Revelation of John 16

7Pelara Pirin Golna Indv Lohvna, Sesoana Wusprolva.

Wo kava hellevna moalamangm mongom, phovna Sesoana tempelduvmerini. Os ishunvna 7pelaramba ovsongolnindmba, angawul vevrava, mulgothowol vilangavm nooa 7pelaraoa pirin goloa Sesoana wusmoa petharaoa.

Doa mimirinisna ovsongolnindriniva vohavna, doa sovhopiavna pomsna petharam pirindini. Wo venamba, ona nungeilna, yimombva esvema hilivhoavna indkumbimba, nomba temba himba avnamba sungeittatana lehvohalnamba, eva nom, henoi ten sembayangna okulimnivnam hevna lehvohalmba.

Wo pethamnalva ovsongolnindriniva hevnamba pirindiniva sovhopiana wanda, wo wanmba tovolalm nilhana, snal indhanarinim ten dahaim, wo manimani nomba diva lohvnamba wandava wohmueisowa vena.

Wo hovrini ovsongolnindrini hevna pirindiniva sovhopiana elhulpra eva tindella, wo nomba pomba wohnilhaprana tovolalm. Wo kava hellena ovsongolnindrinim, nom ten pona kuwul wulluhunvnam, hev omnana,

Sesoa, yimba doaramini, veiva, daipota men, yimba wohav osangas eva windel. Yimba lehra lesvhoawol vena honamba indhanakoklamba. Yimba lehra ona, osva heoa hona kinoa vreira. Yimba lehra ona.
Manara, himba doa helvakomo vina yetindim eva pevna moashulnindm, wo henamba tovolva doa sovhoral vina. Wo doa yimba tovolva daswolna, hlalmba, lehra yimba wohvinna.
Wo kava hellena, ona, alta sengva os ovna,

Mendekli, yimba Sesoava wohav pevna keknasowolna, wo yimba lesvhoawol vev wevsamba indhananamba, wo tanam wetatva yenamba lehrangas.

Wo henga mongo ovsongolnindrini himba sovhopiana hevna pirindiniva okombasra sena. Wo okombam tuhona, suwemsna silvhoawol vevna indhanamba. Owai, esvema hemba telovna mindnam, wo himba noinda indkokla ovrivna Sesoana nihilmba. Sesoa hev hona kinmba osva snanovna, snanovna dembhapra vev, wo eva osoa hev vev, ollawol vev henga. Wo heva os indhanamba sungeipilalga vevmoa, weihaloh avramanalmba hevna undmba, almba nonamba, wo popeng vivra Sesoam.

10 Wo henga mongo ovsongolnindrini sovhopia hevna pirindiniva sungeittatana moainal vuhera. Wo sia provna, os wohkuvuningena nomba sungeittatana kembelmba. Indhanamba ambo lo hlavna hevnamba, noindava hevna nihsesoara. 11 Himba kueisvivna Sesoamba senaminimba, noinda hevna nihsesoarava, eva yimombwosavara, noi hev ten wulamanamana vevnam. Wo heva os himba oningvnamoa, weihaloh avramanalmba hevna undmba, wo eva meisva hehara omnavnamoa nomba sahoklalva, temba hevpa vivnamba.

12 Wo henga mongo ovsongolnindrini sovhopiana hevna pirindiniva po mendeklira Yupretisra. Wo pomba nomba livnamba, yunalm wohkemdawolna, pok wohphona. Honamba memba mona wohvuenghinna kuwulm nom okomba pholsisrinim, ambalm noindam daosm. 13 Wo kava nongalna samblamongom tihsongokoklam, snal ovna, moango. Himba phosohungu vinvna saiholana mengrini, sungeittatana mengrini, moashulnindrini daspolna mengmerini. 14 Memba honamba tihsongokoklava nonora lovahvna, manam manam mendekliandramba vewolalmba. Wo himba vivnamba, os bukethungu vinvna king kuwulindam indakonda hona petharamba vavawonam. Himba angawul vinvna kingm, osm inendmond vewolalm hem, wonamb velm hevna valgonindm, osm himba daosva wulpulvovav, nonamba Sesoana mendekli nambairava, himba wetatmomba wonishovrava. Nomba Sesoava himba wohav hevna keknasowolna.

15 Yesus Kristus os ona, hillu keknam, kava si provav lelnam yukovnindrinimsna. Wo noinda osva himba nomba novkakava avrava, wo himba hevna pikianmba nihra iavrava, henomba si indk vethavav. Manara noinda himba gavavmoa nihpsva nihnangasva, wo indhanamba osva henamba nihtovmba nunglimnivavmoa.

16 Wo doa tihsongokoklava wulprungu vevna king kuwulmba domba no petharamba, os sevriv Hipru moanamba, Armaketon, daosm ohohavm diva. 17 Wo henga mongo ovsongolnindrini himba sovhopiana hevna pirindiniva sena ovra, wo mindnam moatanmba phovna Sesoana vuheriniva, nomini tempelduvmerini, wo nomba moamba os ovna, doata, Sesoana wusprolva doa wohkik vei.

18 Wo vena, wing pihavnamba, hulaikalava mindnam ovnam, wo nenv mendekli pihavnamba. Nenvpa honamba sahoklalnonoa, doarava hona nenvpa snamba venamoa, indhanamba avnamba hona petharava. 19 Kota mendekliva Bapilon pupkowol vena samblamongora. Wo indakondakonda wohmueisowa vungeinna indhanana kotava. Manara, Sesoava owai, es eva ata maivethata kota Bapilonmba, indkokla vrelmba hevmba mendeklimba. Himba vraohna no kotamba kappa, pilivhoalohvna wainmba, unna Bapilonnindm, hlao wainmoa. Honamba wainmba lehv Sesoana wusva, wo hindva nomba hlavrava, si himba pemba esvema vivra, wo hemba daielm vungu vinvra. 20 Wankokondvulpetha hev ambo hoai vilovna, wo owai, mongova hengava olomba lovahvnamoa. 21 Wo aisnahonam pomba snavemava pelpevna. Wo no aisva putral vevnamba petharamba ponahonamba honmendeklimsna, kinmba mara os vevnamba 50pelara kilo. Wo indhanamba kueisvivna Sesoamba, noinda aisra. Honamba kinmba owai sahoklalnonoa.

Copyright information for `WRS