John 8

Ungevlirinikoklamba Kevrinamba, Waiambna Yesusindam.

Wo heva os Yesusva gana oliv denwit oloram. Wo venamba, olingil lihapiavnamba, himba henga gavnamba, siha tempelduvra. Indkumbiva indhanamba provna heindamba, wo himba ovhoanamba, numhowol vevna hemba. Wo vena, nonoanind lohohmona eva Varisinind, he dom ungevlirinim mongom tlatrinim pulsaivna, os hemba nunglinamba, tendom pelkomo vevna himba. Kleiha wulanganamba, indkumbi di novlomos wulavnam, di hulvundthue.

Wo hev umnina Yesusm, guru, hona ungevlirinimba kevriva, nonamba mongo tendorini olohlohvna, hevna tlaliva owai. Wo Mosesna lohohmomba os ona, pivva miklewol vivra ungevlimba honna, nomba temba osva himba vivrava. Wo ye kam wohtrava, kava ata es vivav?

Himba ambo osihminivna honamba, osm verava, ora os Yesusva ov, wo himba no moana waiishuvav wetatmorava hemba. Wo heva os Yesusva mulumbdandna lohvhoanamba, novol vewol vawovna pethasra hevna englapundna. Himba di mendah sah ovralvohvna Yesusmba. Wo Yesusva phonamba, lohvhoa, wo hev unna, huiva mongova yimba waiolvohvma besalva? Wo henoi ora, ka men besalva indhanariniva lohv, henoisna honoa mioa pipiamnara hona ungevlirinimoa. Wo Yesusva henga ovhoanamba, pethasra novol vewol vawovna.

Nomba indhanamba moamba Yesusnamba hillinamba, wo himba indakonda vovoha vevna nominiva. Seilmba mundkolalsna miva vovoha vevna, wo osoa ambo noi hev indkumbi. Yesusva di waiana no ungevlirinimba hevho. Himba di lohvna Yesusna novlomossis. 10 Wo Yesusva henga phonamba, osahmana hemba, indkumbiva indhanamba nomba es hevpa, doa gapiaima? Mongova heriniva yemba ishomnima, osva yimba sahonam vevna? 11 Wo no ungevlirini ophona, owai, mongova kamba ishomnimoa, osva yimba sahonamba vena. Wo Yesus omnana, eva kava owai, yemba osva ishomnavavmoa. Wo doa yeoa gao, os aembu, sahonamba manam yimba vevra hengava.

Yesusva Wokla Pethanindna.

12 Sismba Yesusva ishunvna indhanamba henga. Hev unna, ka woklava hona pethanindnamba. Himba nomba kamba pethamnavrava, henomba si sikulmonamba avramoa, himba si avra ambarangas, beswonam nonapopol avm. 13 Wo heva os Varisinind umnina Yesusmba, yimba pevmba ishovpa, ye mongawa indhana ambo ishov, osva manimani honamba memba tanam. Kava nomba ningvmoa, yimba temba ishovpa.

14 Wo Yesus ophona, lehra kava ishovna honamba kavm, heva os tanam. Kava kavpa nonora lohv, osva kava nomini prona. Wo eva kava kavpa nonora lohvta, osva dom no kembellam si kava gavav hengava. Yimba tit viv, osva kava hinimini prona, wo hem si kava gavav. 15 Yimba indhanamba lesvhoawol viv pethanindna wevsana ambo. Heva os kava kavhova ishomnavmoa mongomba, osmba yimba sahonamba vena. 16 Wo heva os kava mongomba lesvhoatava, kana moamba tanam lohvra, manara, eva mani kavhova ishov. Ara noi ten kam wolaihapranam, he kamba waivev.

17 Yena pevna lohohmomba osva unna, nonamba sambla indhanamba novna enonglalva mongawamomba evevravpa, wo yimba uvra, lehra ohov. 18 Kava eva kamomba ishov, heva os ara, ten kam wolaihapranam, hev kamomba ishov, mongawamoa evevrav.

19 Wo hev osihminina, hi arapevpa yenamba? Yesus ophona, yimba mendah tit verumbtv kamba, kam eva aram. Wo heva os yimba kamba lihatava, wo eva yimba osva lihavavta aramba kanamba. 20 Yesusva honamba ishunvna, di hev ten numhowol vevnam tempelmera. Wo himba di lohvhoa vevna, nolhra tempelna di ten sungulvnam. Wo heva os owai, an eva englava piata, hemba kevralmba. Noinda hevnamba nambainonoava mendah provnamoa.

Yesusva Yutanindna Kuwulmba Pepeh Vewol Ovona, Si Maim Yimba Monamba Kuvhueivav Sena Kembelmonamba.

21 Henga Yesusva unna indhanamba, kava si sandhalangavav yemba. Yimba si kamba aslalvav, wo heva os yemba si dalvra pevna indkoklanahonam. Yimba domba ambvavmoa, kava domba gavavpa. 22 Wo Yutanindva uvna, es hevato, Yesus heva hevm si wulkleihavmi? Memba osva, esalm himba oi, yimba domba ambvavmoa, domba kava gavavpa. 23 Wo Yesus unna, yimba hona indhanamba honamini. Wo heva os kava senamini. Yimba hona petharini, heva os kava hona pethariniva owai.

24 Wo kava yemba os ishunv, yemba si dalvav pevna indkoklanahonam. Tanam yemba si dalvra pevna indkoklanahonam, yimba undnahonamba almba owai vivrava, osva kavpa memba kava.

25 Wo hev umnina, wo an eva yimba? Yesus ophona, kava henoi, ten kav ishunnam yem seilm. 26 Kava esvema wetatmomba ieinv yenamba, heva os owai. Manara, kava ishunv indhanamba nomangas, ten kav hellevnam henonamini, henoi ten kam wolaihapranam. Wo himba tanamangas wohishov.

27 Indhanamba beswonamba levrapivolvnamoa nomba, osva ovna, Yesusva ishunv kamba aralmom. 28 Wo hev unna, yimba si wukleihivav arana ombolmba. Wo yimba nonam si nunglivav, osva kava he lohvna. Yimba si nunglivav, osva honamba manimani memba kava vevnamba, kavna nengavnangnamba owai. Yimba si liheivav, osva kava ishov nomangas, ten ara ishomnanam kam. 29 Wo himba nomba temba kamba wolaihapranamba, himba kamba nihra vrev. Kava elsusva vev nongas, osm noinda he und lothovra. Wo noinda osva himba kamba nombolvhoavmoa. 30 Honamba osva Yesusva ona ishunna, indhanamba mindnam hemba undnahonam lovahthamnavna.

Moanonoara Si Indhanamba Amanamana Vevra Windewonamba.

31 Wo Yesusva ishunvna nom Yutanindm, he noi ten lovahthamnavnam hem, unna, yimba osangasva wohengivrava kana moamba, yimba osva wohavra kavtindinonowolm. 32 Wo yimba si os levrapivolvav moanonoamba. Wo no moara si yemba beswonamba vewol vevra windewonamba. 33 Wo Yutanind opulvona, kava memba Aprahamna towandal av. Kava doava anamoa doarava ombandhana andranindilmba. Wo esalm yimba memba osva oi, yimba si windewonam avra?

34 Wo Yesus henga ophona, kava yemba ishunv tanam. Indkumbiva himba nomba temba avpa hevna indkoklanahonamba, himba nomba temba av indkoklana andranindilm. 35 Ombandhana andranindriniva eukwonamba deuvrava eivvmoa hevtindimongova, heva os ombolva hevtindina yunalm. 36 Wo noinda osva Sesoana ombolva yemba kilumbshuawol vetava pevna indkoklanaminiva, wo osva yimba si avav windewonamangas.

37 Kava nonora lohv, yimba Aprahamna towandal av. Wo heva os yimba kamba helvakomandhalm viv, noinda kanamba moamba siheinvmoa yena undrava. 38 Kava ishunv yemba, nom ten ara kavna kam nov wolaihamnanam. Wo heva os yimba viwul vevna nongas, ten pevna arapev pevm ishunvnam.

39 Wo hev opulvona, simbemba kanamba luhunna Apraham. Wo Yesus unna, yimba tanamba Aprahamtindiva atava, yimba ata manimani vivta, nomba temba Aprahamba vevnamba, noinda himba Sesoam tanamba lohmanavna keknamba undnahonamba. 40 Kava no indhanarini, kava tanam yemba ishunv, nomba kava hellenamba Sesoanaminiva. Wo heva os owai, yimba kamba helvakomandhalm viv. Heva os owai, Aprahamba osva vevnamoa. 41 Wo manimani memba yimba vivpa, yimba os viwul viv, ten pevna arapev vevnam.

Wo heva os Yutanind opulvona, kava snamba avmoa, timingrinimsnamba. Sesoa aralva kanamba einv. Hengas aramba luhunv kanamba.
42 Wo Yesus unna, owai, Sesoava aralva luhuntava tanamba yenamba, eva yimba ata kamba und vivta. Manara, kava prona Sesoanamini, veiva, men hui av kava daipotava. Kava pronamoa kavna undnamba, Sesoa wolaihaprana kamba. 43 Yimba beswonamba levrapivolvmoa nomba moamba, temba kava ishovpa, manara, yimba avmoa kana moanamba.

44 Yenamba arapevpa luhunna Setan. Wo yimba hena av, wo yimba ningv nomangas velmba, he nom nengvm. Himba doaramini wohlohna, indhanamba helvakomo velmba. Himba ovunna, beswonamba almba, manara, sna undva heindava lohvnamoa. Himba nomba moakokomomba ishunvpa, wo himba hevpa snal noi moakokomoa, hev ten ishovm. Wo himba hevm moakokomona aral vilov. 45 Wo heva os kava ishov tanam. Wo osva yimba noinda kana moamba kek vithivmoa. 46 Wo yimba mongova osva nonglavma, kava sahonam vevna, a? Kava tanamba ishov, wo noinda manara eva yimba kamba amnamba owai venavna undnahonamba, a? 47 Himba nomba Sesoanamba, wo himba nomba Sesoana moamba hellev, kek vethav. Wo heva os yimba hellevmoa, nomba temba Sesoava ishovpa, manara, yimba avmoa Sesoanamba.

Yesus Kuvhoav Apraham.

48 Wo Yutanind opulvona louwolm, kava os uv, yimba Samarianindrini lohv. Kava os uv, tihsongova doa yena nihmerava sihana, wo henoi yemba wuhho ovrav. Wo es hevpa tanamma, a? 49 Wo Yesus ophona, tihsongova mongova avmoa kana nihmerava. Kava kavna arana nihilmangas okolomana vev, wo heva os yimba kamba pethambrora opelpetha uvmona vev louwolm.

50 Heva os kava eva nengvmoata, andra velmba, kavna nihilmba noindamba popeng vrelmba. Manara, ten mongo lohv, henoi nengv, kana nihilmba wivelm. Wo hev kamba lesvhoav, osva ora kava indhanarini windel lohv. 51 Kava ishunv yemba tanam. Himba nomba kana moamba engvrava, hem nomba si dahavramoa.

52 Wo Yutanind umnina Yesusm, daipota doa kava levrapiei, osva tihsongova av yena nihmerava. Doa vena, Apraham dahana, moashulnindm dalna. Wo heva os yimba os oi, himba nomba kana moamba engivrava, si hem nomba dalvramoa. 53 Wo yimba os nengvma, ka mendekliva, ka wohkuvhoav Aprahamba, a? Wo doa vena, Apraham dahana, eva moashulnindm dalpiana, wo yimba an hevpa eva, a?

54 Wo Yesus ophona, kava kavmba okolatava, nomba okolalva kanamba kava ombam ambo opelthavra. Heva os mongo kana nihilmba wivev, Sesoa aral, hona indhanariniangas, temba yimba olvohvpa, memba kana Sesoangas. 55 Wo heva os yimba beswonamba liheivmoa hemba. Kava kavpa lihav hemba. Wo kava osva otava, kava tit venav hemba, wo osva kava moam kokovav, os ye ten uvm. Heva os kava kavpa lihav hemba, wo kava wohengv, nomba himba temba ishovpa. 56 Pinamba simbemba Aprahamba indk vethana, osra himba si nonglavav kana nambaimba. Himba doa kanamba nambaimba nonglana, wo himba doa indk vethana.

57 Wo Yutanind umnina, a es yimba ov? Owai, yimba henanam eva ata nonglata Aprahamba, yimba mendah, 50pelarava tahonmba yenamba lohvnamoa? 58 Yesus ophona, kava ishunv yemba tanam, Aprahamba avalva sism lengna, kava doara doa avna. Manara kava kavpa men.

59 Nonamba Yesusva honamba ona ishona, indhanamba honmba ovravna, heindam dom pipi veihemb velm, una, himba hevmba opusvundthovna, os ovna, kava Sesoa lohv. Heva os Yesusva nominiva koho lohvhoanamba, wo os himba pholahangana no tempelliniva.

Copyright information for `WRS