aSekaraia 9:9
bBuk Song 118:26
cBuk Song 8:2
dBuk Song 118:22-23

Matthew 21

Yesusva Sihana Yerusalemra, Os Ona, Kuwulmendekli.

Mak 11:1-11, Luk 19:28-40, Yon 12:12-19

Yesusva hevna aonghal mahalnindm wongavna Yerusalemram. Doa murapetava wonkaksalala vrevnamba, Betpaki kembella di wonsihavna, os ningthiv, oliv denwit olo. Di nomini Yesusva hevna aonghal mahalnindrini samblamba mi wolanga ovov, yeoa yesna mi engavm no kembellam, ten ambara lohvm.

Ata yimba di lelnamba enonglavav donki avalmba, wena ningewula pathalohvra deuvtra. Mongnasisva avalindava hevna otol mendah bimbehusil lohv, wo yeoa hemoa epelvrombtvrava, hom wonepro. Kava nosram galm vev. Mongova indhanariniva yemba osva untava, manaram yimba evev?, yeoa os ohomno no indhanarinimoa, mendekli nosram galm vevpa, wo henga himba lelnam ata wolapra vevav.

Yesusva os wohvena, himba wohengna moam nom Sesoana moashulnindrinina doaraminim, os ten novol velohvm,

Sesoava hevna moashulnindrinim ishomnav, yeoa Sion kotanindm unu, nunglu, yena mendekliva ten prunv yemba, himba hevmba wivevmoa, owai, himba hevmba wohpiapahav, donkisra sena prov, wo donkiva nomba mendah bimbehusil. a 

Doa hevna aonghal mahalnindrini samblava ehellenamba, doa engavna, donki avalombolm ohonekinvna Yesusindam. Hev ohonekinnamba, doa hevna kayen ambarini selvowol evenamba, donkisra ehohla, wo Yesusva nosra senamba avhoana, wo os gavna monamba Yerusalemramba.

Indkumbiva indhanamba hevna pikianmba monara velahangavna, Yesusm nonam okolalm, osm Yesusva donkinamba nosrava enggavna. Indhanamba monglava tivla kueivnamba, monara vevta vilangavna. Yesusva gavnamba, indhanamba vevna, mi gavna, sis provna, wo dandwonam mindnam os sangalva seivilvna momnanamba,

Kava yemba okuliv, yimba kuwul Devittindirini lohv. Sesoa yemoa awothora, yimba hevnapopol prov, kava Sesoamba okuliv senaminim. b 

10 Os Yesusva sihana Yerusalemrava, wo indkumbiva kotanindva evekingil vithiwul vevna, no indhanariniva temba, an hevpa prov? Wo noi indhana ten Yesusm pelkleihamnavnam, noi unna hemba, memba Yesus Nasaret kembellini Galili provinsrini. Himba Sesoana moashulnindrini lohv.

Yesusva Engalna Bisnisindhanamba Tempelpulmerinimba.

Mak 11:15-19, Luk 19:45-48, Yon 2:13-22

12 Doa Yesusva venamba, siha tempelpulmera, wo os himba engilpiphona nomba indhanamba, nomba temba himba vevna, esvowolvna, eva wulprovna dinasvom tempelpulmeramba. Wo no indhanamba himba sembayang diva temba iambvnamba, dises velmba tempel diramba. Wo doa Yesus phona, hena meyava mulgotho piha vinna dinahonam. Wo eva no indhana, ten leumb wulprovna, nonam sembayangm, Yesusva henga hena kursiva mulgothowol vinna.

13 Hev unna, Sesoana moamba os novol velohv, kana tempelduvpa osm lohv, indhanamba si kamba hui sembayang velvohmanavra. Sesoava os ona, heva os yimba bisnisandra velvohv huiva, wo noinda eva yimba kelsombovhol indhana, indhanam kin huhlinv, snal ov, yukovnind, di ten hev keketv vevm hevna vuhera.

14 Yesusva di mendah avna tempelpulmera, doa vena, novtitmungil, eva monglakoklana ambna Yesusindam, wo Yesusva hemba os sishona vewol vena. 15 Otovotalva Yesusmba okulivna, doa sembayang andranindna kuwul eva katekis, himba nungli Yesusm, una, himba os mendekliandrava os vev. Wo himba otindna hemba, 16 otovotalva huiva yemba okuliv, himba os uv, okuli Yesusm, kuwul Devittindirini. Himba osva uvavmoa, yeoa hemoa ishunu os, poaita ambo.

Doa Yesus unna hemba, kava lehra helwolv hemba, memba besal, kamba himba okuliv. Es hevpa yimba maivithivma, Sesoana moamba os novol velohv,

Sesoa, yimba doa nengavnangva tuhowol vinna otolnamba eva tetmengnanamba, wo os himba yena nihilva okulivna. c 

17 Doa Yesusva os dashalahangana no kuwulmba, wo os wohgana no tempelliniva, himba hengava moamba ishunnamoa hemba. Himba venamba Yerusalemriniva, os gana Betani kembellam, ninmba dom.

Yesusna Moara Fikva Wohsoulana.

Mak 11:12-14 eva 11:20-24

18 Lingil lihapihavnamba, Yesusva Betani kembellini venamba, henga Yerusalemram gavna. Hemba pon venavna, 19 wo himba nonglana, men fikva lohv monapethalla. Doa hev murapetam ganamba, hev nonglana, besal vlelva, heva os owai, movolhui. Wo doa os himba omnana no fikmba, hengava si movolva kethavavmoa yena tillava, owai. Doa ambo lelnam os soulana. 20 Wo hevna aonghal mahalnindva nomba nunglinamba, himba evekingil vruwul vevna, es hevpa honamba, hona timba ambo lelnam soulai mongawa okombanamba?

21 Yesus unna hemba, yimba Sesoamba keknamba pevna undnahonamba ningminitava, sambla undnamba owai, wo eva yimba os mendekliandrava vivrata. Yimba si vivra, os men kav venaim hona fikm, wo si os yimba vivra mana vemava mendekliva. Yimba si os unvra hona olomba, pulvorava, pevm wanplombra pingipuv veo, wo no olomba os hevmba wohvevra. 22 Mana vemava yimba Sesoamba osihminivrava, vinilmba yemba, wo keknamba pevna undnahonamba ningminivrava, himba si os yemba wohvinvra.

Sembayang Andranindna Kuwul Sah Ovrivna Yesusm, An Yemba Pusvundthoana, wo Yimba Os Mendekliandrava Vev?

Mak 11:27-33, Luk 20:1-8

23 Yesusva henga tempelduvra sihanamba, wo numhowol vevna indhanamba di. Doa sembayang andranindna kuwul, wo mongla mundil ambna heindam, wo osihminina, an yemba hevpa pusvundthoana, wo noinda yimba moamba mendekliandrava snamba vev?, kam ishunu.

24 Doa Yesus unna, ata kava boasna yem sahinvav, yimba hona kana moamba opla vritava, ata kava yemba ishunvav, osva henoi kamba pusvundthoana, wo kava os mendekli moamba wulluhv. 25 Yon Baptaisva doara indhanamba elsus poswol velohvna ponamba. An pusvundthoana Yonmba hevna andramba? Sesoami a indhanami? Kam ishumnu.

Doa no kuwulva hevm mindnam eishovna, os pivva Yesusmba osva ishumnitava, Sesoa Yon Baptaismba pusvundthoana, wo ata Yesusva pimba os unvav, eva manara yimba Yonna moamba hellemba owai vivna? Yenamba indkoklava luhunv.
26 Wo pimba osva Yesusmba umnitava, Sesoava owai, indhana ambo Yonmba pusvundthueina, ata hona indhanamba pimba musk vinvav, manara, himba os ningvna, Yonmba Sesoana moashulnindrini lohv.

27 No kuwulva os ishuvna hevmba poaitava, doa hev umnina Yesusm, kava tit viv, an vraohna Yon Baptaismba mendekliva moamba. Doa Yesus unna, noinda ata kava yemba ishunvavmoa, osva ora, henoi kamba mendekliva moamba vraohna, os kava andra vev.

Yesusva Inelmona Olhna, Mongo Tendorinina Ombolva Sambla, Mongova Ongangsowana Lohvna, Mongova Aivol Lohvna.

28 Yesusva mendah ishunvna no kuwulmba, hev unna, yeoa boasna kana olhmom hillivm, wo kam ishumnu, es yimba ningv? Tendoriniva ombolva samblamba wonavna, doa hev ganamba yiveltowondindam, hev omnana, yeoa daipota gao, kana denwitm lengwol vikao. 29 Ombol omnana aralm, kamba owai, wo heva os owai, himba sism henga nengna, lehra, wo os gana. 30 Wo aralva henga kalelindam ga, hev omnana, yeoa gao, kana denwitm lengwolalm. Hev omnana aralm, lehra, ata kava gavav, wo heva os sismba himba nengna, owai, kamba gumus venav, an ata eva gavav?

31 Memba kana olhmoa, es yimba ningv? Heni ombolva vena mana vemava, temba hevna aralva unvnamba? Hev umnina, yiveltowond. Wo os Yesusva unna hemba, yimba lehra ui, wo hona olhmomba yemba nov wuleihinv pevna wevsam, yimba Sesoatindi nemelalmba saivolmba vevmoa. Wo heva os indhanakokla snal di dambolnind, ungevlirini monarini, himba maivithiv hevna indkoklamba, wo Sesoatindi nemelalm himba saivv.

32 Kava honamba noinda ishov, Yon Baptaisva nemetva prona, Sesoana moara yemba indthueinilm, monabesalm engalm. Wo heva os owai, yimba hillimnivnamoa hena moamba. Wo heva os no indhanakoklava, himba Yonna moamba hillivna. Yimba hemba nungeilvna, himba hevna indkoklamba maivithivna, wo heva os owai, yimba pevna nengavnangva weihaloh vewol vivnamoa, wo Yonna moamba kek vithivnamoa, owai.

Yesusva Olhmona Unna Sembayang Andranindna Kuwulna Wevsakoklam.

Mak 12:1-12, Luk 20:9-19

33 Yesusva mendah osangas ishongeinvna no kuwulmba, yeoa kana moam henga hillivm. Mongo tendorini avna, himba denwit wola, os sevriv wain, si sewonam movolva besal kethavav, os nengvna. Hev pueil ningenamba, vuhe pongvhoana, wainmovm kelvolalm wainpolalm. Deuv vena, kekalvho vrelm no sungeittatam eva yukovnindm, ata homeis ambvavm. Doa hevpa galm vevna mongona kembellam, boasna himba mongom indhanam ishunna, yeoa kana denwitmoa kekalvho vruwuvm, lengwol vewuvm beswonam. Si dawonamba movolva endandpravra, monglava kavm, monglava pevm.

34 Hevpa mongona kembella avna, wo nonamba doa wainmba doa movol kethapravna. Doa hev wolapravna hevna andranindmba no kembellini, ten hev avnam, dom ten heno kekalvho vruwuvmonavm hena denwitm, hev naengho vewol ovovna, iambmano kavm monglaoa wainmovoa, os ten nemet piv ishunam.

35 Wo heva os no indhanamba himba no andranindmba kekaiv vinamba, mongomsna hilvinamba, henga mongom helvakomandhi, eva henga mongom honna helvakomo vina. 36 Wo henga no denwitna aral wolapra ve hevna andranindm mindnam. Henga naengho vewol ovona, kavmoa dembrahura wainmovoa. Wo heva os owai, no kekalvhonindva no andranindmba sahonam vewol vina, wo noinda posalva hengava angana.

37 Doa denwitna aralva henga hevna ombolnonoam wolaihangavna, aralva os nengvna, ata himba hillivav kana ombolna moamba. 38 Wo heva os owai, no indhanamba no denwitna aralna ombolmba nunglivnamba, wo hevm ishuwul vevna, memba ombolnonoa, si sewonamba he vaohothovav hona pethava. Pioa hemoa helvakomandhalvohra, wo piv hona pethava si wulvahvav denwitnahonam. 39 Doa kevrinamba, wo pilpipulvo amballa denwitmusriniva, wo os helvakomandhina.

40 Memba Yesusna olhmoa wohhenga, Yesus unna no sembayang andranindna kuwulm, es yimba ningv?, no denwitna aralva es si vinvav no indhanamba, nonamba hevpa provrava? 41 Hev umnina Yesusm, nonamba himba provrava, himba si os helvakomo vevav hemba. Himba indhanakokla, wo himba si und vewol vevavmoa hemba, wo himba si hevna denwitva mongnindna englisra holothunvav, unvav, kana kekalvho vruwuvm. No indhanamba himba si dembrahuvra denwitmovpa, nonamba aembulva ksuvhoapravrava.

42 Yesus unna, yimba lehra uv, wo es hevpa yimba maivithinama Sesoana moamba? Men os novol velohv,

Deuvandranindva honmba mendekliva ahnam vileihivna, sahoklal, wo heva os sism Sesoa no honmba deuvna hovmundilmsna lothona. Sesoava mendekliva memba vinvpa pina novrava, pivva indk vithiv, himba beswonam vev. d 
43 Kam hillu, Sesoava si yemba wolapho vevav hevna nemeltindiriniva, wo eva himba si nembavav nom, ten heno hena moam hillivm, wo eva beswonam engivm. Wo eva mongmomba novol velohvta, 44 no honsrava indhanariniva engkavrava, vetakolavra, kel tetepemna. Wo eva no honmba indhanamba plothomnavrava, indhanarinimba somovtovolm nilhavav.

45 Doa nomba sembayang andranindna kuwul eva Varisinind, himba Yesusna olhmom hillie, pimba himba os pusvund vev, oi indhanakokla. Wo doa himba wusapramana venavna, kevralm vivna, buiram wolaihasuvulm. Heva os owai, kuwulva pem vivna indhananapenam, ata homeis pim helvowol vivm, indhanamba indkumbiva os ningvpa, Yesusva Sesoana moashulnindrini lohv.

Copyright information for `WRS