Revelation of John 12

Saiholava Ungevlirinim Indkokla Vrelm Vevna.

Doa henanam mana vemava indanam heva ambo kelathavna ovra, indhanam wokla lavraholothuna, osm Sesoava mana vema mendekli doa vena. Mongo ungevlirini lohvna diva, wo okombava himba vethana hevna pikianmsna. Wo weisva lohmanavna di vuehisingi monglara, wo 12pelara paiva wosalohmanavna topimsna hena kurava, kuwulna topi. Wo doa henanam no ungevliriniva ena avna. Wo doa osoa ambo kelathamnavna, otolm lengalm, noinda himba ondavna.

Wo henga mongo osoa mana vemava indanovna phomnavna ovra. Nomba yunam snavema aembul saiholava. Kuwulva 7pelarava lovahmanavna, wo kasalva 10pelara lovahmanavna. Wo osoa nomba himba iavna topiva 7pelara king kuwulnamsna, nomba wohlehra vethamnana kumba indakonda. Evditna sanangnamsna wohkelvapipihana paimba mindnamba senaminiva hom petharam. Saiholava hevpa di lohmanavna novlomossis ungevlirininamba, doa sapw lovna, doa henanam os lengna tuendisrinimba. Saiholava nomba winelm venavna no ungevlirinina otolmba.

Ungevliriniva nomba otolva lengnamba, he si moamba wulluhunvav annindm, annindm, Sesoava doara doa hemba ona nongaihana avalna emera, wulluholmba besi alamba kuwulnamba. Heva os hena otolmba waivolna Sesoaindam eva hevna vuheram kuwulna vuheram, noinda osva winenamoa. Wo no ungevliriniva os wohgana sahalpetharam, dom ten doara Sesoa hevm pongvhoamnanam. Wo hemba di si beswonam vrowovav, osva verava, okombana sinamba os lohmanavav 1260pelara.

Wo henanam diva senakembellava daosva ohovna. Maikel eva hevna ovsongolnind ahalvamana vevna saiholamongo. Saiholava hevna ovsongolnindmongo esesmba ahalvamana vevna Maikeltatanamongo. Wo heva os owai, saiholava andrasowolva owai, himba wonowolakohana vuhemba senakembelliniva. Hemba os pilpiapovna senakembelliniva. Nomba saiholava doaramini os alv hemba, Setan. He wetat owol vev pimba indhanamba Sesoaindamba, nonamba pivva indkoklava vivpa. He kuwulva wulluhunv indkumbimba pethanindmba, deisumbingalmba monakoklaramba. Saiholatatanamba os wohpingipuv vena petharamba.

10 Wo kava hellevna, moalamangmba mindnam senamini ovna,

Sesoava doa pimba lopshawol vena, wo eva himba ambara doa kovonevna honamba andramba, kuwulm wulluhunilm. Kristusva, nomba temba Sesoava doa pusvundthoana hemba kuwulalm, aralva doa heina wohslowothona, noinda himba keknasowolnamba wohlohv.
Manara, honamba indhanariniva, himba temba pimba wetat owol velohvpa, pim, pivna mongawa Kristusnindm, osva sinim okombanam Sesoana novrava, heva os ovsongolnindva doa hemba pilpiapovvna hom petharam.
11 Wo pina mongawa Kristusnindva, himba hevna almba beswonamba ningvnamoa hevmba. Owai, himba keknam lovahvna sipsip otolna tovolnambara, wo osva himba wuleihivnamoa, eisholmba moanonoava. Himba pemba vinvnamoa ungundnapenamba, osmba kamba sem si dalvra. Hona wevsarava himba doa kuvhueina Sesoana vuhemba.

12 Wo noinda osva yeoa indk vithu, ye senakembelnind eva ye, no ovsongolnind ten avm di sena. Heva os si indkokla ongolohvav pethanindmba wanplombnindmba, manara, doa Setanmba prunna hemba. Hemba doa wohwusprona mindnam. Manara, himba nonora lohv, osva henamba mindnamba nambaiva lohvmoa, almba.

13 Doa saiholava nengna, osva kamba doa pilpiapovna petharam. Wo himba engavaomana vevna no ungevlirinim, ten lengnam no otolm. 14 Wo heva os no ungevlirinimba doa dombtreuhna anglalsamblava hultuwa mendeklinamba. Wo himba nona pholahangavav no vuheramba, temba hemba kokolma venongtho lohmanavnamba doarava sahalpetharava. Wo diva hemba si beswonam vruwuvav, os verava, osomba os lohmanavav samblamong eva mungil. Wo himba si di avav dawonam saiholanapenamba.

15 Wo no saiholava sovhopiavna pomba hevna mengmerini, po elhulal, osm noi pueumbmba wavvrava, os wulangavav noi ungevlirinimba. 16 Heva os pethava hemba wohkolvrana. Wo no pethava hevna mengva owolanamba, pilnunghoana pomba, nomba temba provnamba saiholana mengmeriniva. 17 Wo no saiholava osva wuspromnavnamba no ungevlirinimba i. Wo venamba, himba daosm nengandvrinvna monglam hena towandmba. Hena towandmba, nom ten engminivnam Sesoana lohohmom, eva ten levrapivolvnam Yesusna moanonoam, eisholm. 18 Wo saiholava di lohna wanplomb engalpethalla.

Copyright information for `WRS