John 9

Yesusva Sishona Vrena Novtitmungilm, Nom Aval Doara Ten Ambo Snal Lengnam.

Yesusva monam ona gana, nongla indhanarinim novtitmungilm, nom aval doara ten ambo snal lengnam. Hevtindi noi 12pelara osihminina, an indkoklava venamba, hona indhanariniva noinda novtitnahonamba lengna, hev venami, a aralaval evenami?

Yesus opla vrinna, hona indhanarinina aral avalna indkoklarava owai, himba novtit venamoa. Hona indhanariniva, avalva novtitmungil wohlengna, osm ata Sesoana keknasowolva honinda, osm si indkumbiva nunglutithoavra heinda. Hillu, mendah upsil lohv, pioa nihnapehna vrivei hena nona andramoa, himba temba kamba wolaihapranamba. Noinda doa simba murapeta ihprakav, wo an eva andra vevra sinimba? Kava huiva avrava petharava mendahva, ka upsilva hona pethariniva luhunv yemba.

Honamba doa Yesusva ishopianamba, doa hev muemb topholothonamba, pethambrowolm nona weisvre. Wo venamba, nona novm sanbas vrowolmana no indhanarinina. Wo hev omnana no indhanarinim, garava, Siloam tovalpra pora daloho. Wo no indhanariniva os gana, poramba daloholmba. Wo himba poriniva hengava provnamba, himba doa beswonam henga nov vilprovna. Nomba pomba osm alvna, Doa Wolaihangav.

Monglava indhanamba nunglivnamba hona indhanarinimba, temba doarava kekamnakrava wulongo lohvnamba. He eva no indhanarinina owal una, nunglu, es hevpa no indhanarinima, ten kekamnakra wulongolohvnam? Mongla opulvona, hevta hev noi. Wo heva os mongla uvna, owai, himba nomba owai. Heva os himba snalta eva lohv. Wo venamba, no indhanarini hev onam, kava menta. 10 Wo hev umnina, es yimba vei? Manana vei yimba pevna novmba?

11 Hev unna, indhanarini henamba nihilva os alv, Yesus, petha weis vreiva, kana novm nona sanbas vrowoli. Wo kamba omna, garava, Siloam tovalpra di daloho. Wo kava gaiva, di dalohkai, wo kava os henga beswonam wohnovvei. 12 Wo hev sah ovrivna, wo no indhanariniva es vei? Wo no indhanarini unna, kava eva tit venavta.

Varisinindva Sah Ovrivna, Nom Yesus Ten Sishona Vrenam.

13 Wo indhanamba nomba vinamba, os waianginna Varisinindinamba, hem nomba temba Yesusva hemba sishona vrenamba. 14 No nambainamba, Yesusva temba pethava weisvrenamba, wo hena novm nona pevhoawolmana nona, nonam vena, Yutanindnamba vah iaevul okomba luhunvna nonamba. 15 Wo doa Varisinindva sah ovruwul vevna no indhanarinimba, umnina, es yemba venai pevna novmba? Hev unna, himba pethambrona sanbas vrowoli kana novmba. Wo kava pora dalohoiva, os kava novpa pevhoawolei hengava.

16 Monglava Varisinindva os eishovna, hona indhanariniva osva nenglohvmoa, ov, memba vah iaevul okomba owai, wo noinda pivva liheiv osva himba pronamoa Sesoanaminiva. Mongla uvna, heva os indhanariniva indhanarinikoklava atava, osva mendekliandrava vevramoa, memba honamba himba vevpa. Wo noinda osva mongawamomba owalmongova eukvrivnamoa owai. 17 Wo henga osihminina no indhanarinim, es yimba nengmanav no indhanarinimba, yena novmba himba temba pevhoawoliva? Wo no indhanarini unna, himba mongo moashulnindrini.

18 Wo heva os owai, Yutanindna kuwulva nomba moamba hillinamoa, osva ona, lehra ov, himba doara novtit vevna, wo heva os himba doa henga beswonam novvev. Wo doa himba vinamba, indhanam monglam wolanga vina, no novtitmungilna aralavalm onhalvunilm. 19 Wo hev sahinna, es hevpa memba yena ombol luhunvma? Yimba es ohov, hemba ambo doara snal novtitmungil lingnama? Wo es hevpa eva himba novvev daipotava hengava?

20 Aralaval uhunna, kava enonglav, osva memba kana ombol luhunv, wo kav vei, elihav, osva hemba doara snal lingna novtitmungil. 21 Wo heva os kava tit evev, es himba hengava novpa vev. Kava tit evev, an dihi henamba novpa pevhoawoli. Osihminu hevm. Himba mani eusilma, hev ata yemba ishunvav. 22 Honamba moamba aral avalva noinda ihishovna, himba pem evinvna Yutanindna kuwulnapenam. Manara, kuwulva doara doa osva ningna, himba nomba osva otava, Yesusva Kristus, hem nomba ata os wolaihapulvovav sembayangduvriniva. 23 Noinda aralavalva sna moamba osva ihishovna, himba mani eusilma, osihminu hevm.

24 Wo henga Yutanindna kuwulva umnina, nom ten novtitnahonam aval lengnam. Hev umnina, yeoa okolavm Sesoamoa, wo os kamba ishunu tanamolnam. Kava os ningv, no indhanariniva indhanarinikokla. 25 Hev unna, kava eva tit venavta, osva ora himba indhanarinikokla lohv. Wo heva os mana vemamba kava nonora. Kava seilmba avna novtitna, wo daipotava doa kava novvev.

26 Wo no Yutanindna kuwul umnina, mani venei himba yemba? Es venei himba yemba, hengamba novvelmba beswonamba? 27 Hev ophona, kava doa doara yemba ishuni osva. Wo heva os owai, yimba hillimoa kamba. Manaram yimba hengava hevpa hellelmba uv honamba? Wo es hevpa yimba lovahalm uvma hetindilm? 28 Wo moalusna di alalkoho esvema hemba, umnina, yimba hetindirini, kava memba Mosestindi av. 29 Kava nonora lovahv, osva Sesoa ishomnana Mosesmba, wo heva os kava owaimomolmba levrapivolvmoa no indhanarinimba, osva himba hinimini prona.

30 Wo hev ophona, memba ambo yimba sahonam eishov titnam. Yimba tit viv, osva himba hinimini prona, wo heva os himba pevhoawoli kanamba novpa. 31 Pivva indkumbiva nonora av, osva Sesoava helwolvmoa indhanakoklamba. Heva os Sesoava helwolv, nom ten vev, sembayang viniv, eva engivm hevm. 32 Monglava doarava sna moamba ishumnivnamoa, hillinamoa, indhanariniva nov velmba, snamba temba doarava avalva lengnamba snamba. 33 Wo hona indhanariniva Sesoanaminiva lohmba owai vetava, ata himba vevtamoa mana vemava snamba.

34 Wo hev louwolm umnina, yemba avapevpa lengna indkoklanahonam. Wo es hevpa yimba ambo kam numhowolalm ovma? Wo hev opulvona, wohpholahangao, manam hengava yimba sihavav homba.

Hindva Nomba Keknamba Temba Undnahonamba Amba Owai Vivpa, Himba Novtitmungilmsna Av.

35 Yesusva hellena, osva himba doa engvawul vei hemba nominiva. Wo doa Yesusva hemba silelnamba, omnana, es hevpa yimba keknam undnahonam lohmanavma arana ombolmba? 36 Hev omnana, mendekli, an ombolva aranamba? Ishomno kam, wo osva kava hemba keknamba undnahonamba lohmanavra. 37 Yesus omnana hemba, yimba doara doa nonglana hemba. Arana ombolva, men yemba moamba waiishov daipota. 38 Hev omnana, tanam, kava keknam undnahonam lohv. Wo hev mulumbdandna lohvhoamnanamba, okolavna Yesusm.

39 Yesus omnana, kava sihapra vena hona petharamba, osm pethanindmba lesvhoawolalmba. Kava prona, osm novtitmungilva henga beswonam novpa vivra, wo himba nomba memba beswonamba nov vivpa, himba henga novtitmungil avra. 40 Monglava Varisinindva di doara lovahvna murapeta Yesusinda. Nonamba himba nomba osva ona hillina, hev umnina, yimba kamba os unima, yimba novtitmungil eva avta a? 41 Yesus unna, yimba osva utava, kava indhanakokla av, osrava si Sesoava yemba unvavmoa, osm yimba indkokla vina doa. Heva os daipotava yimba os uv, kava wuvol indhana av, novviv beswonam, wo noinda osva Sesoava si yemba os unvav, yimba indkokla vina doa.

Copyright information for `WRS