John 5

Yesusva Mongom Monglamungilm Sishona Vrena.

Wo sismba Yesusva gavna Yerusalemba, Yutanindna mendekli tihram. Wo diva Yerusalemrava doara mongova tovalpva livna, wo ovavholmba vuhemba 5pelara vewol velohvna tovalpsisva. Wo Hiprumonamba os sevriv, Betesta. Wo nomba tovalpva di mura livna kotapultuvrava, os ningthiv sipsipna tuv.

Uvavulmungilnindva ovna mana ema vendholahola vev no ovavhollava diva tovalpsisva. Monglava novtitmungil, monglava monglakoklana, monglava kemindina. Wo nomba uvavulnindva, doara di mongova vendholotholohvna ovavholla, himba uvavulmba os dihelomana vena, venamba, tahonmba ambo os lohmanavna 38pelara.

Yesusva nonglanamba no indhanarinimba, wo nengna, himba noi ambo doaramini snangas wohvindilv. Wo doa venamba, Yesus osahmana, es hevpa, yimba os nengvma, kamoa henga kanandhara? Wo no uvavulmungilnindrini ophona, eye, heva os owai, an eva ata kamba aiv vindilpihavta tovalpmeramba, nonamba pomba punivtiva vevnamba? Kava lehlohvna, osm kasna mi kaoa pihai pomeraoa. Wo heva os nonamba kava lehlohvnamba, owai, monglava indhanamba kamba aiv vreipra vrelvohvna sism.

Wo doa Yesus omnana, phorava, undund lohvhoao. Pevna vuhesal dombrava, gao. Wo nungi lelnam ambo hemba wohlesvhoana. Wo himba hevna vuhesal dombnamba, os gana. Hona okombanamba manimani himba memba vevnamba, vah iaevul okombanam.

10 Wo Yutanindva umnina no indhanarinimba, temba Yesusva sishona vrenamba, detiva vah iaevul okombanamba, aembu, ata ye pevna vuhesal ingavav deti, yimba pivnam lohohmom pilpikohav memba osva. 11 Wo heva os hev unna, indhanariniva temba kamba hengamba sishona vreiva, omni kamba, os dombrava pevna vuhesal, gao. 12 Wo hev osihminina, wo an no indhanariniva, temba yemba wuhhoiva, dombolmba pevna vuhesalva, ivohalmba? 13 Wo heva os no indhanariniva, himba tit venavna, osva an dihi himba. Manara, indhanamba no kembellava novpa es eva ata piasovta, wo nokulmonam Yesusva dasvovhoana nominiva.

14 Wo sism henga Yesusva no indhanarinimba ona nonglana, men av tempelmera. Wo hev omnana, hello, yemba doa wohkanandhana. Wo hengava manam yimba sahonamba vevav, osra si mana vemava mendekli nonglaphovav yemba. 15 Wo no indhanariniva phonamba, ga, owalm Yutanindm yih. Hev unna, noita Yesusva, ten sishona vrenam kam.

16 Yesusva vena honamba vah iaevul okombanam. Wo noinda Yutanindna kuwulva sahonam venalm vinivna hemba. 17 Wo heva os hev unna, kanamba aramba wuleihanamoa andrava. Wo kava eva os andra vevta. 18 Wo hona moamba nomba Yutanindna kuwulmba otuhtuvna, himba keknam lihvna, helvakomandhalmangas Yesusmba. Hev una, seilmba lohohmomba vah iaevullinim pilpikohana. Wo hev vena, os ona, Sesoava hena aralnonoa. Wo os himba hevmba os vrev, kava lohohra Sesoaiva elohv.

Yesusva Wulluhvna Moalamangva Sesoana.

19 Yesus kuwulmba nomba opla vrinna, kava ishunv yemba tanam. Ombolva mana vemava vevavmoa hevna nengavnangnamba. Ombolva vev nongas, ten hev nonglavm, nom aral vevm. Ombolva nomba temba vevpa, aralva eva nomba vevta. 20 Aralva mindnam und vev ombolmba, wo aralva novpa wolaihamnav ombolmba, noindava manimani himba hevpa temba vevpa. Wo heva os aralva si novpa wolaihamnavav ombolmba manam manam mendeklim, honamba kana mendekliandramba henga kuvhueivra. Wo yimba indkumbiva si evekingil vruwul vevra.

21 Aramba wolapho vewol vev indhanamba, nomba temba dalvpa, wo undnonoava henga daswolv hemba. Wo eva osta ombolva daswolv undva, nomba temba hevpa ninginvpa hemba. 22 Wo eva aramba lesvhoawol vevmoa indhanamba. Wo heva os aralva doa ombolm moalamangva kovoraohna, indhanamba lesvhoawolalmba. 23 Sesoava honamba osm vena, indkumbiva indhanamba si longong vrivra ombolmba, os ten hev longong vrinvm aralm. Himba longong vremba owai vivrava ombolmba, eva aralmba longong vrivmoata, hem nomba temba ombolmba wolaihapranamba.

24 Kava ishunv yemba tanam. Himba nomba hillivrava, nomba temba kava ishovrava, wo undnahonamba lovahthamnavrava hemba, nomba temba kamba wolaihapranamba, himba si beswonam avav yunalm. Hemba si lesvhoawol vivavmoa, osva ora, himba indkokla vivna. Heva os himba doa doara wuleihina dahalmba, wo saivna, alm yunalm daipotava. 25 Kava ishunv yemba tanam. Doa nambaiva mura vev, wo doa phona, indhanamba temba sihanamba, himba si hillivra moalamangmba Sesoana ombolnamba. Wo himba nomba si hillivrava, himba si undna beswonam avav. 26 Undva nonapopolmba almba, phov aranamini hevnamini. Wo aralva wolaihana ombolm, osva henamini vravra, undva nonapopolmba almba. 27 Wo aralva vraohna ombolmba moalamangva, lesvhoawolalm, noinda himba lohvna aralna ombol.

28 Manam yimba nengavnangva vivra mindnamba honamba. Doa nambaiva mura vev, nonamba temba doarava hemba dalnamba, wo pokamara shav, si hillivra hena moalamangmba. 29 Wo himba si os phosohvra hevna pokamariniva. Wo nomba temba beswonamba himba vivnamba, si wolapho vevra, wo avra undnapopolm yunalm. Wo heva os himba temba sahonamba manimani vivnamba, hemba si wolapho vevra, lesvhoawolalm, osra doara doa yimba owolakovvna.

Yesusva Sesoana Ombol.

30 Yesusva mendah ishunvna Yutanindna kuwulm, kava es eva vevav mana vemava kavna nengavnangnamba, owai. Kava nomangas wohengv, ten kam omnanam velm hev, wo noinda kanamba lesvhoawolalmba lehra lohv. Manara, kava kavna nengavnangnamba vevmoa. Kava osm vev, heoa und lothora, temba himba kamba wolaihapranamba. 31 Kava kavhova yemba ishunilmba kavna andramba vevrava, yimba si kek vithivramoa, nomba ishunvrava kava yemba. 32 Wo heva os ten mongova indhanariniva lohv, himba kamomba ishomana vinv. Wo kava nonora, nomba manam manam himba ishomana vevnamba kamomba, tanam. Memba kana ara.

33 Yimba doara wolanga vivna indhanamba Yon Baptaisindam. Wo himba yemba ishunvna moanonoam kamom. 34 Kava mindnamba nengvmoa, osva Yon Baptaisva ishovra kamomba. Heva os kava ov honamba, osm yimba si kamba undnahonamba lovahthamnavrava, wo Sesoava yemba si lopshavav. 35 Yonmba sna lohvna, ovna, tav woklasowa. Wo yimba indkumbiva indk vithivna henambarava nonam.

36 Wo heva os kanamba nethalmba noi mendekli, Yonna kamomba henga kuvhoav. Noi manimani mendekliandram, men kav vewol vevm, nom nethalmba nungliv. Memba manimani, noi ten ara kam dembraohnam velm. Noi mendekliandrara osva nungliv, ara kamba wolaihaprana. 37 Wo ara henoi, ten kam wolaihapranam, hev kamomba ishov. Heva os yimba es eva hillivav hena moamba. Wo yimba es eva nunglivav, osva ora, snal himba dihi av? 38 Henamba moamba yimba kek vithivmoa, manara, yimba keknamba undnahonamba lovahthamnavmoa, nomba temba aramba wolaihapranamba hemba.

39 Yimba temura beswonam levrapivolalm viv tombaimomba doaraminim, manara, yimba os ningv, kamba daswolv, beswonam alm yunalm. Heva os nomba temba mongawa tombaimomba doaraminiva ishov kamom. 40 Heva os yimba kongswil vev, ambalmba kaindamba, osalmba kaoa yunalm beswonam ai.

41 Kava provmoa, osmba kana nihilmba wivivra. 42 Heva os kava yemba os nongalv, yimba Sesoamba undvivmoa. 43 Manara, kava prona kavna aranamini, kava hena moamba wulprona. Wo heva os yimba pevna undnahonamba kamba holvoreivmoa. Heva mongova indhanariniva provpa, wo himba ishovpa moamba, hevmangas ishov, wo yimba hemba holvoreiv.

44 Yimba osm viv, kamoa okolowol vivra henoi henoi. Wo heva os yimba ningvmoa mindnamba, osm Sesoa kamoa okolowol vevra, himba temba mongal avpa. Wo es hevpa eva yimba undnahonamba lovahthamnavav kamba? 45 Manam yimba osva ningvav, kava si yemba ishunvav arana novra, osva yimba indkokla vivna. Moses si yemba wetat owol vevav, osva yimba indkoklava wohvivna. Wo yimba hem osva ningminiv, he si kamba wonolohvav. 46 Yimba tanamba keknamba undnahonamba Mosesmba amnatava, eva yimba kamba os amnavrata, manara noinda Mosesva novol vewol vena kamom. 47 Wo heva os yimba kek vithivmoa honamba, memba Mosesva novol vewol venamba. Wo noinda osva es eva yimba kek vithivav, nomba temba kava ishovpa.

Copyright information for `WRS