Matthew 5

Yesus Unna Hevna Aonghal Mahalnindm, Sesoana Nemeltindiva Besal Hevm Pokov.

Luk 6:20-23

Yesusva ona nongalna, owai, men kamba pelkleihamnav, doa oloram vonganamba, di avhoa, hevna aonghal mahalnindva wailgotho vrinamba, himba hovra numhowol vevna.

Yesusva os ishunvna, himba nomba osva ningvrava, kava sahoklal Sesoana novrava, yeoa henooa indk vithivm, beswonamangas kakowa, manara Sesoava si yemba kekaiv vevav hevtindilm.

Hindva nomba wenumbsnamba avrava, henooa indk vithivm, manara Sesoa hemba si washowol vevav.

Himba nomba hevmba iovolmba owai vivrava osva, kangas lovahv, henooa indk vithivm, manara Sesoava si hemba milowol vevav hevna nemeltindilm.

Hindva nomba undva ningvpa, kamba inneponamsna po pihamsna vinv, manam manam elsusmba beswonamba vewuvmona velmba, heoa und lothoprara. Sesoava si hemba mindkombawonam wohlehra vethavav.

Henomba hevna owalmba lelh avramana vevrava, unvra, kava yemba wavra vrowol vev, henooa indk vithivra, manara Sesoa hemba si wavra vovhueinvav.

Himba nomba mongawa indnangasva, osva kava Sesoamangas engv, henooa indk vithivra, himba si Sesoamongo aevulvav, eva nunglira.

Indhana himba nomba perkaramomba suwemsnamba vuthoawol vivpa, heoa indk vithira, manara Sesoava si os unvav hemba, kana ombolnonoa.

10 Indhanamba himba nomba Sesoana besalwevsamba engivpa, wo indhanamba monglava ositv, hemba kin ohuhlinv, heoa indk vithivra, manara Sesoava hemba si hevtindilm sandhavav.

11 Yimba hona indhanamba, memba kamba engivpa, nonamba owapevpa monglava ositvpa, kinmba pelhola ovinvpa, moakoko owol vivpa osva, yimba indhanakokla, 12 yeoa mindnam indk vithivm, manara Sesoava doa yemba kokolma vinna hevna vuherava, yemba esesmba si os lotvav eva mani eskandma no kindava.

Os doarava Sesoana moashulnindmba indhanamba kinmba pelhola vinvna, wo eva yemba si os kinmba pelhola vinvavta.

Yesus Unna, Yeoa Katindioa Snal Ao, Ora Okombana Wanna.

Mak 9:50, Luk 14:34-35

13 Yimba nomba indhanamba, memba kamba engivpa, yimba maim oi, wan einv pethanindmba. Heva os yeoa novnovhora avm, ata homeis wan yena tepepe vinvm, wo hengava bes vevavmoa owai, indhanamba wohningesapingivav tombaikasram.

14 Yimba katindiva maim oi, wokla lovhueinv pethanindm, Sesoana monamba men os. Mana vemamba pivva senamba woklamsnamba lavraholothuvpa, indhanamba nungliv, lovhoav.

15 Yimba lampuva lavravpa, yimba velawomera indthoavma? Owai, yimba sena indthoai, osm indkumbiva nokambara novvivra.

16 Yimba os maim oi, lampu, yimba beswonam owapevmongova kuksa vev, wo os himba yena wevsabesalm nunglinvrava, Sesoamba okulivra, memba pevpa osva umnivpa ara.

Yesus Ona, Kav Men Velokusa Vinna Plalmomba Sesoana Doaraminimomba.

17 Yesusva mendah ishunvna no indhanamba, yimba manam osva ningvav, Yesusva prona, kam ishunilm, wuleihalm Mosesna doaraminimomba, eva Sesoana moashulnindna moam, nomba temba indhanamba no moamba engivpa, owai.

Owai, kava prona, wohengalm no doaraminimom. No moamba eva mendeklinonoata, wo eva an si poswol vevav, wo ovav, sahoklal, owai. Owaimomolva mongova moapetava si shalohol vevavmoa, verava, ovi pethai imhara evhowolvram. Tanamolnam no moamba si wohlohvav yunalm, osm indhanamba si os temurava engwol vivra indakondava.

19 Mongo indhanarini nonora lohvra mongasalm moam Sesoana bukurinim, wo ovra, sahoklal, wo owalm ishunvra, sahoklal, yeoa wuleihu, wo no indhanariniva himba si sesvmomoa kleihavav Sesoaindava ambo. Eva snamba moamba eusilva, himba manam owalmba osva unvav, wuleihu. Sesoava hemba si mullam vrepra vrevav.

Wo heva os mongova yeriniva wohengvrava Sesoana moamba, eva numhowol vevrava owalmba, wo no indhanariniva si kuwulmsna wulluhunvav Sesoaindava.
20 Katekis eva Varisi, himba os uv, kava lehra engiv Sesoana moamba, heva os hena wevsava ambo seposam. Yimba katindiva, yeoa besalwevsam wohengivm pevna indnahonam, seposamba owai, wo noindangas yimba si Sesoatindi nemel avav.

Yesusva Numhowol Vevna Nom Wusprollinim.

Luk 12:57-59

21 Yimba nonora, Mosesva pina simbelva Sesoana moamba doara os ishunna, manam yimba helvakomo vivav indhanamba. Himba nomba indhanarinimba helvakomandhatava, hemba nomba owalva wetat uvra.

22 Doa heva os men kav yemba ishunv, kavna aonghal mahalnindm, yimba pevna owapevrinimba wuspromnatava, yena wetatmomba si lohvav. Eva himba nomba owalmba moakoklanamba okos vetava, mundilva hemba wetat uvav, umnira, yena indkoklava lohv. Osva omnatava hevna mongawa tindirinimba, yimba ambo tovolkola lohv, wo heoa pepeh vera, himba si suwekembellam gavav.

23 Yimba pevna owapevrinimba indkokla vretava, nungi lilnam henga epawoho nihra. Wo nonamba yimba novoa venavrava manimani pevnamba Sesoamba altasengrava, wo yimba nengvra henga nomba, osva kava indkokla vrena doa kavna owarinimba, wo dawonam yeoa Sesoamoa sembayangmoa wuleihamnarava, wo garava, henga hemoa nihra pethao, wo os manimani Sesoamoa altasengraoa hohlomno, sembayang venalmba nonamba.

25 Yemba indhanariniva mongova wetatramba waingatava, henga nungi lelnam nihra petharava, sehmoa ovro. Honisna veno, os yimba gavav wetatmoramba. Yimba owai venatava pevna sehpevmba, si himba homeis imharavhoamnavm yemba wetatmora. Men yemba kava ishomnav, osva yimba si owainonoa wuleihalahaphovavmoa nomba buiva, verava, yimba boasna wohsovawol vepiara nom, ora, osm kamba umnina.

27 Yimba nonora, Mosesva pina simbelva Sesoana moamba doara os ishunna, manam yimba ongariskuiva owapevnamba vivav. Wo heva os men kav yemba ishunv, mongova yeriniva novnangasva ungevlirinimba nonglavrava, muemb nevrava hemba, osva kevralmba, wo doa himba indkokla vei, himba doa nengavnangra kevrei.

29 Yena nihanovpa yemba indkoklamba velmba indthoamnatava, no novoa vilipingo. Lehra yimba mongawa novnamba lohvav, si homeis Sesoa yem sambla novnahonamba pilpiapahavm suwekembella.

30 Yimba pevna nihananglanamba indkoklamba velmba vetava, yeoa wohkovopingo. Homeis mongawa englana loho, si homeis Sesoa yem pilpiapahavm suwekembella sambla englanahonamba.

Yesus Unna, Tendomba Manam Heva Ongalmba Pelvhanga Vivra.

Matiu 19:9, Mak 10:11-12, Luk 16:18

31 Yimba nonora, Mosesva pina simbelva Sesoana moamba doara os ishunna, tendoriniva hevna ongalmba engvavrava, ehallamba wolaihangalmba, heoa boasna moapetaoa tombaira novol venavrava, os vraohvra, wo os wohengvavra nonahonam.

32 Wo heva os men kav yemba ishunv, mongal indkoklalva mendekliva lohv, tendoriniva hevna ongalmba pelvpiangalmba, osva ungevlirinimba mongova tendoriniva doarava kevratava. Tendoriniva hevna ongalmba ombamorava nisva pelvpiangatava, wo noindava tendoriniva sahonam vev. Himba osva ungevlirinim indkokla vrev, temba mongova tendoriniva hengava hemba pethatava. Sesoava hemba os nengmanavra, memba yimba tendoriniiva ahavpa, memba mani yena tlalma? Wo sisminimba tendorinimba, Sesoava os nengmanavra, yimba doa mongona tendorinina ongalmba pelvrav.

33 Yimba nonora, Mosesva pina simbelva Sesoana moamba doara os ishunna, yimba mana vemamba mendeklimba tanamolnamba wohishomnatava, yeoa wohvengas veo, manam yimba owai vevav. Wo eva mana vemava yimba ona sevratava, yeoa os wohveo, ten pev onam.

34 Wo heva os kav yemba ishunv, moana wevsam sisla ovralm, owai, osoa wuleihu. Manam yimba osva sevrivra, senakembelmba, nomba osva ovra, kava lehra ishov, owai, manara noinda Sesoana kembel, himba di av. 35 Manam yimba osva sevrivra, hona petha, pevna moamba sisla ovralmba, manara, maim oi, Sesoana ovhoavhokoholvuhe, mongla ialm. Manam yimba osva sevrivra, Yerusalem kota, moamba pevnamba sisla ovralmba, manara memba Sesoana kotava, pina mendekli kuwulna. 36 Manam yimba osva sevrivra, kana ku, pevna moamba sisla ovralmba, manara, yimba pevhopolmoava es eva vevav, pevna tamba weihaloh vrevav, osva suwihal, eva dombal, eva tamba mongasalva owainonoa.

37 Wo yimba osmba olmba vivrava, osva, memba tanam, osangas umnivm, memba tanam, hengava mongova owai. Wo eva yimba osmba olmba vivrava, owai, osangas umnivm, owai. Manam yimba moamba hoanavho vrivav tokwonamba, sisla ovralmba, ata indhanamba lelnam ningvav, tanam. Temba Setanna wevsa prov.

Manam Yimba Sesmba Hengava Hemba Hevravra.

Luk 6:29-30

38 Yimba nonora, Mosesva pina simbelva Sesoana moamba doara os ishunna, esesmba manapenam, yena novpa mongova indhanariniva vilipingatava, eva yeoa henaoa esesm vilipingamno. Mongova indhanariniva yena lomba tembilpingamnatava, eva yeoa henaoa esesm tembilpingamnota.

39 Wo heva os daipota kav men ishunv yemba, mongova yemba indhanariniva helvalmba vetava, manam yimba wuspromnavav hemba. Mongova indhanariniva yemba sang polatava, henga mongnasis haravhoamno. Mongova indhanariniva yemba wetat otava duangindava, pevna kayen moanvrarava, moan vraho bayupanasnahonam.

41 Yemba mongova ungundriniva omnatava osva, kana kin ingao ambo nis, manam yimba aongpa vevav, wo manam yimba owaimomo omnavav, yeoa kolvro hemoa, wo hena kinmoa ehallamoa ingao.

42 Mongova indhanariniva yemba osahmanatava, mana vemamba yenamba vralmba dawonamba, ata kava henga wulprovav, kolvro, manam yimba meisva haravhoamnavav.

Annindm Annindm Und Vewol Vivm.

Luk 6:27-28 eva 6:32-36

43 Yimba nonora, Mosesva pina simbelva Sesoana moamba doara os ishunna, pevna sehpuinamoa pevna indnahonam indvewol vivm, wo heva os no ungundmoa, temba yemba musk vinvpa, nomoa musk vinvm. Wo heva os daipotava kav men yemba ishunv, ungundm pevna indnahonam indvewol viu elsusoa. No indhanam yem ten ositvm moakoklana, Sesoam osihminivm hem beswonam vewolalmba, 45 wo osva Sesoa senamini si nongalvav yemba beswonam, wo ovav, yimba kana ombolnonoa, yimba os men kav.

Sesoana wevsava os men, himba okombam vrev, pholm eva lovhueinilm indkumbim. Vei besal indhanam eva indhanakoklam, kolvrowolalm hem. Wo eva himba pom wolaihaprinv osoram indhanakokla nindnahonam, besal indhanamangasva owai.

46 Indhanamba nomba yemba hevna indnahonamba indvewol vivrava, eva yimba esesm hemba indvewol vivrata pevna indnahonam, temba besal. Heva os puehalnindva eva hona wevsamba wohengiv, himba indhanamba indvewol viv, nomba temba hemba himba indvewol vivpa. Wo yena wevsaoa kuvhoawol vinda henamoa, yeoa pevna ungundmoa ind vewol vivm pevna indnahonam. Sesoava si yemba esesm noindava vinvav.

47 Wo eva yimba sehmoa owol vivrava pevna sehpuinamba, temba eva mani mendeklima. Manara, eva puehalnindva vivta osva, himba sehmonamba owalmba ishunv hevna sehelmba.

48 Yimba kana aonghal mahalnind, yimba Sesoana mongawatindi, yeoa honamangas ningvm, besal wevsam engilm, os Sesoa ara hev ten avm sena, mana vemakethahui hem.

Copyright information for `WRS