umnina, manam osva yimba novol vei, Yutanindna king kuwul. Os novol veta, hona indhanariniva os ona, ka king kuwulva luhunv Yutanindnamba. 22 Pailat ophona, memba kava osva novol veiva, ata os wohnovol velohvav.

23 Valgonindva Yesusmba lopo vipieinamba kruserava, himba kayenmba os pelvwol vinina. Wo venamba, himba os pepemowilvna, vena, mongo dembhawilvna, mongo dembhawilvna. Wo nomba valgonindva vena, mongo endombwolna, endombwolna. Wo hev vena, bayu tokol moanvreimnina. Os nunglivnamba, mongal wohkuendlina, dipeh venamba, dingoho mutengra. 24 Wo nomba valgonindva hevm eishovna, manam pimba popowol vivav eskandva eskandva, owai, pioa kat velohra, verava, ora henoi win vev, wo osva henoi hevmba moanvravav. Honinda temurava hona moana plalva wohvelokusethiv tombaimorava,

Himba kana pikianmba hevm among vena. Wo himba kat vivna, kana pikianmba moanvralmba. a 
Hona wevsana valgonindva vina Yesusna pikiandava.

25 Wo vena, aval, avakondal, eva Maria, Klopasna ongal, wo Maria Maktala, himba di murapeta lovahvna Yesusna krusesingi. 26 Yesusva nongalna, vena, avalm eva hevtindirinim, nom hev ten und vevnam, ona, men elohv. Hev omnana hevna avalmba, ava, men yenamba ombpevpa. 27 Wo henga omnana hevtindirinim, men yenamba avapevpa. Wo nonamba no Yesustindiriniva Mariamba os waingana hevna deuvram.

Yesusva Ongopienvna.

Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49

28 Doa venamba, Yesusva nengna, manam manam temba kamba vilimbminiva, doata, osm doaramini tombaimom wohengvna. Doa hev onam, kamba peha venav. 29 Doara di indtholohvna wainmba botelna peplavhona, wo doa valgonindva lembetasna kovovrinamba, wainda velthapuv ve. Wo venamba, ona, doa wainmba mera vetha, doa wandtanglara ningewulinamba, wo os yithasuv vena Yesusna mengrava. 30 Wo Yesusva nenamba, wo hev ona, doata, os kuva koavpemnavna, dahavna.

31 Hona nambainamba doa manimani kokolma vildavna sapturam, wo mongnasiva vah iaevul okambamba mendekliva pulpulvovra. Wo nonamba Yutanindva os vivna, owaimomolva mongova mindva senamba tirava vendendvavmoa detiva hona sapturamba mendeklikumbiva. Wo doa himba sah ovralm angavna Pailatm, wohtelm, os no indhanamindna kemonglam tetai vewol vinilm, osm lilnam dalvra, wo os nihilva vindianga vevra.

32 Wo doa valgonindva puvulpronamba, no mimirininamsna tetai vewol vinivna, ten vendendvnam krusera mongnasis Yesusinda. Wo henga henona, ten mongnasis Yesusinda vendendvnam. 33 Wo heva os valgonindva Yesusindava ona pulvona, wo hev nunglina, doa doara dahai. Wo noinda himba kelva henamba tetai vewol vininamoa. 34 Wo heva os mongo valgonindrini he englabonana di hilvho almangval. Wo tovolva di maim ona napom shueiva, nungi lelnam sovhosapena.

35 Himba nomba honamba memba nonglanamba, osva ona, os honakowa phov, he ishov temurava. Manam manam himba memba ishonamba, tanamolnam. Himba nonora lohv, osva kava tanam ishov. Himba ishov, osm eva yeoa honamoa kek vithivra. 36 Honamba manimani memba venamba, osm tombaimomba wohengvra,

Owaimomolva henamba kelva tuvhueinamoa. b 
37 Wo mongova tombaimomba os ona,

Himba si nom naengho vrivra, ten hev lunam bunena. c 

Yesusmindmba Honmera Vindithina.

Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56

38 Wo doa venamba sismba, Yoseppa Arimatiariniva gavna, sahmanalm Pailatm, vendgualm Yesusmindm. Yoseppa Yesustindirini lohvna, heva os himba hevmba komandhavna, noinda himba pem vinvna Yutanindnapenam. Pailat omnana, wouta. Wo Yoseppa vendvenamba, os vendguana Yesusmindmba. 39 Nikotemus pethamnana Yosepmba. Nikotemusva himba noi, ten hesna mi pronam sinim, nonglalm Yesusm. Himba sandava mindnam iprona, kinmba os vevna 30pelara kilo. Timba sambla no nenelna vewulna, vena merna, alosna.

40 Wo Yosepiva Nikotemusiva Yesusmindmba evendvenamba, wo no sandana engovhoa, wo kayen besalna eningena. Men hona wevsana, Yutanindva mindmba singvevna. 41 No vuherava temba Yesusmba valgonindva lepetheinamba, diva lohvna denwit doara. Wo no denwitmusra diva doara lohvna honmeva, wo owai, doarava doava mongomba noindava singvinamoa nemetva, khui mendah lohvna. 42 Wo no mella himba di evindithana Yesusmindmba, manara noinda di ambo mumra lohvna nomba honmeva, wo doa vah iaevul okambamba mumra vrivna, loholm.

Copyright information for `WRS