Mark 16

Yesusva Henga Beswonam Phona.

Matiu 28:1-8, Luk 24:1-12, Yon 20:1-10

Sapturava vepieinamba, doa no sinimta ambo Salome, Maria Maktalarini, Maria Yemsna aval, hona ungevli samblamongo anganamba, welsanda sovawol vehalvna. Nomba wel sandava besal hevm teihnungva vevna, wo no welva Yesusmindm pokamaram selvolm iangalm vevna. Yutanindna wevsana himba iangavna. Minguram okombava bonamostava vevnamba, dem anga pokamaram, wo olongovnamba, hevm ishune, an pimba ata kollombvav, honmba nomba pokamarinimba velavhoalmba? No honmba mendekliva pokamariniva. Doa pokamarava diva pulvonamba, nunglina, pai, honmba doa ahnam umharavho vrulangai, melva os velaihalohv. No honmba mendekli. Doa mellava saivnamba, ona nunglina, pai, mongova tuendisriniva malo dombalna tokolna men av nihanasis, wo ungevliva pemba os vivna i.

Wo himba unna, yimba manapenam viv? Yimba Yesusm Nasaretrinim aslalalm ambei, ten krusera dahanam? Owai, huiva vindilvmoa, doa henga beswonam phoi. Nunglu, men honinda vindil liheinata, wo vindilvmoa. Doa henga angota, Pitam, mongla hevtindim os ishunu, doa Yesusva mi yemba desumbi gai Galili provinsram. Wo di si yimba hemba nonglapulvovav, os hev doara ten yem ishunnam.

Doa ungevliva mindnam pem vivna, eiswol vevna, pokamarinimba vinamba, lelnam anga, pepehnahonam ambo angavna, monarava himba ishunvnamoa indhanamba.

Maria Maktalarini Yesusmba Nonglana.
Nonoanindva os uv, Makva owai, honamba moapetava novol vewol venamoa. Mongo indhanarini novol vewol vena.

Matiu 28:9-10, Yon 20:11-18

Wo nonamba Yesusva pokamarinimba simolnamba phonamba minguram, wo seilva himba Maria Maktalarinisnam ishokamnana, no Mariana nihmerini himba doara 7pelara tihsongomba engilpingu venanamba. Noinda nonglana, heoa kam lihara, kava beswonam lohv. 10 Doa nonglanamba, Mariava silelguawol vevnamba, Yesustindim ishunilm. Wo himba mendah duus vinivna Yesusmindm, os wuo ovna. 11 Doa Mariava unna, Yesusva henga doa phoi, kava doa nonglai. Doa himba os ningvna, gekala ov.

Yesusna Aonghal Mahalnindrini Sambla Yesusmba Enonglana Monara.

Luk 24:13-35

12 Doa Yesusva indanampeta nilhana, wo hevtindirini sambla himba mongona kembellam engavna oklapetam, wo hev engilpetha. Wo henga sism osva enengna, Yesus hev memba. 13 Doa no samblava henga eprinnamba hevtindi indam, ihishune, kava Yesusva doa enonglai monara. Wo nomba ninginvna, gekala ohov.

Yesusva Hevtindim Ishunvna.

Matiu 28:16-20, Luk 24:36-49, Yon 20:19-23

14 Wo dawonam ambo mongawulm hevtindiva 11pelara avhoapronamba, inne hlavna, doa Yesus di heva hev ambo hovra phune, wo koasromb vevna, manaram yimba osva uvna, Yesusva phonamoa pokamarinimba? Monglava indhanamba yemba ishunvnamba, osva Yesusva doa kava nungli, wo yimba os ningvna, gekala uv, yimba undhui lovahvma? 15 Yeoa angawul veota, mongona kembellam, mongona kembellam hona petharaoa, wo kana nemelmoa besal wulvahmana vinu indkumbimoa.

16 Doa himba nomba kamba osva undnahonamba lovahthamnavrava, wo henomoa pona pusvu, hemba nomba Sesoava si lopshavav. Wo himba nomba kamba lovahthamnamba owai vevrava, Sesoava si hemba nomba os unvav, yenamba sahoklal luhunv.

17 Doa himba nomba kamba keknamba lovahthamnavrava, himba nomba os vivra, tihsongova indhanana nihrinimba engilvra, kana nihilm os sevrivrava. Wo himba nomba moamba ishuvav, ten seilm tit vivnam, ishuvnamoa. Wo indhanamba nungeilvrava, uvra, Sesoanamini. 18 Wo eva himba nomba os vivra, saiholava kevrivra, wo mana emamba sahoklalva hlavra, wo noindava dalvramoa. Wo eva himba englana huhlinvra uvavulmungilmba, wo hemba nomba kanandhawol vevra.

Sesoava Yesusmba Waivongana Hevindam.

Luk 24:50-53, Aposel 1:9-11

19 Doa Yesusva hev mendekli hona moamba ishopieinnamba, Sesoa waivongo hevindam, wo murapeta hevinda nihanasis desvhoana kuwul mendeklielm. 20 Wo hevtindiva bukethungu vena, wo no besalmoa Yesusna indkumbim isholvohmana vinvna, mongona kembella, mongona kembella. Wo mendekli hev poauothowol vevna, wo himba mendekliandra vewol vivna. Wo noinda indkumbiva osva ningvna, Yesusmomba tanam.

Doata Makna Yesusmomba.

Copyright information for `WRS