Luke 12

Yesusva Unna, Manam Yimba Sambla Indnamba Lovahvav.

Matiu 10:26-27

Yesusva ishunvna Sesoana moam, wo indhanamba os kusovna i, hena moamba hellelmba, indhanamba os i ambo alapat vevna. Wo seilva Yesusva hevna aonghal mahalnindm ishunna, innemba nomba Varisinindnamba manam yimba hleinvav, himba sambla indna vilov. Beswonam ningvm, wo manam yimba hena wevolmba vinvra.

Himba ambo hevm leslala vewol ovivna, doa heva os mana emamba daipotava hehlathalohvpa, Sesoa si wohpelahavav. Wo memba yimba nonglamba owai vivpa daipotava, indhanamba si sewonam nunglivav. Wo sinimba moamba yimba ishuvrava, indhanamba okombahul hillivav. Wo moamba yimba poaitava monglamba wonishovrava, indkumbiva henga hillivav kuksaruvra.

Yesusva Unna, Manam Yimba Indhana Owapevnapenamba Vinvav, Sesoanapenamangas Viu.

Matiu 10:28-31

Yimba himba nomba kana sehelva, manam yimba pemba vinvav, indhana owapevnapenamba vinvav. Himba yemba helvakomandhitava, heva os yena undmba indkokla vrivavmoa. Heva os mongova indhanariniva lohv, yeoa hemoa pepehva vru, himba yemba helpiatava, yena undva himba suwekembella pilpipihavav. Beswonam no indhanarinimangas vru.

Yimba nonora, tuawa belkasva himba namahui, indhanamba hemba maketra sovawol vev espeta dina, doa heva os Sesoava es eva maisasa vethavav hemba, owai. Sesoana nengavnangnamba yimba kuvhueiv beltimba, wo noinda manam yimba pemba vivav indhananapenamba. Sesoava nonora lohv, tamba yenamba kuriniva, ora es phona, wo noinda manam yimba pemba vivav indhananapenamba.

Yesusva Hevtindimba Unna, Yeoa Moakus Unu Musera, Kava Yesustindi.

Matiu 10:32-33 eva 12:32 eva 10:19-20

Yesus unna, kava arana ombol lohv, yimba himba nomba moakus unvrava muserava, kava Yesustindi, doa henga kava kav sism moakus unvav hemba osva, katindi. Kava kavna arana ovsongolnindna novra si moakus ovav osva. Doa himba nomba ishunvrava, kava tit viniv Yesusmba, doa hemba nomba kava ovsongolnindna novra ishunvav, kava tit vev. 10 Wo himba nomba kamba indkokla ovratava, Sesoava si nomba indkoklamba hengava nengavavmoa. Doa heva os himba nomba Sesoasongolmba indkokla ovratava, Sesoava si maivethavavmoa nomba indkoklamba.

11 Yemba katindimba, si sism indhanamba yemba wetat owol vivav sembayangna kuwulinda eva duanginda, himba Yesustindi. Wo heva os manam yimba mindnamba duus vivav nonamba, es hevpa pimba ishunvav? Owai, Sesoasongolva nonamba yemba otuhowol vevav, os ishunu no indhanamoa.

Yesusva Olhmona Unna, Manam Yimba Mindnamba Duus Vivav Dimba.

13 Doa mongo indhanarini Yesusm omnana, guru, kana aramba doa dahana. Yeoa ishomno kana etem, aranapuwulm wohm moang velm beswonam.

14 Doa Yesus omnana hem, seh owai, kamba osmba pusvundthoanamoa yena kuwulalmba. 15 Yeoa indkumbi hillu, manam yimba pevmba alhuvav dirava, manara, indhanariniva himba mindnamba wohva iavrava, himba si nonapopolva wohavavmoa owai.

16 Yesus olhmona unna, mongo tendorini avna, himba dinindrini avna, innetna lohvna. 17 Hev nengna, hi si kava innemba meilna vevav, kana deuvpa mani mendeklima? Si kava honamba tupulorava, henga mendeklikumbi vevav, wo no deuvrava kava si weimb, osonna, woh, di noi dembhasiha vevav. 19 Manam eva kava si sahvav, si kava honakrangas wohavav, inne, woh, di no tahonnam no tahonnam. Ambo si kava indwonam avra, nawongas vevra osonnana, wainna.

20 Innetnamba os ona, doa heva os Sesoa omnana, yimba nengavnanghui, ata sinimba yemba dahavav. Wo no wohva innemba yimba meilna venamba, an si iavav hevmba? 21 Memba lehvrav, mongo indhanarini meilna vev wohna osonnana hevmba, doa heva os Sesoana novrava himba owousra polohv. Manara, himba Sesoamba undnahonamba lohvhoamnavmoa.

Yesusva Unna, Manam Yimba Duus Vivav Wohna Innenamba.

Matiu 6:25-34

22 Yesus hevtindimba henga ishunna, manam yimba mindnamba duus vivav wohna innenamba, osva ata mani kava pikianalmba vreivav? 23 Yena nihva innemba nelmangasva lohvmoa, wo eva yena nihva pikianmba vewolalmangasva lohvmoa owai. Yeoa keknamoa pevna undm ningvm.

24 Nengam kava ov kungem tuawam, himba osomba hiluvmoa, osonnamba himba psewol vivmoa, wo himba meilna vivmoa deuvrava. Doa heva os himba beswonam euvmona vev. Manara, Sesoa doara doa hemba innemba vinna. Wo heva os pi indhana tuawamba kuvhoawol viv Sesoana novrava.

25 Himba nomba yeriniva duus vaomana vetava mindnamba, wo himba nomba hevna tahonmba mumushhoa vrungavma noindava, owai. Yimba es hevpa eva nomba vevav, memba mani mendeklima, noinda manam yimba duus vivav, mana emamba monglamba.

27 Nengam kava ov solam, himba huhmohna vilov, wo huhmohva nomba hevhopolmoava phovmoa, owai, Sesoava hemba nenga vrev, wo noinda huhmohva henamba mindnam kuvhueiv Solomon kuwulna huhmohmba, temba wohtnamba wohlohvnamba doarava. 28 Sesoa hev kulva posrava nenga vrev, heva os no kulva ambo eusil, mani mendeklima. Detiva nemel phov, heva os simerava kongla henga vilovav, wo indhanamba suwera singivav. Sesoa hev vevpa, heva os pi indhana kuvhoawol viv no kulmba. Wo noinda Sesoa hev yenamba nesmos vewol vevav huhmohmba, noinda himba mindnam pimba und vewol vev. Manam eva yimba duus vivav, manara, doa doara Sesoava hev wohav.

29 Manam yimba elsusva nengeuvmona vevav nomba, innem eva pom hlalm. Yimba manam duusva mindnamba vivav innemba. Puehalnindva mindnamba duus viv innemba aslalalmba, doa heva os yimba owai, Sesoa arapev himba doa yenamba nunglini, himba innem aslalv. Doa yeoa ehlana andra viu, Sesoatindim patvunilm, memba andramendekli. Wo os Sesoava hevpa yemba innemba daswolvav.

Yesusva Olhmona Unna, Yeoa Diandra Viu, No Yena Diva Si Mueisowa Vinvavmoa.

Matiu 6:19-21

32 Yimba katindiva espeta kuvulv, wo manam yimba pemba vivav, ara yemba doa ninginna, kava si hemba kavtindilm nembaomana vevav.

33 Yeoa pevna wohoa indhanam deiswulu, dim nonam dombolm. Wo no dioa indhanam deiswulu nom innehuinindm. Os yimba diva pevmba dumbvav, nomba temba si mueisowa vevavmoa. Memba osm, yimba pevna wohna dina meilna vivav Sesoainda sena, wo nomba si yunalm wohnalohvrava, mueisowa vevavmoa. Yukovnindva dumbvavmoa, wo wolwava indkokla vewol vivavmoa. 34 Noinda osoa viu, no vuherava yena wohva naluhunvpa, no vuhemba yimba elsus ningminivavta.

Yesusva Olhmona Unna, Yeoa Beswonam Kekalvhonindilm Lovaho.

Matiu 24:42-44

35 Yeoa beswonam kekalvhonindilm lovaho. Maim uvra, bisnisnindrini av, wo hena kekalvhonindva hena deuvm kekalvho vrimniv. Nonamba bisnis nindriniva garava mongona kembellamba tihramba, kekalvhonindva uvra, ata prorava, pivva lelnam tuvoa hemba vileihimnivav. Wo bisnis nindriniva prorava, tuvm vindini, ora nongalsiha vera hevna kekalvhonindm, mendah novkaka aevulv. Himba ata osva verava, unvav, aevultho, doa hevna kayen wambkomb vre hutewonam, doa inne dahwol ve, wo osva no kekalvhonindva himba indk vithivav.

38 Eva himba bisnisnindriniva sihovranamba provra, nongalvra, mendah aevulv, doa hev no hevnam kekalvhonindm nesmos vewol vevav. Yimba kana andranind os viu, no besal kekalvhonind ten vivm, yeoa boasna meilna vildavm pevm, wokla lavrawol vivm pevm.

39 Manara, deuvna aralva nengtava, osva ata yukovnindriniva sinim provav, doa himba no sinimba novkaka wohavav, hevna deuvm kekalvho vrowovav, wo osva hena deuvpa beswonamangas lohvav. 40 Doa yeoa novkaka aevvm. Kava arana ombol lohv, wo kava henga si hona petharamba provav, si homeis yimba tit vewuvm kana prolmba.

Yesusva Olhmona Unna, Andranindrini Besal Novkaka Amnavna, Hevna Kuwulna Prolmoa.

Matiu 24:45-51

41 Doa Pita Yesusm omnana, mendekli, hona olhmomba memba yimba ovpa, kam yimba ishunvma pevna aonghal mahalnindm ora indkumbim? 42 Mendekli unna hemba, yeoa indkumbioa mongawundna vivm, beswonam kana andra vivm. Doa yemba kava wulengu vevav kekalvhonindilm, kavna andranindm innem dahwol vawolalm elsusm.

Wo kuwulva prorava, hevna kekalvhonindrinim nonglavra, lehra vev, doa henga kekalvhonindriniva indk vethavav. Kuwulva hemba os omnavav, yimba lehra, daipotava kava yemba desvhoav, kana manimani kekalvho vrowolm.
45 Wo heva os no kekalvhonindriniva sahoklalva lohtava, himba os nengvra, kana kuwulva wenokomba vev, ata provmi, owaimi? Doa os himba innengas nevra eva biangas nevra, doa dai ovra, andranindm owalmba helvowol vevra. 46 Himba os nengvra, kana kuwulva lelnamba si provavmoa. Wo heva os kuwulva henga lelnam ata prorava, yumna velavav, doa himba kekalvhonindrinim nom helvevav mindnam, doa wolaihaphovav amballam puehalnindilm.

47 Nomba kekalvhonindriniva himba doara lihamnana kuwulna nengavnangmba, ona, yeoa os vevm. Doa heva os himba osva lihrava avnamoa, wo noinda hemba kinsomb plothomnana mendekli. 48 Wo mongo kekalvhonindrini lohvna, himba kuwulna nengavnangmba espetambo lihamnavna. Wo himba indkoklapeta vevnata, ona, kuwulva ata kamba kinwondava mindnampetam plothomnavav. Doa heva os owai, kuwulva hemba ambo espeta venavna, yimba espetambo lihavna kana nengavnangmba.

Hemba nomba Sesoava moamba mindnam dembrahunvrava, hemba nomba Sesoava si os ishunvav, yimba andra mendekli vinama kainda? Hemba nomba Sesoava wohva dembrahunvrava mindnamba, kana kekalvho vru, hemba nomba si Sesoava henga unvav, kavmoa henga dembrahunu mindnam.

Yesusva Henga Olhmona Unna, Kava Osm Prona, Indhanamba Hevmba Noinda Daosva Ohovra.

Matiu 10:34-36

49 Hev mendah olhmona unvna, kava osm prona, suwem tithoalm pethara, wo kava mindnam nengv, suweoa lelnam wohtaihangara. 50 Si kamba nihsesoava venavav, wo kava mindnam nengv, lelnam kamoa venavra, osm kav pungarava, wuleiha. 51 Es hevpa yimba kamba os ningminivma, Yesusva osm prona, osm daosmom ovunilm? Owai, kava osm prona, osm mongnindva mongnindva hevm daos ohovra.

52 Si sewonam mongawatindi 5pelarava aevulvav mongawaduvra, wo si himba momong vildavav, vera, samblamong lovahvra, sambla elohvra. Doa hevm daosmoa ishuvra kanilm. 53 Aralva ombolm okosvevra, ombolva aralm okosvevra, avalva eva molm okosvevra, kolalva puwelm okosvevra, puwelva eva kolalm okosvevra kanilm.

Yesusva Unna, Yeoa Lihra Avm, Yenamba Lesvhoawolalmba Si Prunvav.

Matiu 16:2-3

54 Hev mendah ishunvna, nom ten engvalvohmana vevnam, yimba nungliv tekomba, wo tekova nosisva provpa, yimba uvav, pomba ata hasvovav, wo osangas phovav. Wo eva yimba vuvimba hillivpa, nosisva provpa, yimba uvav, pom engv, wo osangas phovav. Yimba doa lihawol vivta tekomba eva okombamba, doa heva os yimba tit viv honamba, si yena lesvhoawolalmomba phunvav. Yimba pev maim os uv, kava lehra, heva os owai.

57 Yeoa beswonam ningvm, besalmonam engivm. Os men, indhanariniva yemba perkara waivelmba vevrava, pioa duangindam engara, kana perkaramom hellelm. Wo heva os hui doara monara pevmoa beswonam eknowoho. Si homeis yimba duanginda ephorava, wo duang polisim wohtvav, kevru buiram hemoa. Yemba buirava wolaihasihatava, yimba lelnamba si phovavmoa buiriniva, owai. Yeoa pevna melm hehla vewol vaomana veo, verava, mongova poaitava lohvavmoa.

Copyright information for `WRS