Mark 9

Wo Yesus mendah ishongeinna, hillivm beswonam, tanam kava ov, hona pethara si Sesoana nemeltindiva musera phovav. Si phorava, yimba monglava mendah si os pehnana lovahvav, wo pevna novna yimba si os nunglivav, uvav, keknamangasm lohv.

Yesusna Nihva Lovhoamnavna Mindnam.

Matiu 17:1-13, Luk 9:28-36

Wo 6pelara simba shulanganamba, Yesus vena, Pitam omnana Yemsm Yonm nom unna, wo mongo olora wonvongo hevho. Doa himba ona nunglina, pai, Yesusna nihva doa nilhai, wo kayenmba lovhoamnav henamba dombalnonoa, oi okomba lovhoav. Anna eva malova osva phovav, ponamba sabonnamba pos verava, owai, osva henangas vei. Henga ona nunglina, pai, doaramini simbehumunil sambla Mosesi Elaitai wai ihisholohv, no Sesoana moashulnindrini sambla doara ten ahamana evevnam.

Doa Pitava Yemsva Yonmba, himba mindnam pem wonvevna, moamba beswonamba ishuvnamoa. Wo Pitana moa di kuelwolgana, ona, lehra kava ambei homba, yem nongalalm. Ka thindruv wondembrawol vei, vera yem, Mosesm, Elaitam, honam. Wo Pitava mendah ishovna, wo tekopukul pihanamba, mera ve, wo Sesoava no tekomera di moamba opinna, kana memba ombolnonoa, hem kava mindnam und vev. Hena moamoa keknam yeoa hillimnivm. Wo Pita Yems Yon henga hev ona novvina, pai, Mosesiva Elaitaiva es evei, Yesusangas hevho lohv memba.

Doa henga wonpiha olorinimba, wo Yesus unna, manam yimba ishunvav indhanamba, osva temba yimba nungliva. Kava arana ombol lohv, wo kava si pokamarini henga phovav, wo nonam daha yeoa moakus unu, temba pevpa nungliva. 10 Wo moamba nomba wohkek vithina hevm samblamongo indhanamba, doa hevm asahmana ovna, hona moamba Yesusva memba oiva, osva kava henga si phovav pokamariniva, honamba es hevpa dihi plalva lohv? 11 Doa hev henga Yesusm osihminina, es hevpa katekisva os pimba ishowol velvohinvna, nomba Elaitava simbehumunilliniva hona petharava si hengava phovav miva, wo Kristus hev si os phovav sis?

12 Wo Yesus henga unna, tanamta, Elaitamsna miva phovavta, wo mana emamba mana emamba os nemel henga wohvewol vevav, wo daha Kristus hev sism phovav. Wo men kava yemba ishunv, Elaitamsnamba doa doara phona hona pethara, Yon Baptaisangas.

Wo doa yimba nonora, indhana hevna nengavnangna hem sahokla vrimnina, doa helvakomandhina. Os vinina, ten doara Sesoana moashulnindrini tombaira novol venam. Wo yimba nunglinama, mongmomba tombairava novol velohv, indhanamba Kristusmba hevmba dembhimnivav eva kinwonda plothumnivav, men kamba.

Yesus Mongo Tuendisrinim Tihsongomungilm Wolaihaphona.

Matiu 17:14-21, Luk 9:37-43

14 Wo Pita Yems Yon Yesus no olorini peivvnamba, ona nungeilna, pai, indhanamba es kusoi. Wo mongova Yesustindiva mera vina, katekismund hevm di anonglamana ovovna. 15 Wo Yesusva ona phona, no indkumbiva una, pai, Yesusva hevpa ten prov, wo Yesusindam dem gapianamba, di mapotho ovrivna. 16 Doa Yesus osihinna, manamoa yimba eishovna?,

17 Wo mongo tendorini os sevrana, ombmba kanamba tihsongomungil menav, moamba ishowol vevmoa, wo no tihsongova ombva doara vromana vev, pethara lukuhpe, wo mius vevpa, wo lo bombothovpa, kikmik vevpa. Wo noinda yeindam kava waiproi, wo yenisrava yetindim kava osihiniva, tihsongom ombnamini wuleihingimnu, heva os owai, lehloh venapia, owai. Nom kava ishuvna.

19 Yesusva no moamba hellenamba, unna, yimba indkumbiva kamba undnahonamba lovahthamnavmoa, osva himba hona tuendisrinimba wolaihaphovav, wo slei kamba yeindava gimus vinivma? Doa tuendisrinim hom waiambo kaindam. 20 No tuendisrinim waiambna, wo tihsongova Yesusmba nonglavnamba, tuendisrinimba kekel vevna, wo tuendisriniva eisvna, pethara lipe, di umharavho vre, mius vevnamba.

21 Wo Yesus aralm sah ovrana, es hevpa doara os vaomana venavma? Wo aral omnana, eie doara tueind venana. 22 Doara ambo hona tihsongova nihmera sihamnanamba, wo mindnam helvakomandhalm velohv. Os suwera luweihav, eva pora levelthav. Doa yeoa osoa kana ombm wolaihapho, tanam yimba wolaihaphovavmi owaimi? 23 Wo Yesus omnana, manam yimba sambla undva verombvav, ai tanam ata wolaihaphovavmi owaimi? Manara noinda himba nomba kamba keknamba nengmanavrava, hemba nomba ata kava mana emamba mendekli venavav. 24 Doa aralva mindnam omnana, kava os nengvta, yimba ata venavav, pev kana indoa keknam lotho, wo mindnam kava ata yemba os nengmanavav.

25 Wo nonamba indkumbiva kusopravna, wo Yesus nongalna, doa mindnam tihsongom ononglana, wuleihao, wohgao, manam yimba hengava hona tuendisrininamba nihrava sihavav, yimba sahokla vrenamba mahui angumi hona tuendisriniva. 26 Wo tihsongo weingo ovna eunillam, mindnam wongapola vrevnamba tuendisrinimba, doa os nihmerini phona, wohgana os. Wo tuendisrinimba nomba di vindilvna, wo indhana os uvna, doa wohdahai, 27 heva os Yesus englaval kevranamba, wuleihapho, wo lohvna beswonam, tihsongo doa gana.

28 Wo Yesus nominiva wonvenamba, mongona deuvra wonsiha, doa hevtindi hem osihminina, es hevpa eva manara kava owai viv, tihsongova nomba engalva? 29 Wo Yesus unna, himba nomba Sesoam aram sahlohmanavna elsus, wo hemba nomba Sesoa poauothovav, noinda tihsongova snamba himba engalomana vevav.

Yesusva Henga Hevtindim Unna, Kamba Si Dahavav.

Matiu 17:22-23, Luk 9:43-45

30 Wo Yesus nominiva wonvenamba, Galili provinsra wonkohanamba, os nengvna, ata humeis kamba mongova indhanarinimba dihi nongalvav, ora men wongav, 31 manara noinda osm wonvevna, himba hevtindimangas wonamana velm vevna, os unvna, kava memba arana ombol lohv, heva os kamba si sahokla vrivav, wo si ungundna englisra desvhueivav, wo kamba si helvakomandhivav. Doa samblanin kava si verava pokamarava, henga beswonam pholahanga. 32 Wo hevtindiva hillivnamba, tit vivna, manam os ov, wo pem vimnivna osahmanalmba, osva manam hevpa yimba osva onengv?

Yesus Hevtindim Unna, Manam Yimba Pevmangas Ninginvra, Owai, Indkumbim Ninginvm.

Matiu 18:1-5, Luk 9:46-48

33 Wo Kapaniam kembella wonphonamba, mongona deuvra wonsiha, wo Yesus di hevtindim osihinna, manamoa yimba monarava ishulambvna? 34 Wo monarava nomba moamba ishulambanamba, an pina kuwulva wulluhunv? Yesushui hev ishuvna, wo noinda hevm alhwol wulambvna. Wo Yesus osihinna, wo himba lous vrivna, ata es ishumnivav, monarava doa pimba koasromb vei. 35 Doa Yesus avhoanamba, unna, hui aevtho, moapeta yemba kava ishowolm vinv. Himba nomba yeriniva kuwulva wulluhulva vinvrava, hevmangasva owai, indkumbim ninginvra.

36 Doa Yesus mongo otollinim kleihulpronamba, wolaiha hovra. Wo englana hev nimbis othomnana, wo hevtindim henga unna, 37 himba nomba hona otollinimsnamba beswonam mapotho ovrarava, oi otolva Yesustindirini, wo himba nomba kavmba osta mongawulmba mapotho ovravav. Wo himba nomba kamba osva mapotho ovrarava, himba nomba Sesoamba hevmba eva osta mapotho ovravavta mongawulmba, nom ten kam wolaihapihanam.

Yesusva Hevtindim Unna, An Pinamba Sehelva Luhunv?

Luk 9:49-50

38 Doa Yon Yesusm omnana, kava indhanarinimba os nunglina, tihsongom wolanga vevna indhanana nihmerini, wo yena nihilva sevromana vevna, os tihsongom wolanga vevna. Wo noinda kava ovumnina, yimba karini luhunvma? 39 Doa Yesus unna, manam yimba osva hengava vivav. Himba nomba mendekliandrava vewol vevrava, kana nihilva sevromana vevrava, indhanam os wolapho vevrava, himba nomba kamba dathovavmoa nunginamba. 40 Himba nomba pimba vreipra vremba owai vitava, himba nomba pina sehel pina mongawa andranindrini. 41 Tanam yemba kava ishunv, indhanariniva yemba nongalvrava Kristustindi, wo noinda yemba ambo pongas dahwol vevra, no indhanarinimba sesva si kava nesmos vrevav. Tanamolnam kava ov.

Yesus Unna, Si Humeis Yimba Pevna Sahoklarava Indkokla Vilovm.

Matiu 18:6-9, Luk 17:1-2

42 Wo Yesus henga unna, memba wevsa sahoklal prov, indhanarini otollinim mai vrev, wo noinda otolliniva sahonamba vev, nomba temba kamba lovahmanavpa indnahonamba. Sesoa nomba indhanarinimba kinwonda plothomnavav os i, wo himba os ovav, pai, kamoa doara dahata wanplombra, kava ata osva indkoklava vetamoa. 43 Doa henga olhmona unna, himba nomba sahoklava noi hevna englanamba nengvtava, os maim ora, englaoa nooa kanaoa kav kokoihanga vera. Os kava si Sesoaindam mongawa englana gavav, sambla englanamba si humeis kava suweram gavm, no suwemba wohtawov.

45 Doa himba nomba sahoklava noi hevna monglanamba nengvta, os maim ora, monglaoa nooa kanaoa kav kokoihanga vera, os kava si Sesoaindam mongawa monglanamba gavav, sambla monglanamba si humeis kamba suweram holopisuvvm. 47 Doa eva himba nomba sahoklava noi hevna novnamba nengvtava, os maim ora, novoa kanaoa kav velaihanga vera, os kava si Sesoana kembella sihavav mongawa novnamba, sambla novnamba si humeis kamba tembaikassra pilpiangivm, domba temba nembelta kamba wohwehlavav, suwemba wohtawovav.

49 Doa mendah olhmona ishunvna, yimba katindiva yeoa indkumbioa keknam lovahthavm, manara noinda Sesoa yeinda wanna itowol vevav. Wo no wanmba suwemsna tavav, yena indkoklava poswol vinvra, oi helavlasowa povolv. 50 Wanmba besal hevpa, heva os wanmba tepepeva vetava, es yimba vivav, wo hengava bes vevav, owai. Noinda osva yeoa pevmoa wanmsna beswonam ningehaloho, wo etemboslamsna beswonam aevultho.

Copyright information for `WRS