aBuk Song 111:2, Amos 3:13, Buk Song 145:17
bJeremaia 10:7, Buk Song 86:9-10, Lo 32:4

Revelation of John 15

Eunillini Kin Mongo, Noi 7Pelarini Snal Snal.

Wo henga mongom kava nonglana indanam mana vemam phovna ovrini. Wo kava evekingil ahalna, ona, mani hevpa memba snamba? 7 Pelara ovsongolnindva 7 pelara kinmba iambinna indhanamba. Honamba kinmba memba eunillini, noinda honana suvsamblava kindava, Sesoana wusprolmba si os wohkik vevav.

Wo kava mongova mana vemamba os nonglavna, ovna, mendekli wanplomb. Heva os suwena glasna nonahonam vina. Indhanamba nomba temba himba kuvhoapranamba daosmba sungeittatam, eva hevna lehvohalm, nom ten indhanamba englana weis vrinam, eva nomorm sungeittatanam, ovna, es lohmanav nihilva. Wo himba popethalla lovahvna di, gitava ilvahvna englana, noi Sesoa daswolnam. Wo himba ovuvrivna sangalva, snal ten Mosesna doaraminim, Sesoana moashulnindrininam, eva sipsip otolnam sangalm. Sangalva os dihelv,

Mendekli, yimba Sesoa keknamangas wohlohv. Yimba mendekliandrava velohv besalangas, wo kava nomba nunglivpa, kava indk vithiv. Manimani memba venamba mendekliva, lehrangas tanamangas, manara, yimba kuwul wulluhunv annindna annindna hona petharava. a 
Mendekli, yengas mongal av windelva. Wo noinda osva indkumbioa yenapenamoa vivra, wo nihilmoa yenamoa senam wulovolvra. Indkumbiva indhanamba si ambvrava, yemba okulivra sembayangna. Honamba memba, yena pevna wevsava doa ambara phoi, dendalangas. b 

Sismba kava nonglana lairduvm senakembellinim, nom Sesoana sembayangduvm. Sesoana omokalthamomba di mera yithalohv, wo tuvpa velaihalohvna. Wo nomba 7pelarava ovsongolnindva ipulvovna 7pelara kinmba no tempelduvmerini, pelhola vinilm pethanindm. Himba vevrana pikianmba besalangas nehramohralangas. Himba vevrana avondrava banmba noi golna ban. Wo mongo noi ovsongolnindva novnamba 4pelarava, himba dembrahunvna 7pelara gol pirinmba nom ovsongolnindm 7pelaram. Nomba pirinmba pilivhoangu velohvna wainna, nom ten lehv Sesoana wusprolm, noi himba yunalm wohavm osangas. Wo nomba tempelduvpa wohmera vethana suwul, suwulva nomba lehvna nom Sesoana pusambam eva keknasowolm. An eva ata sihata no tempelduvrava, heva boasna noi 7pelara ovsongolnind nom kinm 7pelaram wohvipieirava.

Copyright information for `WRS