aAisaia 6:9-10

Mark 4

Yesus Olhmona Unna, Monglava Indhanamba Sesoana Moamba Kek Vithiv, Monglava Owai.

Matiu 13:1-9, Luk 8:4-8

Wo Yesusva Galili plombpethalla henga indhanam ishomana vinvna di. Wo indhana mindnam henga di kusopramna, engalla kekel vethapra, wo noinda Yesusva botra vonganamba, avhoa. Avhoanamba, nominiva kihhe, wo indhanamba engalla kusona, wo Yesusva hevm ishomana vinvna, olhmona unvna os, yeoa hillivm. Mongova indhanariniva osoram gavna, witmovm kokovelm gavna. Himba nomba koko vengavnamba, monglava monara poksra dalvna, wo tuawa ambna, hlapia.

Wo monglava dalvna di pethara, nomba pethava honsra ambo dasalm lohvna, wo noinda lelnam phovna, wo okombava suwelva lovhoavnamba, witva nomba soulawol vevna, plalva pipiha vevnamoa.

Wo monglava witmovpa pethara dalvna, no pethava ilsasva mera lohvna, wo nomba il wunithavna, wo nihilva endvnamoa. Wo monglava witmovpa petha besallava dalvnamba, wo nomba beswonam phovna, wo nihilva mindnam endvna. Mongova 30pelara endvna mongawatillava, wo mongova 60pelara endvna mongawatillava, wo mongova 100pelara endvna mongawatillava. Honi olhmoa kanamba yimba hillivra, heva os aongoa keknam elepewolvra.

Yesusva Manaram Olhmomba Ishona?

Matiu 13:10-17, Luk 8:9-10

10 Doa nomba indkumbiva bukethavnamba, doa hevho Yesusm sahminie, no 12pelara indhana, nom hev ten pusvund venam, eva mongla ombandhana, noi Yesusm engvulvahmana vevnam. Hev Yesusm sahminie, es hevpa honamba yenamba olhmonamba plalva lohv? 11 Wo Yesus henga unna, plalmomba doarava poaita lohvna, men daipotangas ka yemba moakus unv, os Sesoa daipotava hevtindimba nembaomana vev, os yeoa pevna sahaposwomoa maivithivm. Heva os nomba indhanamba temba bukethavpa, himba Sesoamba undnahonamba ningminivmoa, noinda kava moakus unimoa, kava olhmonangas uni.

12 Doara mongo Sesoana moashulnindriniva nonora avna, ona, si os phovav sewonamba, wo os novol vena,

Indhanamba si hiluvmona verava, si nungluvmona vevra, heva os owai, si beswonamba nunglivavmoa, si beswonamba levrapivolvavmoa, si humeis himba hevna indkoklamba wuleihivm, wo Sesoava hena indkoklamba poswol vinvra. a 

Wo Yesus henga unna, moamba honamba doa yimba tombaira nunglina, wo daipotava indhanamba hona moamba wohengiv.

Yesusva Hevtindim Plalmom Ishunvna.

Matiu 13:18-23, Luk 8:11-15

13 Doa Yesus unna, yimba kamba umni, olhmomba yenamba kava tit viv. Doa es eva yimba mongova kanamba olhmomba si beswonamba levrapivolvav? 14 Wo hillu, yemba kava men plalmomba ishunv, indhanariniva nomba witmovm osora koko vengavna, wo plalmomba honanamba os lohv, mongo indhanariniva Sesoana moamba ishomana vinv. 15 Wo witmovpa monglava monara dalna poksra, wo tuawa hlapia. Wo plalmomba honanamba os lohv, mongova indhanamba Sesoana moamba hillivnamba, wo Setan hev lelnam provpa, wo maikumi vewol ve, wo noinda himba Sesoana moamba maivithie.

16 Wo witmovpa monglava pethara koko venamba, no pethava honsra dasalm lohv, wo plalmomba honanamba os lohv, mongova indhanamba Sesoana moamba hillivnamba, lelnam indk vithivna, 17 heva os moamba kek vithivnamoa, ambo sesmomowanam kleihalohvna, wo dawonam mongo sahoklava nonglaphotava, mongova indhanamba hemba os nungeilvrava, doa Sesoana moamba hilliv, wo noinda sahokla vri, wo noinda himba Sesoana moamba undsasa vrivav.

18 Wo witmovpa monglava pethara dalna, no pethava ilsasva mera lohvna, wo plalmomba honanamba os lohv, mongova indhanamba Sesoana moamba hillivnamba, 19 wo sismba himba hevna petharamba nengeuvmona vevna andramba, wo os ningvna, heva kava diandra vivav, wohtowond lovahe, wo nomba nengavnangva ilmsna wunithavna, wo himba Sesoana moamba engivavmoa. 20 Wo witmovpa monglava petha besalla dalna, wo plalmomba honanamba os lohv, mongova indhanamba Sesoana moamba hillivna, wohkek vithivna, wo himba Sesoana andrava vewuvmona vevna, wo hena andrava inne nihilmsna endungu vinvna, monglava 30pelara, monglava 60pelara, monglava 100pelara.

Yesus Olhmona Unna, Katindiva Woklamsna Lovahv.

Luk 8:16-18

21 Wo Yesus henga unna, mana emamba daipotava komandhul avrava, si ambarangas dembrivav, wo mana emamba daipotava ehlatha wulaevrava, si musera viliheivav. Doa noinda yimba wokla lavvrivrava, yimba manam tekillava komandhivav. Owai osva, ambara lavraholothu, wo noinda indhanamba beswonam nokambara novvivra. 23 Himba nomba kana moamba beswonamba hiluvmona velm vevrava, heva os aongoa keknam elepewolvra.

24 Moamoa kanaoa yeoa hillivm, kek vithivm. Wo yimba indhanamba es hevpa lesvhoawol velm vivrava, ora mindnam, ora espeta, Sesoa heva hev yemba nongalvav, wo hev yemba lesvhoawol vevav, ora snal. 25 Heva os yeoa aongoa lelahapravm, wo himba nomba moamba kanamba hiluwulvahvrava, Sesoava hemba os mongmomba mumushhoa vrinvav, wo himba nomba moamba kanamba espetambo hiluwulvahvrava, Sesoava moamba nomba si wohposwol vinvav.

Yesus Olhmona Unna, Sesoana Nemeltindiva Seilva Eskand, Heva Hev Ambo Mindnam Si Phovav.

26 Wo Yesus unna, katindiva os phov. Mongova indhanarini innemsna osora pethara tekoko vei, 27 wo simba mindnamba andra vungaiva, veiva, nil wulphungu ve, doa indhanarini nomba nengi, es hevpa phoi? 28 Owai, pethanapopol phoi, doa nil wulpho, wo si verava, lile, wo nihilva si endvav. 29 Si aembul verava, doa pueite, wenokombo vevavmoa. Doa Sesoana nemeltindiva os phovav.

Yesus Olhmona Unna, Sesoana Nemeltindiva Seilva Eskand.

Matiu 13:31-35, Luk 13:18-19

30 Wo Yesus unna, es kava yemba hengava ishunvav, Sesoana nemeltindiva si os mindnam aevulvav, wo es kava yemba hengava olhmona ishunvav noindamba? 31 Nengara, Sesoana nemeltindiva mastatkulmsna. Kulva nomba eusikandal, 32 heva os indhanarini kukuvungu verava osora, phorava, innemba kuvhoangu ve, wo klalva mendekli kulvuhanga vevav, doa tuawava lamba di thiwulsihavra wusivilla. Doa Sesoana nemeltindiva si os mindnam aevulvav.

33 Doa noinda Yesusva olhmongas vena mindnamba, os hev ten ishunnam. Wo indhana beswonamba hiluwulvahvrava, doa hengava Yesusva nomba ishunvra. 34 Doa olhmongas Yesusva vena, wo hevtindimangas himba plalmomba velokusa vinvna.

Yesus Vuvim Ovomnana, Wuleiho.

Matiu 8:23-37, Luk 8:22-25

35 Wo nomba simba kilvravnamba, Yesus hevnam unna, botra pimba ata no plombpethallam angavav. 36 Wo indhana mendah di engalla lovahvna, hevtindi botra aevulthana, te Yesus mendah avnam, wo wonga. Wo monglava indhanamba hevna botsra avhoangana. 37 Wo mendah wongavna, vuvi mendekli vena, wo ombokva mendekli vevna, botrava sihavna, wo botra pilivhoalm vevna, 38 wo Yesusva di omolsis livna, kuva wangtomra holothuwulvna, yihalna olvna. Wo hevtindi dehue, umnina, guru, photok, pimba pilipihalm vev botva, wo ata pimba nepola vilovav, wo yimba kamba ninginvmoa.

39 Doa Yesus pho, vuvim ovomnana, wuleiho, wo ombokm omnana, yeoa eva wuleihaota. Doa noinda vuviva wuleihana, wo ombokva eva wuleihanata, wo pomba beswonam livna, wo botva beswonam gavna. 40 Doa Yesus henga unna, es hevpa yimba pemba vivna? Yimba osva ningvnamoa, hev kamba wongav, kam beswonam kekalvho vewol vungav. 41 Wo noinda himba una, pai, es hevpa vei, wo hevm ishue, sumbho, vuviva ombokva hena moamba hillivna, wo wuleihe. Wo noinda pem vivna Yesusnapenamba.

Copyright information for `WRS