Matthew 7

Yesusva Ishunvna Hevna Aonghal Mahalnindm, Lesvhoawol Viu Pevm Beswonam.

Luk 6:37-38 eva 6:41-42

Yesusva mendah numhowol vevna hevna aonghal mahalnindm, manam yimba ositvav indhanamba osva, yenamba indkoklava lohginv. Wuleihu, Sesoangas yemoa osetra hengaoa, wo no wevsava yimba temba engivpa, nonamba yimba indhanamba ositvpa, Sesoava eva si os yemba vinvavta.

Manam yimba osva unvav pevna sehpevmba, yimba singpong ilvahv pevna novmerava, nonamba yena sehpevpa sahonamba vivrava. Wo eva yimba pevmba os lihavavmoa, kava sahoklalva lohvmoa, snamba maim oi, tipopov yena novmerava.

Manam yimba pevna sehpevmba osva unvav, ata ka kilvivav singpongva yena novmeriniva, wo yimba nengvmoa, tipopovpa pevna novriniva. Owai, seiloa boasna pevna novrini kilvu tipopovoa, wo beswonamba yimba os novvivra, wo os kilvinu pevna sehpevna novrinioa.

Sesoana moamba besalva, snal maim oi, bungana huhmoh kul. Manam yimba ishunvav nomba indhanamba, miemsnamba temba vuvt andasuh avramana vevpa. No indhanamba si ningvavmoa Sesoana moamba, temba snal maim oi, mewonda ningvavmoa huhmohmba. Yimba pevna huhmoh besalva dembhatava mewondana novlomossisva, miemba monglana dakonda vevav no huhmohva, eva windemba imharavhoarava, yemba helvevav.

Yesusva Os Ona, Sesoamoa Elsus Ishuvmonavm, Manam Yimba Wuleihivav.

Luk 11:9-13

Yimba Sesoamba ishomnavpa, manam yimba kivrawuliha vrevav, osva Sesoava yemba si vuhebesalla sandhavav. Yimba aslalvrava, nonglalmba, Sesoava yemba si indthueinvav mana vemava besalva. Yimundtomdaoa elsus lovahthamnavrava, tuvmoa os vindewuvmonavm, wo Sesoava ata ovav, sihaota.

Himba nomba Sesoamba osihminivrava, tanam Sesoava henomba si sandhavav vuhebesalla. Indhanamba nomba aslalvrava, nonglalmba, tanam Sesoava si indthueinvav mana vemam besalva. Nomba indhanamba elsusva yimundtomdava tuvpa temba vindewuvpa deuvriniva, Sesoava si os unvav, saivo.

Sesoa yena arapev senamini, himba yemba dembrahunilm vinv, nomba yimba temba osihminivrava hemba. Yena ombpovpa yemba osva omnatava, kam newul, wo es hevpa yimba hon tongrahovavma, owai. 10 Osva himba yemba omnatava, kam tambko, wo es hevpa yimba saipusuhla wuraohvavma, owai.

11 Yimba indhanamba sahoklal, heva os yimba pevna otolmba mana vema besal moang vinv. Wo yena arapevpa senaminiva himba nihvuhinhui, wo himba si tanam daswolvav besalva mana vemava, nonamba yimba hemba osihminivrava.

12 Mana vemava besalva yimba osva ningvrava, indhanaoa os kamoa vinda lehahra, wo eva yeoa wohvinuta hemoa os. Honi mongal plalva Mosesna moana eva owal moashulnindna moana.

Yesusva Os Ona, Monamba Sambla, Yeoa Besalmonam Engivm.

Luk 13:24

13 Nomba monamba temba Sesoana kembellamba dihelgavpa kekelmel, wo heva os yeoa ehlana aslalo, engalmoa no monamoa. Mongova monamba dihelgav, hevm besal, wo vaval saivolmba, indhanamba mindnam osva angalvohv. Indkumbiva no vavalmonam engiv, wo heva os hemba si indkokla vilovav.

14 Yeoa kekelmelmonam engivm, tanam kekelmel tiplakoplamona, wo heva os yimba si pulvovav ehavelkembella, wo yimba si beswonam wohaevulvav. Indhanamba ambo eskand si saivnga vevav, nonglalmba nomba monamba.

Yesus Unna, Yeoa Undundna Aevvm Gurukoklana penam, Hena Moamba Besal, Heva Os Hena Undva Sahoklal.

Luk 6:43-44 eva 13:25-27

15 Yimba kana aonghal mahalnind undundna aevvm. Indhanakoklava men aevulv, yemba si os unvav, yemba moamba besalva men kava wulembinv Sesoanamba. Himba yemba dasalmba si os unvra, wo yimba si hilwilvra hemba, gurubesal, wo heva os tanam himba sahoklal, snal maim ui, allambawonda.

16 Indhanam nom nungeilu, es andra viv? Yeoa lesvhoawol viu hemoa, os maim oi, denwitna aral hevna nukm mendenglit owol vev. Wo yimba os lihawol vivav, himba ambo dasalm guruwolmba lovahv.

Es hevpa pueuvpa yimba leihavavma mandariniva? Es hevpa wombamovpa yimba pueitvavma sumbriniva? Nuktva besal, yimba nungluwularava, wo yimba nonglavav, movolva besal. No nuktva doa merava lalao vev, movolmba yimba nonglavav, sahoklal endv.

18 Nuktva tilva besalva lohvpa, movolva sahoklalva endvavmoa, wo nuktva tilva sahoklalva lohvpa, movolva besalva endvavmoa.

19 Nomba denwitva, temba movolmba endpralmba owai velohvpa, doa denwitna aralva ovla wulsiharava, wohhilivutho, suwe tithoa. Hillu hona kana moam, wo indhanana andram lesvhoawol vinu.

21 Eva indkumbiva si saivvavmoa Sesoatindi nemellamba, owai. Kamba ombamora ambo osva alvav, mendekli, wo heva os owai, eva mani indkumbi si saivvavmoa Sesoatindi nemellamba. No indhanangas ten ara senaminina moam engivm, wo henongas hevho si saivvav Sesoaindava.

22 Eunillamba oviva pethaiva mueisowa vewolvrava, wo kava indhanamba lesvhoawol vevrava, monglava indhanamba si os kamba umnivra, mendekli, kava yena moamba indhanamba ishuvmona vinvna, kava tihsongomba indhanana nihmeriniva engilinvna. Kava mendekli andra vina yenanapopol.

23 Wo kava si os hemba wohishopieinvav, lehra, heva os yemba nomba kava tit vinv. Yemba kava osva nongalnamoa, ona, kana aonghal mahalnindnonoa. Yeoa angavm ehallam kanaminioa, manara noinda yimba indhanakokla vilov.

Yesusva Os Ona, Kana Moam Engivm, Osva Si Yimba Beswonam Aevvav.

Luk 6:47-49

24 Indkumbiva himba nomba engivpa kana moamba, himba snal, oi indhanarini nengavnang besalna. Himba deuvm velm vev, doa mandamba himba wosapiha vev petha besallava lumbulla. Wo doa sismba vuvina ponamba vevna, wo hena deuvmba os wiki vrowolloh vina, wo pueumb pro, owai, hena deuvpa beswonam wohlohmanavna.

26 Indhanamba nomba hillivrava kana moamba, wo heva os kek vithivmoa, engivmoa, no indhanamba temba snal maim oi, indhanarini nengavnangkoklana. Himba deuvm velm vev, heva os himba popethalla vev, mandana engalla. Wo sismba vuvina ponamba vevna, deuvm nom pulshatha, pueumb pronamba, os tupulusva wulangana.

28 Yesusva ishopianamba, wo no indhanamba di aevulvnamba, evekingil vruwul uvna, Yesusna moamba kin vev. Katekisna moamba ambo kolmalmoa, heva os Yesusva aralna moamba kuvuluhv.

Copyright information for `WRS